Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit twee leden van de raad, de plaatsvervangend voorzitter van de raad en de burgemeester als voorzitter van de raad. De griffier is adviseur. De taak van de agendacommissie is het voorbereiden en vaststellen van de voorlopige agenda's voor raadsbijeenkomsten en de raadsvergaderingen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen en controleert of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert. De raad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (begroting). Ook besluit de raad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad voor zover het niet de taken van de agendacommissie betreft. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Raadsgriffie

De raadsgriffie bestaat uit medewerkers die volledig voor de gemeenteraad werken. Ook kunnen inwoners bij hen terecht met vragen over de gemeenteraad. De raad benoemt de griffier en diens plaatsvervanger en treed op als werkgever (werkgeverscommissie). Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van vergaderingen en de verslaglegging van deze vergaderingen. Ook zorgt de griffie voor de informatievoorziening aan de raadsleden en beheert zij het raadinformatiesysteem (Ibabs). De griffie bewaakt het proces van een raadsbesluit en adviseert de raads- en burgerleden inhoudelijk en procedureel. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van bijvoorbeeld moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, maar ook aan het maken van voorstellen en notities aan het presidium.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het bestuur. Ze bepaalt zelf welke onderwerpen ze wil onderzoeken. Ambtenaren en bestuurders van de gemeente zijn verplicht aan deze onderzoeken mee te werken. De Rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraad. De raad kan de Rekenkamercommissie vragen om een onderzoek in te stellen naar een bepaald onderwerp, maar de Rekenkamercommissie beslist zelf of ze op dat verzoek ingaat. De uitkomsten van onderzoeken worden gepubliceerd.

Voor nadere informatie of (onderzoek)suggesties kunt u contact opnemen via griffie@gemeentestein.nl.

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie is een commissie die bestaat uit enkele raadsleden die namens de gemeenteraad het werkgeverschap behartigen ten aanzien van de raadsgriffie. De werkgeverscommissie heeft daartoe een aantal bevoegdheden, zoals het benoemen of ontslaan van de griffiemedewerkers, het verlenen van verlof, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling. De burgemeester is als voorzitter van de gemeenteraad nauw betrokken bij de commissie, maar is zelf geen lid van de commissie.