Burgerraadsleden

Burgerraadsleden zijn geen raadsleden. Zij mogen deelnemen aan vergaderingen van de raadscommissie, maar doen niet mee met raadsvergaderingen.

Burgerraadsleden hebben op de kieslijst van hun partij gestaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Pas na de vorming van een college worden burgerraadsleden benoemd.

Griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffie als zij bijvoorbeeld contact zoeken met de raad, fracties, gebruik willen maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief willen indienen.

Presidium / agendacommissie

Het is de taak van het presidium om het verloop van de processen binnen de gemeenteraad in goede banen te leiden. Het presidium adviseert daartoe de gemeenteraad en discussieert over algemene bestuurlijke zaken, het (bestuurlijk) functioneren van de raad en over de procedurele voortgang van politiek-bestuurlijk belangrijke processen en projecten. Ook stelt het presidium jaarlijks de vergaderagenda vast en bepaalt het welke thema's er tijdens de verschillende thema-avonden aan de orde komen.

Het presidium wordt gevormd door de fractievoorzitters. De burgemeester is, in de hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad, ook voorzitter van het presidium. Daarnaast is de griffier in elke vergadering aanwezig.

Raadscommissie

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden, worden de onderwerpen vooraf besproken in de raadscommissie. De raadscommissie adviseert de raad vervolgens over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. In de raadscommissie vormen raadsleden en burgerraadsleden hun mening door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen.

Raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt door de inwoners van de gemeente gekozen en bestaat in Sint Anthonis uit 15 raadsleden.

De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drie├źn op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college van burgemeester en wethouders.