Auditcommissie

De auditcommissie commissie heeft tot doel ten behoeve van de raad de afstemming te bevorderen van activiteiten in de gemeente op het gebied van auditing, financieel beheer en aangrenzende gebieden en het overleg daarover tussen de raad, accountant, het college, de rekenkamercommissie en de ambtelijke organisatie.

College Burgemeester en Wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen als college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt niet gekozen door de inwoners van onze gemeente, maar bij Koninklijk Besluit benoemd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. In het college mag de burgemeester mede een besluit nemen, in de gemeenteraad niet. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Zij maken geen deel uit van de gemeenteraad en stemmen dus ook niet mee in de raadsvergadering. De directeur is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar rechtstreeks gekozen. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitoefent.

Griffie

De gemeenteraad en de raadsadviescommissie worden ondersteund door de raadsgriffie. De griffie verzorgt de agenda’s en verslaglegging van de vergaderingen. Ook draagt de griffie zorg voor de informatievoorziening aan raads- en commissieleden. Verder kunnen raadsleden een beroep doen op de griffie voor ondersteuning bij het maken van initiatiefvoorstellen en het indienen van moties. De raadsgriffie bestaat uit de volgende personen: Griffier: de heer R.J.J. Notermans Raadsadviseur: mevrouw D. Abels Raadsmedewerker: mevrouw W.M.J.M. Jongen-van den Camp

Raadsadviescommissie

De raadsadviescommissie wordt gevormd door de fracties die ook vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Alle raadsleden kunnen optreden als commissielid. Daarnaast kan elke fractie een pool samenstellen van (maximaal) zes commissieleden die geen raadslid zijn. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters zijn altijd raadsleden. Aan elke vergadering nemen (ten hoogste) twee leden per fractie deel. De fracties beslissen zelf wie zij afvaardigen. Per agendapunt kunnen de fracties de samenstelling van hun afvaardiging veranderen. De voorzitter van de raadsadviescommissie wordt zodra deze bekend is, gepubliceerd. De plaatsvervangend voorzitters worden zodra deze bekend zijn, gepubliceerd.

Rekenkamercommissie

Elke gemeente is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. De gemeente Roerdalen heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeente Maasgouw. Deze gezamenlijke rekenkamercommissie is op 16 juli 2015 opgericht. Doelstelling De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebeleid. Hierbij kunt u denken aan vragen als: Voldoet de uitvoering van het gemeentebeleid aan wet- en regelgeving? Realiseert het bestuur de gestelde doelen? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het beleid? Worden de doelen tegen zo laag mogelijke kosten bereikt? Het uiteindelijke doel van de onderzoeken is lessen te trekken voor de toekomst. Het accent ligt op het verbeteren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. De rekenkamercommissie versterkt de controlerende rol van de raad. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en haar rapportages zijn in principe openbaar. Zo draagt de rekenkamercommissie bij aan de transparantie van het lokale bestuur

Werkgeverscommissie griffie

De Werkgeverscommissie van de griffie is een door de raad (op grond van artikel 83 van de Gemeentewet) ingestelde commissie die belast is met de invulling van de werkgeversrol van de raad jegens de griffie.