Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Opmeer. De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het beleid en de financiën. De gemeenteraad controleert ook of de besluiten goed worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissies. Als er in de gemeenteraad wordt gestemd heeft ieder raadslid één stem. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Opmeer. Door te stemmen op een partij of kandidaat-raadslid kunt u invloed uitoefenen op de koers van de gemeente Opmeer. In Opmeer zijn 15 raadsleden en 5 politieke partijen actief.

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en normaal gesproken kunt u deze vergaderingen bijwonen. Vanwege het Coronavirus is dit tijdelijk niet mogelijk. In plaats daarvan kunt u luisteren naar de livestream via deze website. Vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en starten meestal om 20.00 uur. In de vergaderkalender vindt u de vergaderingen en de bijbehorende agenda's met stukken.

Raadscommissie Ruimte

In Opmeer zijn drie raadscommissies; Ruimte, Samenlevingszaken en Bestuurlijke Zaken en Verantwoording. Deze raadscommissies adviseren de gemeenteraad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen. De raadscommissies bespreken ook het beleid van het college en de uitvoering hiervan. De commissies bestaan uit raadsleden en uit commissieleden (dat zijn vertegenwoordigers van partijen die niet zijn gekozen als raadslid). Per vergadering laat iedere partij zich vertegenwoordigen door één woordvoerder. In de commissies wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raad.

De commissie Ruimte vergadert over het algemeen om de zes weken op dinsdag om 20.00 uur. U bent welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

In de vergaderkalender treft u de vergaderingen en de agenda's met stukken.

Raadscommissie Samenlevingszaken

In Opmeer zijn drie raadscommissies; Ruimte, Samenlevingszaken en Bestuurlijke Zaken en Verantwoording. Deze raadscommissies adviseren de gemeenteraad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen. De raadscommissies bespreken ook het beleid van het college en de uitvoering hiervan. De commissies bestaan uit raadsleden en uit commissieleden (dat zijn vertegenwoordigers van partijen die niet zijn gekozen als raadslid). Per vergadering laat iedere partij zich vertegenwoordigen door één woordvoerder. In de commissies wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raad.

De commissie Samenlevingszaken vergadert over het algemeen om de zes weken op woensdag om 20.00 uur. U bent welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

In de vergaderkalender treft u de vergaderingen en de agenda's met stukken.

Raadscommissie Bestuurlijke Zaken en Verantwoording

In Opmeer zijn drie raadscommissies; Ruimte, Samenlevingszaken en Bestuurlijke Zaken en Verantwoording. Deze raadscommissies adviseren de gemeenteraad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen. De raadscommissies bespreken ook het beleid van het college en de uitvoering hiervan. De commissies bestaan uit raadsleden en uit commissieleden (dat zijn vertegenwoordigers van partijen die niet zijn gekozen als raadslid). Per vergadering laat iedere partij zich vertegenwoordigen door één woordvoerder. In de commissies wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raad.

De commissie Bestuurlijke Zaken en Verantwoording vergadert over het algemeen om de zes weken op donderdag om 20.00 uur. U bent welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

In de vergaderkalender treft u de vergaderingen en de agenda's met stukken.

Raadsgriffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffier. De griffier faciliteert en bewaakt het democratisch proces van besluitvorming. Verder adviseert de griffier gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen. De griffier vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie.

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt daarvoor e-mailen naar griffier@opmeer.nl of bellen via 0226-363 333