Raadsleden

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt zij het gemeentebestuur.
De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Ze worden om de 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Commissieleden

Elke fractie telt maximaal 2 commissieleden. De commissieleden zijn aanwezig bij de commissievergaderingen. Tijdens de commissievergaderingen worden de onderwerpen behandeld voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad door ervoor te zorgen dat de raadsvergaderingen en raadscommissies goed verlopen. Daarnaast ondersteunt de griffier de raadsleden bij het opstellen van moties, amendementen en verordeningen.

Voorzitter van de Raad

Burgemeester Harry Oosterman is voorzitter van de gemeenteraad.