Fractieondersteuners

Een fractieondersteuner is verbonden aan een politieke partij en helpt de raadsleden van die partij bij hun werkzaamheden. Fractie-ondersteuners worden vanuit de gemeente gefaciliteerd.

Griffie

De griffie, bestaande uit de raadsgriffier, de raadsadviseur en de griffiemedewerkers, adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester).

De griffie maakt een planning van de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Raadsleden

De gemeenteraad staat aan het hoofd van een gemeente en wordt door de inwoners gekozen. Deze raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de raad en vertegenwoordigt vaak de gemeente bij openbare gelegenheden. Maar de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de kiezers, stelt het beleid vast en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit uitvoert volgens afspraak.

De raadsvergadering is de plaats voor het openbare politieke debat. In de raad wordt over de politiek relevante zaken van de gemeente gesproken en besloten. De burgemeester zit deze vergadering(en) voor.

Met ingang van 2021 wordt er vergaderd volgens het BOB-model, waar bij BOB als afkorting staat voor de drie opvolgende fasen in de vergaderstructuur: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De oordeelsvormende en besluitvormingsfase komen aan de orde in de raadsvergadering.