Burgerraadsleden

Burgerraadsleden ondersteunen de raadsleden. Elke fractie mag 6 burgerraadsleden afvaardigen.

Commissie van de Rekening

De commissie van de rekening fungeert als de ogen en oren van de gemeenteraad. Zij houdt toezicht op de uitvoering van de (financiële bedrijfsvoerings)kaders door het college. Vervolgens adviseert zij de raad. De commissie neemt dus de controlerende taak van de gemeenteraad niet over; zij zorgt er alleen voor dat de raad die taak, op bepaalde terreinen, beter kan uitvoeren.
Tevens treedt de commissie van de rekening op als aanspreekpunt voor de controleur van de accountant.
Gedurende het jaar zijn er verschillende overleggen tussen de commissie en de accountant, waarin zij de resultaten van de accountantscontrole bespreken. Tijdens dergelijke overleggen kan de commissie controle-ren of de accountant zijn taak goed uitvoert.
Verder houdt de commissie van de rekening toezicht op de voortgang van de verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Leden van de Commissie van de rekening:
Ad van de Sande
John van Bijsterveldt

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De griffie zorgt voor de vergaderstukken, adviseert over voorstellen of de aanpak hiervan. Daarnaast werkt de griffie nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris.

Kempencommissie

De Kempencommissie bereidt de besluitvorming voor van elke van de raden van de vijf Kempengemeenten met betrekking tot de vier expliciet aangegeven thema’s / taakgebieden:
• Verbonden Partijen & Samenwerkingsverbanden;
• Afvalinzameling;
• Recreatie en Toerisme;
• Milieu / Klimaatbeleid & Duurzaamheid.

Dit kunnen ook andere aan te wijzen thema’s/ besluitvormingstrajecten zijn indien elk van de raden daartoe zou besluiten.
De Kempencommissie vergadert circa 5x per jaar.

Raadsleden

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Deze verkiezing heeft de zetelverdeling voor de raadsperiode 2018 -2022 bepaald. De 17 raadsplekken zijn verdeeld over zes partijen.

Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Eén rekenkamercommissie voor drie gemeenten.
De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben gekozen voor samenwerking wat betreft de inrichting van de rekenkamercommissie.
De rekenkamercommissie van de Kempengemeenten bestaat sinds 1 januari 2006.

Wat doet de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rekenkamercommissie stelt vragen als:

  • Bereiken we wat we willen bereiken?
  • Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten?
  • En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving?

Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en wordt bijgedragen aan verbetering en transpa-rantie van het lokale bestuur.
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. De rekenkamercommissie kiest zelf wat ze onder-zoekt.

Samenstelling Rekenkamercommissie
De heer drs. H. Groen (Henk), voorzitter
De heer drs. E.J.F. Melskens (Edwin), lid tevens plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw Boer (Marina), ambtelijk secretaris, m.boer@eersel.nl

Rekenkamercommissie, Postbus 12, 5520 AA Eersel

Voorzitter

Sinds 2 oktober 2017 is Judith Keijzers-Verschelling burgemeester van de gemeente Oirschot. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.