De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur (het College). De raad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. De raad van Noordenveld telt 23 leden. Gemeentebelangen (9 zetels), Lijst Groen Noordenveld (3), PvdA (3), VVD (2), CDA (2), GroenLinks (2), D66 (1) en de ChristenUnie (1).

De griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. De griffie bestaat uit de griffier, een griffiemedewerker en een secretariaatsmedewerker. De griffie is de schakel tussen de inwoners, ambtelijke organisatie en de raad.

De raadscommissie

De raadscommissie behandelt de punten die in de raadsvergadering aan de orde gaan komen. De raadscommissie neemt geen besluiten maar adviseert de gemeenteraad. In de commissie kunnen de leden zich laten vervangen door plaatsvervangende commissieleden.

Het college van B&W

Het College van Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het college bereidt het beleid voor en voert dit uit. Het college wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie.

Het presidium

Het presidium is de vergadering van de fractievoorzitters, de voorzitters van de raad en de raadscommissie en de griffier. Het presidium vergadert eenmaal per maand in het openbaar. Het presidium heeft geen politieke taak maar houdt zich onder meer bezig met het opdrachtgeverschap aan projectgroepen, het indienen van voorstellen namens de raad en het organiseren van de werkzaamheden van de raad.