College van B&W

Het College van Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het college bereidt het beleid voor en voert dit uit. Het college wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie.

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad heeft drie taken: een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en een controlerende taak. De raad telt 23 raadsleden die één keer in de vier jaar gekozen worden door de inwoners van Noordenveld.

De griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. De griffie bestaat uit de griffier en twee griffiemedewerkers. De griffie is de schakel tussen de inwoners, ambtelijke organisatie en de raad.

De raadscommissie

De raadscommissie behandelt de punten die in de raadsvergadering aan de orde gaan komen. De raadscommissie neemt geen besluiten maar adviseert de gemeenteraad. In de commissie kunnen de leden zich laten vervangen door plaatsvervangende commissieleden.

De raadsfracties

De gemeenteraad kent 8 fracties/politieke partijen. Gemeentebelangen (9 zetels), Lijst Groen Noordenveld (3), PvdA (3), VVD (2), CDA (2), GroenLinks (2), D66 (1) en de ChristenUnie (1).

Het presidium

Het presidium is de vergadering van de fractievoorzitters, de voorzitters van de raad en de raadscommissie en de griffier. Het presidium vergadert eenmaal per maand in het openbaar. Het presidium heeft geen politieke taak maar houdt zich onder meer bezig met het opdrachtgeverschap aan projectgroepen, het indienen van voorstellen namens de raad en het organiseren van de werkzaamheden van de raad.