Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Zijn of haar taak is ervoor te zorgen dat de vergadering ordelijk en volgens de regels verloopt. Anders dan de raadsleden mogen de burgemeester en de wethouders niet stemmen in de raadsvergadering. De raad van onze gemeente bestaat uit 13 leden. De leden van de raad worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn.

De gemeenteraad heeft diverse taken. De raad controleert het college en de burgemeester op de wijze waarop zij de gemeente besturen. Ook stelt de raad de formele en financiële kaders vast.
Dit gebeurt onder andere door het vaststellen van verordeningen (de wetten op gemeentelijk niveau), belangrijke beleidsdocumenten en de gemeentebegroting op grond waarvan het college en de burgemeester uitgaven kunnen doen. Tenslotte is de raad bij uitstek de volks­vertegenwoordiging en dient hij dus ook de mening van de bevolking te vertolken en om te zetten in beleid.

Raadscommissies

De gemeente Mook en Middelaar telt vier raadscommissies: Commissie Samenleving, Commissie Grondgebied, Commissie Begroting en Rekening en de Auditcommissie.
De commissies bereiden de besluitvorming door de raad voor en bestaan uit afgevaardigden van de verschillende raadsfracties. De leden van de raadscommissies worden benoemd door de raad, op voordracht van de fracties.
Het voorzitterschap wordt vervuld door een raadslid. De burgemeester of een wethouder wordt uitgenodigd om de commissie informatie te geven. Deze kunnen zich daarbij laten bijstaan door een ambtenaar. In principe vergaderen de raadscommissies met uitzondering van de Auditcommissie één keer per maand.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, veelal op een dinsdag of woensdag, aanvang 19.30 uur.

Griffie

De griffier ondersteunt de gemeenteraad en de burgemeester als raadsvoorzitter.
Hij is verantwoordelijk voor de procesmatige, secretariële en inhoudelijke ondersteuning en advisering van de raad. De vergaderingen van de raad en de raadscommissies worden voorbereid door de griffier. Ook ziet hij erop toe dat de genomen raadsbesluiten worden uitgevoerd.
De griffier zorgt er verder voor dat de raad alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen functioneren en is hij de intermediair tussen de raad enerzijds en het college en de ambtelijke organisatie anderzijds. In tegenstelling tot de andere ambtenaren wordt de griffier rechtstreeks door de raad benoemd. Hij is daarom alleen aan de raad verantwoording verschuldigd. Burgers met een vraag aan of over de politiek kunnen zich tot de griffier wenden. Aanmelding voor het spreekrecht geschiedt ook via de griffier
De griffier wordt ondersteund door een commissiegriffier, die met name de vergaderingen van de raadscommissies voor zijn rekening neemt.