Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad (afgekort raad) telt 35 gemeenteraadsleden (afgekort raadsleden) en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders voor het beleid en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen). Gemeenteraadsleden worden gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen die eens in de vier jaar worden gehouden. De huidige gemeenteraad is gekozen voor de periode 2018-2022.

Raadscommissieleden

De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. De niet-raadsleden kunt u vinden onder dit kopje (voor raadsleden zie het kopje 'Gemeenteraadsleden'). Een raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. Er zijn twee raadscommissies: de commissie Omgeving en de commissie Samenleving.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeente wordt bestuurd door een coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, de taken waar zij zich mee bezighouden. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad. Het college wordt ambtelijk bijgestaan door de gemeentesecretaris, het hoofd van de ambtelijke organisatie.