Burgercommissieleden

Burgercommissieleden zijn niet gekozen, maar worden door de raad benoemd op voordracht van een fractie teneinde die fractie te ondersteunen in de commissievergaderingen.

College

Het college bestaat uit de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris.
De burgemeester en de wethouders hebben elk een portefeuille en de gemeentesecretaris ondersteunt het college.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en het college zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van zaken waarover de gemeenteraad moet beslissen.

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Voorzitter van de commissie is de heer J. Roland.
Deze commissie adviseert de gemeenteraad over:
• algemene bestuurlijke aangelegenheden
• veiligheid en handhaving (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen)
• publiekszaken
• internationale betrekkingen
• grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio)
• intergemeentelijke samenwerking (Parkstad Limburg)
• financieel beleid op hoofdlijnen
• informatievoorziening en automatisering
• personele aangelegenheden raadsgriffie
• algemene rechtsbescherming
• PR en marketing
• communicatie
• evenementen, markten en kermissen
• sport en recreatie
• ontwikkelingssamenwerking

Commissie Burgers en Samenleving

Voorzitter van de commissie is de heer A. van Horssen.
Deze commissie adviseert de gemeenteraad over:
• arbeidsvoorziening en arbeidsmarkt
• sociale zekerheid
• integratiebeleid
• welzijn en sociaal-cultureel werk (bibliotheek, gemeenschapshuizen, vrijwilligerswerk)
• maatschappelijke participatie en zorg
• volksgezondheid en doelgroepenbeleid
• onderwijs en educatie
• jeugd

Commissie Grondgebied en Economische Zaken

Voorzitter van de commissie is de heer J. Essers.
Deze commissie adviseert over:
• bouwen en wonen (ruimtelijke ordening, wonen, wijkontwikkeling, natuur, landschap en groen)
• verkeer en vervoer (infrastructuur algemeen, automobiliteit, openbaar vervoer, fiets/voetganger)
• milieu (milieubeheer, afval, reiniging)
• economie en toerisme (werkgelegenheid, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme)
• kunst en cultuur (culturele evenementen,culturele verenigingen, exposities, muziekonderwijs)
• water; beheer en onderhoud (riolering, wegen, straten, pleinen, verkeersinstallaties, gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, groenvoorzieningen, onderhoud sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen, geo-informatie).

Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming en vormt hierbij de schakel tussen inwoners, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. De raadscommissies en hun voorzitters worden ondersteund door eigen commissiegriffier.

Raadsleden

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid van burgemeester en wethouders. De leden worden om de vier jaar gekozen. De gemeenteraad van Kerkrade heeft 29 raadsleden.