Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding, vorming en uitvoering van beleid. De gemeenteraad van Heusden telt 27 zetels, verdeeld over 9 fracties

College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Een van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en moeten toezien op het algemeen belang.

Griffie

Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de raadsgriffier. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden en fractieondersteuners. De griffier zorgt samen met de burgemeester voor een goede voorbereiding en goed verloop van de raadsvergaderingen.