Auditcommissie

Het belangrijkste doel van een auditcommissie is de begeleiding van het proces van planning en control namens de raad. Ook de selectie van de accountant behoort tot de taken van een auditcommissie. De Auditcommissie bestaat uit drie raadsleden vanuit de Rekenkamercommissie waaronder de voorzitter van de Rekenkamercommissie en één raadslid uit de commissie Bestuur die geen lid is van de Rekenkamercommissie.

College van B&W

Het college vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Heerenveen en bestaat uit: Burgemeester: Tjeerd van der Zwan Wethouder: Jelle Zoetendal Wethouder: Hans Broekhuizen Wethouder: Jaap van der Veen

Commissie AZ

In de commissie Algemene Zaken heeft onder andere de volgende onderwerpen onder zich: • algemeen bestuur; • openbare orde en (integrale) veiligheid; • brandweer en rampenbestrijding; • algemeen financieel beleid; • lokale heffingen; • economische zaken; • bestuurlijke samenwerking, samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen; • verkiezingen; • voorlichting en communicatie; • APV en bijzondere wetten; • dienstverlening; • andere onderwerpen van algemene aard, voor zover niet behorend tot de taakstelling van een andere commissie.

Commissie ROM

In de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft onder andere de volgende onderwerpen onder zich: • ruimtelijke ontwikkelingen en ordening; • openbare ruimte: wegen, straten, pleinen, waterkering en afwatering; • natuurbescherming; • milieu: milieubeheer, afvalverwijdering en verwerking, riolering en waterzuivering; • volkshuisvesting; • bouw- en woningtoezicht; • welstand; • monumentenzorg en archeologie; • gemeentelijke gebouwen; • agrarische zaken; • dorpsontwikkelingsplannen; • verkeersveiligheid; • openbaar vervoer, mobiliteit en bereikbaarheid; • toerisme en recreatie.

Commissie SAZA

In de commissie Samenleving Zaken heeft onder andere de volgende onderwerpen onder zich: • onderwijs; • jeugd- en jongerenwerk; • ouderenbeleid; • vrijwilligersbeleid; • cultuur; • sport; • maatschappelijke dienstverlening; • volksgezondheid; • sociale voorzieningen; • sociale werkvoorziening; • integratie en inburgering.

Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie. De griffie is een verbindende schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtenaren in het gemeentehuis. De griffie is bereikbaar op telefoonnummer: 0513-617700 of mail naar: griffie@heerenveen.nl

Raadsleden

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en geeft beleidslijnen aan en controleren de uitvoering van het beleid. Onze gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en begeven zich daarom veel onder de inwoners, zijn vaak in dorpen en wijken tijdens bijeenkomsten en vergaderingen, en volgen diverse mediakanalen.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Zo fungeert zij als een extra onderzoeksorgaan binnen de gemeente voor de gemeenteraad. Naar aanleiding van onderzoek doet zij aanbevelingen.

U en de gemeente Heerenveen

Gemeenteraadsvergaderingen zijn -mits anders aangegeven- altijd openbaar. Commissievergaderingen zijn tevens - mits anders aangegeven- altijd openbaar. En als u uw visie wilt delen kunt u gebruik maken van spreekrecht. Alle burgers hebben spreekrecht. U kunt het woord voeren in de betreffende commissievergadering. Neem contact op met de Griffie van de gemeente Heerenveen en zij zullen u hierbij ondersteunen. Via griffie@heerenveen.nl of 0513-617700. Daarnaast kunt u ook via het secretariaat van de fractie een afspraak maken om tijdens een fractievergadering in te komen spreken.