Gemeenteraad

De gemeenteraad in Hattem bestaat uit 15 raadsleden. Er zijn vijf fracties vertegenwoordigd: ChristenUnie (4 zetels), CDA (4 zetels), PvdA (3 zetels), VVD (2 zetels) en D66 (2 zetels).

De gemeenteraad benoemt de wethouders die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen (B&W). Het college van B&W voert uit wat de raad heeft bedacht. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W.

De raadsvergaderingen zijn altijd op een maandagavond om 20.00 uur in het stadhuis van Hattem. Vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. U kunt ook live via uw computer meekijken via www.rtvhattem.nl. Vergaderstukken worden 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd (zie kalender).

Wilt u de gemeenteraad volgen via Twitter? Dat kan via @RaadHattem.

Zie voor meer informatie ook de Vraagbaak "Wat doet de gemeenteraad?"

Raadscommissies

De gemeente Hattem heeft 2 raadscommissies: commissie Sociale Zaken en commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken. Beide raadscommissies adviseren de gemeenteraad over besluiten die de raad moet nemen. De raadscommissies bespreken ook het beleid van het college en de uitvoering hiervan.

De raadscommissies bestaan uit raadsleden en uit (burger)commissieleden. Deze (burger)commissieleden zijn geen raadsleden. De samenstelling varieert iedere commissievergadering.

De commissievergaderingen vinden gelijktijdig plaats op een maandagavond om 20.00 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen (in de raadszaal) ook live volgen via uw computer via www.rtvhattem.nl. Via de kalender vindt u informatie over de agenda's en stukken.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Taken van de griffie zijn onder andere het opstellen van de agenda, een goed verloop van de vergaderingen en de besluitvorming en het organiseren van werkbezoeken. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsmedewerkers

Daarnaast heeft de griffie een adviserende functie. Zij adviseert bij het formuleren van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

U kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen rondom de raad en commissies. Ook kunt u zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wil maken van het spreekrecht of meer wilt weten over de mogelijkheden uw inbreng te leveren. Neem contact op via griffie@hattem.nl of (038) 443 1616.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Er zijn drie criteria waarop de commissie het beleid controleert:
Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering efficiƫnt verlopen?
Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten behaald?
Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

De samenstelling van de rekenkamercommissie bestaat uit twee raadsleden, twee externe leden, een externe voorzitter en een secretaris.
Neem contact op via griffie@hattem.nl of (038) 433 1616.