1. Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden, waarvan 23 verkiesbare en 7 geborgde (niet-verkiesbare) zetels.
De niet-verkiesbare zetels zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen: agrariërs (3 zetels), bedrijven (2 zetels) en bos- en natuureigenaren (2 zetels). De leden van de drie belanggroeperingen vormen samen de fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE).

Het algemeen bestuur vergadert onder voorzitterschap van de dijkgraaf op woensdagavond volgens een vastgesteld jaaroverzicht. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de grote vergaderzaal van het waterschapskantoor.

2. Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf, secretaris-directeur en vier hoogheemraden. De dijkgraaf wordt voor zes jaar benoemd door de Kroon. De hoogheemraden worden voor een periode van vier jaar gekozen uit en door het algemeen bestuur.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille met onderwerpen. Daarnaast hebben de hoogheemraden ieder een geografisch aandachtsgebied.

Het dagelijks bestuur vergadert iedere week op dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

3. Commissie BMZ

De commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer (BMZ) vergadert op dinsdagavond volgens een vastgesteld jaaroverzicht.De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de grote vergaderzaal van het waterschapskantoor.

De commissie is samengesteld door en uit de leden van het algemeen bestuur en adviseert het college van dijkgraaf en hoogheemraden over de volgende aandachtsgebieden:

 • bestuurlijke aangelegenheden
 • bestuurlijk relatiebeheer
 • streekarchief (inclusief gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard)
 • muskusrattenbestrijding
 • veiligheid primaire en regionale waterkeringen
 • calamiteitenzorg
 • interne organisatie
 • cultuurhistorie
 • vergunningverlening en handhaving
 • zuiveringsbeheer

4. Commissie SKK

De commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) vergadert op donderdagavond volgens een vastgesteld jaaroverzicht. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de grote vergaderzaal van het waterschapskantoor.

De commissie is samengesteld door en uit de leden van het algemeen bestuur en adviseert het college van dijkgraaf en hoogheemraden over de volgende aandachtsgebieden:

 • integraal watersysteembeleid
 • watersystemen (peilbeheer, onderhoud, nachtvorstbestrijding)
 • watergebiedsplannen
 • baggeren
 • boezemkaden
 • ecologische verbindingszones
 • strategie en innovatie
 • wateropgave en (afval)waterakkoorden
 • gebiedsgerichte projecten
 • grondbeleid
 • gemeenschappelijke regeling Winnet
 • schouwvoering en keurzaken
 • waterketen en emissies (beleid op het gebied van o.m. overstorten riolering, gemeentelijke waterplannen)

5. Duo-Commissielid

In commissies uit het algemeen bestuur (AB) worden de voorstellen van het college voorbesproken en wordt hierover advies uitgebracht aan het college, waarna de voorstellen ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd.
Elke fractie heeft de mogelijkheid om een duocommissielid aan een commissie te laten deelnemen. Een geïnstalleerd duocommissielid is niet tevens AB-lid, maar stond wel op de kandidatenlijst voor de verkiezingen c.q. op de reservelijst voor de geborgde AB-zetels.

Voorzitter commissie BMZ