Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het college van burgemeesters en wethouders (B&W). De gemeenteraad wordt door de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem en bestaat uit 15 leden.

Burgerfractieleden

Burgerfractieleden worden op voordracht van de raadsfracties door de gemeenteraad benoemd. De burgerfractieleden ondersteunen de raadsleden in de uitoefening van hun taken. Burgerfractieleden kunnen benoemd worden tot een commissie of mogen deelnemen aan een raadsconferentie of Sprekersplein.

Auditcommissie

De Auditcommissie geeft de gemeenteraad advies ten behoeve van activiteiten op het gebied van auditing, financieel beleid en beheer, en aangrenzende gebieden. De Auditcommissie voert daaroverleg tussen gemeenteraad, college, accountant, ambtelijke ondersteuning en soms ook de rekenkamer.

Agendacommissie

De Agendacommissie stelt de (concept)agenda's vast van raadsconferenties, het Sprekersplein en de raadsvergadering. De Agendacommissie bewaakt de agendaplanner en bepaalt de inhoud en invulling van raadsbijeenkomsten. Uit praktische overwegingen vergadert de Agendacommissie digitaal.

Fractievoorzittersoverleg (FVO)

Het FVO besluit over de voortgang van moties en toezeggingen en bespreekt procedurele, organisatorische en rechtspositionele zaken met betrekking tot de raad. Voorts stelt het FVO jaarlijks de fractieverantwoording vast en evalueert het gehouden raadsbijeenkomsten. Tot slot fungeert het FVO als klankbord voor de voorzitter van de raad; de burgemeester.

De fractievoorzitters vormen ook een werkgeverscommissie waarvan raadslid Nass de voorzitter is. De Werkgeverscommissie vervult de werkgeverstaken ten aanzien van de bij de griffie werkzame personen.

Griffie

De medewerkers van de griffie ondersteunen de (leden van) de gemeenteraad en de burgerfractieleden. Bij de griffie kunt u tevens terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp, of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Ook als u wilt inspreken of op een andere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis neemt u contact op met het secretariaat van de griffie.

E-mail: griffie@gulpen-wittem.nl
Telefoon: 14 043