Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Gouda en treedt namens hen op. De gemeenteraad beslist daarom over veel zaken die u als bewoner direct kunnen raken.
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. De raad bepaalt in hoofdlijnen wat de gemeentelijke organisatie gaat doen en hoe het beschikbare geld verdeeld wordt. Ook benoemt de gemeenteraad de wethouders, die samen met de burgemeester het college van B en W vormen en het beleid uitvoeren. De gemeenteraad controleert of zij dit goed doen.

Burgerraadsleden

De gemeenteraad kent per fractie ook een aantal beëdigde burgerraadsleden. Burgerraadsleden hebben een ondersteunende taak naar de raadsleden. Zij helpen de raadsleden bij het voorbereiden van de besluitvorming en kunnen namens hun fractie deelnemen aan voorbereidende raadsbijeenkomsten en daar het woord voeren namens hun fractie.
Elke fractie heeft maximaal 2 burgerraadsleden.

Griffie

De gemeenteraad beschikt over een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.
De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij al zijn taken en vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie anderzijds. De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders, vormt het dagelijks bestuur van de gemeente die beleid voorbereidt en uitvoert. De burgemeester en wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college werkt samen op basis van een programma dat in principe op een meerderheid kan rekenen in de gemeenteraad.

Kijkt u voor de portefeuilleverdeling op:
https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie

Presidium

Het presidium van de gemeenteraad kan men beschouwen als het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad. Zij hebben als doel de organisatie en het functioneren van de raad te verbeteren en hiervoor aanbevelingen te doen. Het presidium bestaat uit alle 12 fractievoorzitters, de burgemeester is voorzitter en de griffier is adviseur en secretaris van het presidium.
Het presidium vergadert meestal één keer per zes weken. Andere raadsleden kunnen op uitnodiging aanwezig zijn. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor burgers.

Agendacommissie

De agendacommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda’s voor de gemeenteraadsvergaderingen, de voorbereidende raadsbijeenkomsten en het inplannen van de werkbezoeken en werkbijeenkomsten voor de raad.
De agendacommissie bestaat uit drie fractievoorzitters. De griffier is adviseur en secretaris van deze commissie.

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert over en bereidt de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de kaderstelling en controle inzake de gemeentefinanciën.

De auditcommissie ziet vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen, de kwaliteit van de informatievoorziening, de kwaliteit van de werkzaamheden van de controlerende accountant en de afstemming van interne en externe financiële en bedrijfsvoeringonderzoeken.
De auditcommissie bestaat uit raadsleden. Een raadsadviseur is adviseur en secretaris van de commissie. De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar.

Werkgeverscommissie

Er is een werkgeverscommissie die door de raad is ingesteld om de werkgeversrol voor de griffie te vervullen.

De werkgeverscommissie bestaat uit raadsleden, de vergaderingen van de werkgeverscommissie zijn niet openbaar.

Programmaraad & Rekenkamer

De Groene Hart rekenkamer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

De Groene Hart rekenkamer ondersteunt de gemeenteraden in hun controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in de deelnemende gemeenten. De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden.
De programmaraad is ingesteld om de verbinding met de vier gemeenteraden te borgen. Vanuit elke deelnemende gemeente zijn 2 raadsleden vertegenwoordigd.
Voor meer informatie zie de website:
https://www.groenehartrekenkamer.nl/