De Gemeenteraad

De gemeenteraad is de ‘hoogste baas’ van de gemeente. De gemeenteraad is het politieke orgaan dat op hoofdlijnen stuurt, als eindverantwoordelijke de uitvoering van het beleid controleert en de bevolking van Geldermalsen vertegenwoordigt. De drie hoofdtaken van de raad: 1. Als volksvertegenwoordiging de signalen vanuit de inwoners meenemen in debatten en de besluitvorming. 2. Besluiten nemen over belangrijke zaken die vaak de hele gemeente betreffen. 3. Controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doet.

Commissie Bestuur en Middelen

Iedere tweede dinsdag van de maand bespreekt de commissie Bestuur en middelen onderwerpen op het gebied van financiën, economische zaken, lokale belastingen, integrale veiligheid, gemeentelijke dienstverlening, communicatie en regiozaken. Commissieleden: De heer E.R. Goossens (voorzitter) De heer L.A.E.M. van Dun De heer L. van Bruchem De heer A.F. Broedelet Dhr. G. van de Water De heer J.M. de Geus De heer S.J.M. Breukel Mevrouw A. IJff

Commissie Grondgebied

Iedere eerste dinsdag van de maand bespreekt de commissie Grondgebied onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, waterbeheer, monumentenbeleid, beheer openbare ruimte, bouwen, en milieu. De commissievergadering is bedoeld om tot oordeelsvorming te komen. Commissieleden: De heer J.S. van den Brink (voorzitter) Mevrouw K. de Heus De heer G.A. Kievit Mevrouw H.G. van Leeuwen-van Ewijk De heer L.E. van Erkom-Mos Mevrouw A.M.R. Karsemeijer De heer H.J.B.A. van Heusden De Heer J.F.M. van den Tweel

Commissie Samenleving

Iedere eerste dinsdag van de maand bespreekt de commissie Samenleving onderwerpen op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), cultuur, volksgezondheid, recreatie en toerisme. De commissievergadering is bedoeld om tot oordeelsvorming te komen. Commissieleden: De heer A.F. Broedelet (voorzitter) Mevrouw H.M. Markenhof-de Jong De heer G.J. Bulsink De heer E.W.B. Loeff De heer J.J.M. Rietbergen Mevrouw H. Boer Rookhuiszen-de Joode De heer M.F. van der Hulst Mevrouw J.C. Koch

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie bestaat uit leden, zonder binding met het bestuur van de gemeente Geldermalsen. De onderzoeksbevoegdheden staan in de Verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Geldermalsen. De rekenkamercommissie heeft 4 leden: Otto Ritsema, voorzitter Han Dankaart, lid Govert Schermers, lid Max Vermeulen, ambtelijk secretaris/onderzoeker Werkwijze De rekenkamercommissie maakt onderscheidt tussen drie soorten rekenkameronderzoeken: Grote onderzoeken Oriënterende onderzoeken Nazorg onderzoeken Rekenkamercommissiebrief Naast bovenstaande onderzoeken is het mogelijk dat zij – indien daartoe aanleiding is – een brief aan de Raad richten, waarin de Raad bijvoorbeeld wordt geattendeerd op risico’s of een mogelijk probleem in de toekomst.