College van B&W

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Commissie

De commissie vergadert onder meer ter voorbereiding van de besluitvorming in de raadsvergadering en brengt over de geagendeerde onderwerpen een advies uit ter behandeling in de raadsvergadering. De commissie kent naast raadsleden ook commissieleden niet zijnde raadslid. Deze zijn niet rechtstreeks bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen maar ter benoeming voorgedragen door de verschillende fracties.

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. Eersel heeft op basis van het inwoneraantal 17 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen. Burgemeester Wim Wouters is voorzitter van de gemeenteraad.

Griffie

De raadsgriffie(r) ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffe via griffie@eersel.nl of (0497) 531399

Presidium

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies. De griffier is bij deze vergaderingen altijd aanwezig. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Rekenkamercommissie

De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben samen één Rekenkamercommissie. De leden zijn door de gemeenteraden van de drie gemeenten benoemd voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2021.
De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en ze kiest zelf wat ze onderzoekt.

Samenstelling en contact
De heer drs. H. (Henk) Groen, voorzitter
De heer drs. E.J.F. (Edwin) Melskens, lid tevens plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw M. (Marina) Boer, ambtelijk secretaris, m.boer@eersel.nl
Rekenkamercommissie, Postbus 12, 5520 AA Eersel