Gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. Eersel heeft op basis van het inwoneraantal 17 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen. Burgemeester Joseph Vos is voorzitter van de gemeenteraad.

Agendacommissie

De Agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad. De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de commissie en de raad voor en bepaalt de conceptagenda. De griffier is bij deze vergaderingen altijd aanwezig. De vergaderingen van de agendacommissie zijn niet openbaar.

College van B&W

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Commissie

De commissie vergadert onder meer ter voorbereiding van de besluitvorming in de raadsvergadering en brengt over de geagendeerde onderwerpen een advies uit ter behandeling in de raadsvergadering. De commissie kent naast raadsleden ook commissieleden niet zijnde raadslid. Deze zijn niet rechtstreeks bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen maar ter benoeming voorgedragen door de verschillende fracties.

Griffie

De raadsgriffie(r) ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Presidium

Er is een presidium dat bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie. De griffier is bij deze vergaderingen altijd aanwezig. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.