Gemeenteraad

De gemeente kent één bestuur met twee organen: de raad en het college van B en W. De burgemeester is de voorzitter van de raad en het college. De raad staat aan het hoofd van de gemeente. Als inwoner van gemeente Bunnik kunt u om de vier jaar stemmen voor de leden van de raad.
De rollen van raad en college zijn ingevuld op basis van het dualisme. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen raad en college staan in de Gemeentewet. De raad stelt de kaders vast om richting aan het beleid en de financiën te geven. Het college bereidt de kaders voor en voert het beleid uit. Door middel van het stellen van onder meer “artikel 37 vragen” of vragen tijdens de vragenronde in de raadsvergadering, blijft de raad op de hoogte van de uitvoering van het college en houdt zij vinger aan de pols.

Griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen, de vergaderstukken en adviseert zij over voorstellen, werkwijzen en de juiste aanpak. De griffie vormt tevens de schakel tussen de raad enerzijds en het college en de ambtelijke organisatie anderzijds. De griffier geeft leiding aan de griffie.