Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.
Iedere vier jaar worden ze gekozen door de inwoners van Borne. U kunt emailberichten bestemd voor de gehele raad sturen naar griffie@borne.nl.

Commissieleden

Fracties kunnen ook zogenaamde commissieleden (schaduwleden) laten benoemen. Per fractie kunnen maximaal drie commissieleden worden benoemd.
Commissieleden kunnen deelnemen aan vergaderingen behalve de raadsvergadering. Ze leggen bij de benoeming de eed of belofte af.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Borne en verzorgt de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen.
De burgemeester is zowel voorzitter van het college als van de gemeenteraad. Wethouders worden door de raad benoemd. De burgemeester wordt voorgedragen door de raad en benoemd door de Kroon.

Rekenkamercommissie

Gemeenten zijn vanaf 2006 verplicht te beschikken over een Rekenkamer(functie). Dit is een ondersteuning van de raad bij het uitoefenen van de controlerende taak.

De Rekenkamercommissie voor de gemeente Borne bestaat uit:

de heer R. (Riekele) Bron (extern, voorzitter)
mevrouw B.A.J. (Bo) ter Braak (lid)
de heer W.M.M. (Wim) Menheere (lid)
mevrouw M.M.N. (Manon) Pabon (lid)
de heer G.M. (Guido) van Valkenhoef (lid)
de heer T.H.G.M. (Tom) Verreussel (lid)
de heer H.G. (Henk) Vrielink (lid)
Het secretariaat van de commissie is in handen van de raadsadviseur, Stefan van de Graaf

De Rekenkamercommissie onderzoekt in hoeverre door de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig wordt gehandeld. De commissie bepaalt zelfstandig te onderwerpen voor het onderzoek.
Ook de inwoners van Borne kunnen suggesties indienen waarnaar de rekenkamer onderzoek zou kunnen doen. De rekenkamercommissie beoordeeld of het onderzoek binnen de reikwijdte van de commissie past. U kunt suggesties mailen naar de secretaris Stefan van de Graaf via griffie@borne.nl

Auditcommissie

De Auditcommissie is een raadscommissie met als belangrijkste taak had het jaarlijks advies uitbrengen aan de raad over de jaarrekening en het jaarverslag. De Auditcommissie begeleid het traject inzake de aanbesteding van de accountant voor controle van de jaarrekening.
De leden zijn raads- en commissieleden en daarnaast is er een extern lid (kwaliteitszetel).

Raadsgriffie

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.
Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht? Dan staat de griffie voor hen klaar.

Email: griffie@borne.nl