Gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. De raadsleden worden om de vier jaar gekozen door de inwoners. Burgemeester Remco Bosma is voorzitter van de gemeenteraad.

Commissie Grondgebied

De commissie Grondgebied adviseert over raadsvoorstellen voordat deze in een raadsvergadering aan de orde komen en voert overleg met het college en de burgemeester. De commissie adviseert en overlegt over openbare werken (groenonderhoud, riolering, aanleg en onderhoud van wegen), verkeerszaken, milieu, afval, ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, economische zaken en toerisme en recreatie.

Commissie Inwoners

De commissie Inwoners adviseert over raadsvoorstellen voordat deze in een raadsvergadering aan de orde komen en voert overleg met het college en de burgemeester. De commissie adviseert en overlegt over onderwijs, jeugdzorg, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, cultuur, gemeenschapshuizen, recreatie, maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid, sociale voorzieningen, werkgelegenheid en vluchtelingenbeleid.

Commissie Middelen & Algemene zaken

De commissie Middelen en Algemene zaken adviseert over raadsvoorstellen voordat deze in een raadsvergadering aan de orde komen en voert overleg met het college en de burgemeester. De commissie adviseert en overlegt over algemene bestuurszaken, openbare orde en veiligheid, communicatie, samenwerkingsverbanden, financiƫn, belastingen, informatisering en automatisering, personeel en organisatie en facilitaire zaken.

Presidium

Het presidium bestaat uit de burgemeester, de raadsgriffier en de fractievoorzitters. De burgemeester is voorzitter. De belangrijkste taak is het voorbereiden van vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium bepaalt welke onderwerpen op de raadsagenda worden geplaatst en laat zich daarbij leiden door adviezen van de raadscommissies.

Griffie

De raadsgriffie(r) ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en voert het secretariaat van de raad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen en advies over de gemeenteraad, zijn vergaderingen, raadsaangelegenheden en inspraak.

Rekenkamercommissie

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Er wordt hierbij ook gekeken of er geen geld is verspild. Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en dat deze bijdragen aan verbetering en transparantie van het gemeentebestuur.