Burgercommissieleden

Burgercommissieleden ondersteunen de raadsleden van hun fractie. Door hun inbreng in de commissies, voorbereidende werkzaamheden, specifieke kennis of contacten, kunnen zij het raadswerk met name in de kleinere fracties verlichten.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (ook wel het college van B&W of college) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Asten.

Commissie Algemene zaken en Control

º Algemene beleidscoördinatie, º Algemeen bestuurlijke Zaken, º Openbare Orde en Veiligheid, º Brandweer en Rampenbestrijding, º Communicatie, º Financiën, º Handhaving, º Economische Zaken, º Werkgelegenheidsbeleid, º Grondexploitatie en Eigendombeheer.

Commissie Burgers

º Welzijn, º Ouderenbeleid, º Cultuur, º Sport, º Onderwijs, º Sociale Zaken, º Accommodatiebeleid, º Jeugdbeleid, º Volksgezondheid, º Minderhedenbeleid, º Recreatie en Toerisme.

Commissie Ruimte

º Ruimtelijke ontwikkeling, º Volkshuisvesting, º Verkeer en Vervoer, º Milieu, º Infrastructuur, º Beheer Openbare Ruimte, º Monumentenzorg, º Archeologie.

Griffie

De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raads- en commissieleden.

Presidium

Het presidium stelt de vergaderagenda’s vast en doet aanbevelingen over de organisatie en werkzaamheden van de raad en de commissies.

Raadsleden

De raad vertegenwoordigt de inwoners van Asten in het gemeentelijk bestuur, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft in 2014 in een verordening de fractie-voorzitters aangewezen als leden van de Rekenkamercommissie. Voor de uitvoering van een onderzoek wordt een externe partij of persoon ingeschakeld.

Voortijdig gestopt

Raads- en commissieleden die voor het einde van deze raadsperiode gestopt zijn.

Voorzitter

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet.