Raadsleden

Een gemeenteraadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger binnen een gemeente. Alle gemeenteraadsleden van één gemeente vormen samen de gemeenteraad van de betreffende gemeente. De gemeenteraad is het hoogte bestuursorgaan van de gemeente. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders (beleidsmatig en financieel) en het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

Accountantscommissie

De accountantscommissie voert namens de raad de gesprekken met de accountant over de controle van de jaarrekening en brengt daarover advies uit aan de raad. Ook adviseert de accountantscommissie de raad over de (inrichting van) de planning en control-cyclus. De accountantscommissie heeft ook namens de raad afstemmingsmomenten met de afdeling financiën/wethouder financiën. In de accountantscommissie zitten vier raadsleden waarvan twee uit de coalitie en twee uit de oppositie. Uit hun midden kiezen zij een voorzitter. De plaatsvervangend griffier is adviseur en secretaris van deze commissie.

Fracties

Een fractie is een deel van een gekozen volksvertegenwoordigend orgaan, dat tot een en dezelfde politieke partij of stroming behoort.

Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming en vormt hierbij de schakel tussen inwoners, gemeenteraad en ambtelijke organisatie.

Plaatsvervangende raadsleden

Plaatsvervangende raadsleden ondersteunen de fracties binnen een gemeenteraad. In Assen mag iedere fractie één plaatsvervangend raadslid benoemen. Het plaatsvervangend raadslid mag het woord voeren bij consulterende raadsbijeenkomsten en kan de fractie vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld werkbezoeken. Een plaatsvervangend lid mag echter niet deelnemen aan de formele raadsvergaderingen en heeft dus ook geen stemrecht.

Presidium

Het presidium houdt zich bezig met procesmatige en huishoudelijke zaken rondom de gemeenteraad. Zo bereidt het presidium bijvoorbeeld de agenda van de gemeenteraad voor. Het presidium vergadert eens per maand, meestal voorafgaand aan een raadsvergadering. Alle fractievoorzitters zijn lid van het presidium. De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Marco Out, is eveneens voorzitter van het presidium. De griffier is adviseur en secretaris van het presidium.

Rekenkamercommissie

Het instellen van een Rekenkamercommissie (RKC) is wettelijk verplicht. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak en onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. De RKC bepaalt zelf de onderwerpen van onderzoek. Dit kan na consultatie van de fracties in de raad en van inwoners van Assen. De raadsadviseur is adviseur en secretaris van de RKC.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bereidt de benoeming en herbenoeming van de burgemeester voor. Ook voert deze commissie de zogenoemde klankbordgesprekken met de burgemeester over diens functioneren. De griffier is adviseur en secretaris van de vertrouwenscommissie.

Voorzitters

De gemeenteraad van Assen kent verschillende voorzitters. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad kiest vanuit haar midden een vicevoorzitter. Raadsvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij afwezigheid door de vicevoorzitter. Daarnaast zijn er enkele plaatsvervangende voorzitters die consulterende raadsbijeenkomsten en raadsactiviteiten voorzitten.

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie is door de gemeenteraad ingesteld om namens de raad het werkgeverschap met betrekking tot de griffie uit te oefenen.