De raad

Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad. In Achtkarspelen bestaat de gemeenteraad uit 21 personen die door u, als inwoner, elke vier jaar worden gekozen. De leden van de gemeenteraad zijn van 9 verschillende politieke partijen/groeperingen: CDA FNP GBA CU PvdA PVV GroenLinks VVD Raadslid Buising Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Dat is dan ook de belangrijkste taak van de raad, de bevolking vertegenwoordigen. Dat doet de raad door de grote lijnen uit te zetten voor het gemeentelijk beleid en bemoeit zich daarbij niet met elk detail. Daar is het dagelijks bestuur voor, het college van burgemeester en wethouders (B&W). Maar de raad houdt dat dagelijks werk wel in de gaten. Als het nodig is, roepen de volksvertegenwoordigers de burgemeester en de wethouders ter verantwoording. Ze beoordelen plannen en maatregelen, stellen vragen én nemen natuurlijk zelf het initiatief. Hierbij worden zij ondersteund door de raadsgriffier en de griffiemedewerkers.

Controlecommissie

De controlecommissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management. De controlecommissie bestaat uit raadsleden en voor fracties geldt een maximum van één lid. De commissie benoemt zelf de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Fracties/zelfstandig raadslid

De gemeenteraad werkt met een vierwekelijkse vergadercyclus. Dit houdt in dat de ene week op de donderdag de raadsfracties vergaderen, de daaropvolgende week een informatiecarrousel wordt gehouden, de week daarop is er een raadsvergadering en de vierde week een avond voor overige bijeenkomsten. Hierdoor is er vrijwel iedere donderdagavond sprake van een 'politieke avond' in het gemeentehuis. De fracties vergaderen op de donderdagavond om 19.30 uur, een week voorafgaand aan de informatiecarrousel. Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf even contact opnemen met de fracties (klik op de titel van dit blok voor alle contactgegevens). Data fractievergaderingen 2019: Do. 10 januari 2019 Do. 6 februari 2019 Do. 14 maart 2019 Do. 11 april 2019 Do. 16 mei 2019 Do. 20 juni 2019 Do. 5 september 2019 Do. 3 oktober 2019 Do. 7 november 2019 Do. 28 november 2019

Presidium

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad. De burgemeester is geen lid van het presidium. De griffier is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Het presidium is door middel van een afzonderlijke verordening ingesteld en de taken, bevoegdheden en werkwijze worden daarin omschreven. Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad. Het presidium komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. De vergaderingen van het presidium zijn besloten, maar de verslagen worden gepubliceerd. U vindt ze onder het tabje 'Kalender', bij 'Presidium'.

Raadsgriffie

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. De griffie bestaat uit een raadsgriffier en twee griffiemedewerkers. Samen zorgen ze ervoor dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen. De griffie is onafhankelijk van de ambtelijke organisatie van de gemeente, maar werkt daar waar nodig wel mee samen. Hoofdtaken raadsgriffie •het informeren en adviseren van de gemeenteraad, presidium, werkgroepen en individuele raadsleden •raadsleden ondersteunen bij het formuleren van moties, amendementen, voorstellen, vragen en andere initiatieven •de vergaderingen, bijeenkomsten en werkbezoeken van de raad, het presidium en werkgroepen voorbereiden, begeleiden en afhandelen •het bewaken van de voortgang van de uitvoering van moties en toezeggingen door het college van burgemeester en wethouders •optreden als verbinder tussen raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie •het verzorgen van de raadscommunicatie Als aanspreekpunt voor de inwoners van Achtkarspelen kan de raadsgriffie u helpen als u contact zoekt met de gemeenteraad, een politieke partij of een raadslid. Wilt u inspreken tijdens een informatiecarrousel of raadsvergadering? Zit u met andere vragen? Of wilt u de gemeenteraad iets laten weten? Neem dan contact op met de raadsgriffie en bel (0511) 548254 of 548698. Of stuur een mail naar raadsgriffie@achtkarspelen.nl. Het secretariaat van de rekenkamercommissie Achtkarspelen is ook ondergebracht bij de griffie.

Rekenkamercommissie (RKC)

De Rekenkamercommissie (RKC) is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De RKC Achtkarspelen vormt een personele unie met de RKC van Tytsjerksteradiel. De RKC bestaat uit vier leden: - de heer A. Visser, voorzitter; - de heer H.S. Halbersma; - mevrouw J.P.M. Vervoort; - mevrouw J. Westinga; Klik op de titel van dit blok voor de nevenfuncties van de leden. De commissie wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door een ambtelijk secretaris, mevrouw R. de Vries-Mulder. Zij is verbonden aan de griffie van de gemeente Achtkarspelen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Mevrouw R. de Vries-Mulder Telefoon: (0511) 54 86 98 / 06-22572371 E-mail: r.devries@achtkarspelen.nl Actueel De RKC heeft recent een onderzoek naar de informatieveiligheid en privacy van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel afgerond. Op 9 mei a.s. om 18.00 uur zullen de resultaten van het onderzoek in een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost gepresenteerd worden. De onderzoeksopzet kunt u vinden onder het tabje 'Overzichten/Verordeningen, reglementen en info'. Na de presentatie op 9 mei kunt u hier het onderzoeksrapport ook vinden. De RKC stelt eventuele suggesties met betrekking tot te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. Mocht u hiertoe besluiten, dan kunt u uw suggestie sturen naar r.devries@achtkarspelen.nl. Alle onderzoeksrapporten en overige publicaties vindt u onder het tabje 'Overzichten' bij 'Verordeningen, reglementen en info'.