Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Bergeijk aangaande het beleid op het terrein van Wmo, Welzijn, Jeugd, Participatie en onderwijs. Men kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

De onderstaande inwoners zijn lid van de Adviesraad Sociaal Domein:

> Voorzitter: De heer Ab Czech (Bergeijk)
> Ronnie Dekkers (Westerhoven)
> Mevrouw Sylvia Meulensteen (Westerhoven)
> Mevrouw Mart van de Vorst (Bergeijk)
> Mevrouw Elke Vercammen (Luyksgestel)
> De heer Pieter Bax (Bergeijk)
> De heer Nick Maas (Bergeijk)
> Mevrouw Anne Emans (Bergeijk)
> de heer Matthieu Jansen (Bergeijk)

De gemeente Bergeijk verzorgt het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein. Voor vragen of meer informatie over de adviesraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de adviesraad.

De adviesraad is opgericht in 2009 en was een direct gevolg van een aantal taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) dat vanuit de Rijksoverheid is overgedragen naar de gemeenten. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor meerdere taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk is een onafhankelijk adviesorgaan voor het gemeentebestuur. De adviesraad vormt een extra brug tussen burger en gemeentebestuur als het gaat om zorg en sociale voorzieningen en adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd. Alle adviezen zijn openbaar.

De adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve inwoners van Bergeijk met ervaring, kennis en affiniteit binnen het brede sociale domein. De adviesraad bestaat uit in totaal negen leden en vergadert tien keer per jaar. De beleidsambtenaar en de wethouder sluiten aan bij de vergaderingen. Het secretariaat wordt verzorgd vanuit de gemeente Bergeijk. De bijeenkomsten vinden in het gemeentehuis plaats.

Bij verbeteringen binnen het sociaal domein streeft de gemeente er vooral naar dat iedereen naar vermogen kan meedoen. De adviesraad is daarom voorstander van initiatieven die zo veel mogelijk vanuit de samenleving zelf ontstaan en die bijdragen aan de sociale leefbaarheid binnen Bergeijk. Om dit te bereiken, heeft de adviesraad jaarlijks contact met de kern- en dorpsraden. Sommige onderwerpen binnen het sociaal domein zijn gemeente-overstijgend en worden bijvoorbeeld Kempenbreed of regionaal uitgevoerd. De adviesraad Bergeijk zoekt daar waar mogelijk afstemming en samenwerking, onder meer met de adviesraden van de andere Kempengemeenten.