Wopke Veenstra

Wopke Veenstra
Nevenfuncties
Earste opfolger FNP steatefraksje (beleand) -- Parttime meiwurker by 3 útfeart-ferieningen (beleand) -- Foarsitter Menistegemeente Rottevalle (ûnbeleand)