Vraagbaak

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter, de leden, de fracties, de door de raad ingestelde commissies en het presidium bij hun volks-vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende rol.

De griffie is een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners daar waart het gaat om raads aangelegenheden en zaken over de kernteams. De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter, de leden, de fracties, commissies en het presidium.

Tinco Lyklema stuurt als griffier de Griffie aan. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij zorgt ervoor dat de raad in positie blijft en ziet toe op de kwaliteit van het besluitvormingsproces. De griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris werken nauw samen. Zij vormen als driehoek de schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Wietske Bruinsma en Berber Bonnema zijn raadadviseurs. Zij adviseren over democratische vernieuwing en inwoner betrokkenheid. Ze regelen alles rond de kernteams en zitten tijdens kernteam vergaderingen naast de voorzitter.
Wietske is de 1e plaatsvervanger van de griffier. Berber Bonnema verzorgt ook de raadscommunicatie.

Informeren en betrekken van inwoners bij plannen en beleid staan hoog in het vaandel. Hier hebben onder andere de kernteams een rol in.

Rommy Achterhof en Sonja Tuinstra zijn griffiemedewerkers. Zij zorgen voor alle administratieve en secretariële processen.
U kunt de griffie rechtstreeks bereiken op: 0517 380 380 of via: griffie@waadhoeke.nl

In het RIS kunt u onder het tabblad 'kalender' ook de raads- en commissievergaderingen van Menameradiel en Franekeradeel vinden.
De vergaderingen van het Bildt vindt u door te klikken op de hier bijgevoegde link.


http://videotulen.archiefweb.eu/?q=71564d9c-a63b-4024-9c1c-027aff66cbf6#archive

Ingekomen stukken voor de gemeenteraad niet openbaar tenzij hier specifiek om wordt gevraagd!

Inwoners kunnen brieven schrijven aan de raad om hun aandacht op iets vestigen of hun mening over iets kenbaar te maken. De werkwijze ten aanzien van deze ingekomen stukken is dat deze niet openbaar worden gemaakt. Dit in het kader van de nieuwe privacy wet. (AVG)
De stukken komen wél in het interne vergadersysteem van de raadsleden te staan (besloten) maar niet op de website van de raad. (openbaar).
U wilt uw ingezonden stuk wél openbaar ?
Zorg dan dat u bij uw ingezonden brief duidelijk aangeeft dat u wilt dat de brief openbaar bekend wordt gemaakt.

Insprekers kunnen maximaal vijf minuten het woord vragen over een onderwerp dat al dan niet op de agenda staat. Ze melden zich voor de vergadering aan bij de griffie. (griffie@waadhoeke.nl of 0517-380380). De spreektijd van alle insprekers gezamenlijk bedraagt niet meer dan 30 minuten.
Inspreken kan niet over:
a) een onderwerp waarover een bezwaar- en beroepsprocedure, juridische- of klachtenprocedure loopt.
b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c) onderwerpen waarover de raad een afzonderlijke inspraakprocedure heeft gehouden. Er kan in principe in de raad één keer over hetzelfde onderwerp worden ingesproken.

Kernteams, wat doet een kernteam?

De gemeenteraad bepaalt als hoogste orgaan de koers van Waadhoeke. De kennis over Waadhoeke zit bij alle inwoners gezamenlijk. De raad wil deze kennis graag gebruiken zodat Waadhoeke uiteindelijk wordt ontwikkeld door haar eigen bevolking.
Om deze kennis bij de raad te krijgen is er een bijzondere werkwijze ontwikkeld, waarbij de eigen bevolking (de deskundigen) gelijkwaardig mee mogen praten zodat gezamenlijk tot de beste ideeën wordt gekomen.
Dat gebeurt in de kernteams. Deze kernteams behandelen onderwerpen waar nog geen beleid voor is, of waar het beleid van wordt herzien. In de kernteams zitten van iedere partij twee raadsleden.
De kernteams hebben publiekssessies en raadssessies. In de publiekssessies zijn gemeente en publiek gelijkwaardig. Er wordt met elkaar nagedacht over de nieuwe koers, gepraat over de beste oplossing, nieuwe inzichten, praktijkervaring, goede voorbeelden, kansen die zich voordoen etc. Ieder heeft zijn eigen deskundigheid. Door die aan tafel te bundelen versterken we elkaar en kunnen we bouwen aan iets moois. Er zijn vaak meerdere publiekssessies nodig voordat de uitwerking vorm en inhoud krijgt. Het thema wordt als het ware steeds verder getrechterd tot dat er daadwerkelijk een voorstel kan worden gemaakt.
Het kernteam adviseert de gemeenteraad. Het voorstel dat tot stand is gekomen uit de publiekssessies wordt in een raadssessie bediscussieerd. Bij deze raadssessies kan het publiek niet meer meepraten. De raadssessies zijn wel openbaar en er mag wel ingesproken worden. De gemeenteraad zelf neemt uiteindelijk het besluit.

Er zijn 2 verschillende kernteams.
Kernteam Samenleving en Kernteam Omgeving
Een kernteam bijeenkomst kan een kernsessie of een publiekssessie zijn. Verschil hierin, bij een kernsessie, mag publiek aanschuiven maar niet meepraten, bij een publiekssessie mag publiek meepraten/meediscussiëren.

De gemeenteraad benoemt een commissie ofwel het presidium. Deze commissie bereidt de agenda van de gemeenteraad voor.

De leden van het presidium beslissen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Daarnaast stuurt het presidium vanuit de gemeenteraad de griffie aan. Het presidium bestaat uit de vicevoorzitter van de raad en twee andere raadsleden (dit zijn niet de fractievoorzitters).

Taken
•Agendacommissie
•Zorgdragen voor procedurele raadsaangelegenheden
•Werkgeverscommissie griffie

Wanneer vergadert de Raad van gemeente Waadhoeke?

Wanneer u in deze omgeving op de tab 'kalender' klikt ziet u altijd het meest actuele overzicht van de komende vergaderingen. Ook komt u zo bij de vergaderingen die reeds zijn geweest. U kunt ze daar terugzien en beluisteren.

De rekenkamer doet onderzoek naar de zogenoemde doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Concreet : zij onderzoekt of de gemeente het geld nuttig heeft besteed en of gestelde doelen wel zijn gehaald.

• Doeltreffend wil zeggen dat de inspanningen en uitgaven ook echt bijdragen aan het bereiken van het nagestreefde doel.
• Doelmatig wil zeggen er een goede verhouding is tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc).
• Rechtmatig wil zeggen dat raad, college en ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

De rekenkamer functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet. Iedereen kan de rekenkamer informeren over zaken of onderzoeks-suggesties doorgeven.
Kijk ook bij "Wie is Wie" voor de leden van de rekenkamer en hoe u de rekenkamer kunt bereiken.