Vraagbaak

DE GEMEENTERAAD ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGER De raadsleden worden iedere 4 jaar door de inwoners van de gemeente gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt op deze wijze de inwoners. Er zijn in totaal 29 raadsleden verdeeld over 8 fracties. DE GEMEENTERAAD NEEMT BELANGRIJKE BESLUITEN De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan. DE GEMEENTERAAD CONTROLEERT De gemeenteraad benoemt de wethouders en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. CONTACT MET DE GEMEENTERAAD / FRACTIES U kunt rechtstreeks contact opnemen met raadsleden. Contactgegevens vindt u in het overzicht gemeenteraad. Zie link hieronder. WERKWIJZE GEMEENTERAAD Informatie volgt.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/noardeastfryslan/176b0f48-30d7-4840-a721-ac067a3f96a9
U kunt inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan van de betreffende raadsvergadering (It Petear, It Debat en It Beslút). In principe vindt de inspraak aan het begin van de vergadering plaats. Nadat u hebt ingesproken, wordt het betreffende onderwerp zo mogelijk direct door de raad behandeld. Aan het inspreken is een aantal regels verbonden die zijn opgenomen in het Reglement van Orde gemeenteraad Noardeast-Fryslân (artikel 26). Hieronder vindt u een link naar dit Reglement van Orde. Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen of mailen met de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra. Telefoon 0519 - 298877 of s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/noardeastfryslan/9f60ee9c-3311-4dc4-9e92-4c52f2044acf
Ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de openbare lijst van ingekomen stukken geplaatst. Via de website www.riednoardeast-fryslan.nl (overzichten) kan iedereen deze stukken inzien. De griffie geeft daarbij een advies over de afdoening aan. De lijst van ingekomen stukken met daarbij het advies over de afdoening wordt een week voordat de Agendacommissie bijeenkomt afgesloten en vervolgens ‘afgetikt’ in de Agendacommissie (komt maandelijks bijeen). Bij het publiceren van ingekomen stukken wordt rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Brieven worden door de griffie gescreend op privacy gevoelige gegevens. Bij brieven van natuurlijke personen wordt in principe alleen de woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacy richtlijn (zie hieronder). Een raadslid heeft de mogelijkheid om via een raadsinstrument een ingekomen stukken in de gemeenteraad aan de orde te stellen. De briefschrijver krijgt dan ook de mogelijkheid om in te spreken. Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure en/of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.

https://noardeast-fryslan.nl/privacy
Via onderstaande link kunt u raadsstukken (en audiotulen) van de voormalige gemeente Dongeradeel terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://videotulen.archiefweb.eu/?q=ed21c3df-f4bd-4277-9f5d-9b06ecaaec99#archive
Via onderstaande link kunt u raadsstukken van de voormalige gemeente Ferwerderadiel terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://videotulen.archiefweb.eu/?q=f0acda85-28d9-4380-8189-18439fa7fa77#archive
Via onderstaande link kunt u raadsstukken (en audiotulen) van de voormalige gemeente Kollumerland c.a. terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://videotulen.archiefweb.eu/?q=22100e61-b7eb-4c2f-90fe-76680e121976#archive