Vraagbaak

DE GEMEENTERAAD ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGER De raadsleden worden iedere 4 jaar door de inwoners van de gemeente gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad vertegenwoordigt op deze wijze de inwoners. Er zijn in totaal 29 raadsleden verdeelt over 8 fracties. DE GEMEENTERAAD NEEMT BELANGRIJKE BESLUITEN De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de verordeningen (gemeentelijke wetten) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan. DE GEMEENTERAAD CONTROLEERT De gemeenteraad benoemt de wethouders en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. CONTACT MET DE GEMEENTERAAD / FRACTIES U kunt rechtstreeks contact opnemen met raadsleden. Contactgegevens vindt u in het overzicht gemeenteraad. Zie link hieronder. WERKWIJZE GEMEENTERAAD Informatie volgt.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/noardeastfryslan/176b0f48-30d7-4840-a721-ac067a3f96a9
Ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de openbare lijst van ingekomen stukken geplaatst. De griffie geeft daarbij een advies over de afdoening aan. In principe wordt de naam en woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de briefschrijver dit niet wenst of er privacy redenen zijn om dit niet te doen hierbij rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacy richtlijn (zie hieronder). Een raadslid kan via de griffie de contactgegevens van de briefschrijver opvragen. Een raadslid kan via de griffie/agendacommissie vragen een ingekomen brief te agenderen voor een raadsbijeenkomst. De briefschrijver heeft dan ook de mogelijkheid om in te spreken. De lijst wordt afgesloten een week voordat de agendacommissie (één keer per maand) bijeenkomt. Deze afsluiting wordt door de griffie zichtbaar gemaakt in de lijst met ingekomen stukken. Stukken die daarna binnenkomen volgen een zelfde procedure (in een volgende cyclus). Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure en/of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.

https://noardeast-fryslan.nl/privacy
Via onderstaande link kunt u raadsstukken van de voormalige gemeente Dongeradeel terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://dongeradeel.raadsinformatie.nl/
Via onderstaande link kunt u raadsstukken van de voormalige gemeente Ferwerderadiel terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://ferwerderadiel.raadsinformatie.nl/
Via onderstaande link kunt u raadsstukken van de voormalige gemeente Kollumerland c.a. terugvinden. Komt u er niet uit, neem dan contact op met één van de griffiemedewerkers.

https://kollumerland.raadsinformatie.nl/