Vraagbaak

Holland Rijnland is een gemeenschappelijke regeling van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad in het gebied tussen de Metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam Den Haag.

Binnen Holland Rijnland werken wij samen om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren.

Door gezamenlijk op te treden, vergroten wij de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyen wij bij de provincie, het rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren.

Hiernaast voeren wij ook verschillende taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

Alphen aan den Rijn: 33
Hillegom: 9
Kaag en Braassem: 9
Katwijk: 21
Leiden: 39
Leiderdorp: 9
Lisse: 9
Nieuwkoop: 9
Noordwijk: 15
Oegstgeest: 9
Teylingen: 12
Voorschoten: 9
Zoeterwoude : 3
Totaal: 186

Artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling:
Samenstelling Algemeen Bestuur
1.
De raad van iedere deelnemende gemeente wijst twee raads- en/of collegeleden aan als leden van het Algemeen Bestuur.

2.
De gemeenten die een lid voor het Dagelijks Bestuur leveren mogen per DB-lid 1 lid extra aanwijzen voor het Algemeen Bestuur.

3.
Voor de overeenkomstig het eerste lid aangewezen leden van het Algemeen Bestuur wijst de gemeenteraad plaatsvervangende leden aan uit zijn midden of uit het college van burgemeester en wethouders. Een plaatsvervangend lid treedt op bij verhindering of afwezigheid van een lid van het Algemeen Bestuur.

4.
De bepalingen van de regeling met betrekking tot de leden van het Algemeen Bestuur zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.

5.
Bij de besluitvorming beschikt elke deelnemende gemeente over 1 stem per 10.000 inwoners, afgerond naar boven, vermenigvuldigd met de factor 3. De verdeling van de stemmen binnen een gemeentelijke afvaardiging vindt plaats overeenkomstig het door de betreffende gemeenteraad daartoe genomen raadsbesluit. Een af te vaardigen DB-lid krijgt niet meer dan 1 stem.

6.
Onder het aantal inwoners van een gemeente wordt verstaan de door het Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 januari van het lopende jaar openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

7.
Indien de leden van een gemeente door wijziging van het inwoneraantal een groter dan wel een kleiner stemgewicht krijgen, wordt daaraan bij de eerstvolgende periode als bedoeld in artikel 10 lid 2 toepassing gegeven.

8.
Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van het samenwerkingsorgaan aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld zij die in dienst van het samenwerkingsorgaan op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Doorgaans hebben amendementen een standaardopbouw:
“Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in vergadering bijeen op [DATUM] ter behandeling van agendapunt [nummer en naam]
Constaterende dat:
Overwegende dat:
Concluderende dat:
Besluit:
En gaan over tot de orde van de dag ”
Met daaronder minstens drie ondertekenaars.

Artikel 17 van het reglement van orde voor het Algemeen Bestuur:

  1. Elk lid kan tijdens de beraadslagingen een voorstel tot het aannemen van een
    amendement of sub-amendement indienen betreffende een aan de orde zijnd onderwerp.
  2. Een amendement en sub-amendement moeten schriftelijk dan wel digitaal bij de voorzitter worden ingediend en zodanig zijn geredigeerd, dat zij naar de vorm direct kunnen worden opgenomen in het voorstel waarop zij betrekking hebben.
  3. Een amendement kan slechts dan onderwerp van beraadslaging uitmaken als het door tenminste drie leden is ondertekend of ter vergadering blijkt, dat zoveel leden het ingediende amendement ondersteunen, dat hun aantal met dat der ondertekenaar(s) tezamen tenminste drie bedraagt.
  4. Degene die voornemens is een amendement in te dienen kan de secretaris verzoeken het concept digitaal te verspreiden onder de leden van het Algemeen Bestuur ter voorbereiding op de mogelijke indiening van dit amendement tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur.