Vraagbaak

De raadsgriffie heeft drie kerntaken. Allereerst is de griffie het secretariaat van de gemeenteraad, de raadscommissies en het presidium, zowel in logistieke als adviserende zin. Ten tweede zorgt de griffie voor informatievoorziening naar de raad. Tot slot adviseert en ondersteunt de griffie de raad bij initiatieven, interpellaties en onderzoek.

Hier volgen nog meer taken die de griffie uitvoert:
Informatie regisseren, het geven van advies en bijstand aan de raad.
Toetsen voorbereiden, het bewaken en monitoren van besluitvorming.
Communicatieadvies geven ten aanzien van contacten met de bevolking, zoals hoorzittingen, werkbezoeken en dergelijke.
Middelenbeheer van raad en griffie.
Het organiseren van kaderstellende bijeenkomsten.
Procedurevraagbaak zijn voor externe organisaties en burgers.

De griffier van de raad ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie.
Dit kan via telefoonnummer 088 - 43 75 67, per e-mail: griffie@druten.nl