Vraagbaak

Het algemeen bestuur vergadert vijf keer per jaar. Het algemeen bestuur besluit over voorstellen van het dagelijks bestuur maar kan ook actuele zaken bespreken. Agenda en voorstellen liggen 6 dagen voor de vergadering van het algemeen bestuur voor iedereen elektronisch ter inzage in het waterschapshuis (tijdens kantooruren) en zijn beschikbaar via de Kalender van deze site. Voordat het algemeen bestuur een besluit neemt over een voorstel, wordt dit behandeld in een vaste commissie. De discussie in het algemeen bestuur over voorstellen kan veelal kort zijn, dankzij voorafgaande behandeling in een commissie. Voorstellen zijn meestal afkomstig van het dagelijks bestuur, maar ook leden van het algemeen bestuur kunnen voorstellen indienen. Dat kan in de vorm van een initiatiefvoorstel of een actualiteit. Algemeen bestuur en commissies hebben ieder een reglement van orde.
Het algemeen bestuur bespreekt in functionele commissies voorstellen voor en adviseert het dagelijks bestuur over die voorstellen voordat ze worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies: 1. Commissie Watersysteem (WS) 2. Commissie Waterketen en schoon water (WK) 3. Commissie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF) Elke fractie heeft minimaal één gekozen / benoemd fractielid in elke vaste commissie. Kleine fracties (met minder dan drie personen) kunnen ‘externe leden’ aan de commissies laten deelnemen. Met ‘externe leden’ worden personen bedoeld die op de kandidatenlijst van de fracties hebben gestaan voor de verkiezingen. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op onze website www.dommel.nl en op www.overheid.nl bij Lokale bekendmakingen. Naast bovenstaande openbare commissies heeft het waterschap een Rekenkamercommissie en een Auditcommissie.
Bij vergaderingen van het algemeen bestuur kunt u als toehoorder aanwezig zijn. In vergaderingen van de vaste commissies kunt u ook meepraten en inspreken en daarmee invloed uitoefenen op de besluiten van het algemeen bestuur. Er zijn 3 commissies waar inspreken mogelijk is: - Commissie Watersysteem - Commissie Waterketen en Schoonwater - Commissie Bestuur, Communicatie en Financiën
Er zijn verschillende manieren om invloed uit te oefenen op het algemeen bestuur. U kunt direct contact opnemen met een bestuurslid en voorstellen met hen bespreken of onderwerpen onder de aandacht brengen. De bestuurder kan een onderwerp (initiatiefvoorstel) agenderen voor bespreking in een vaste commissie. Dit kan resulteren in een advies van een vaste commissie aan het algemeen bestuur. U kunt ook vergaderingen van de vaste commissies bijwonen en meepraten over voorstellen. Hiervoor gelden wel enkele regels (zie ‘Meepraten in commissies’).
Vergaderingen van een commissie kunt u bijwonen en vaak kunt u ook meepraten over een onderwerp dat op de agenda staat. Daarvoor gelden wel enkele regels. Deze zijn afhankelijk van het doel van de vergadering en van de werkvorm die voor de vergadering is gekozen. De commissie kan het onderwerp ‘beeldvormend’ bespreken of ‘oordeelsvormend’ (doel van de vergadering). In de agenda van de commissie staat aangegeven met welk doel het onderwerp wordt besproken. In een openbare vergadering van het algemeen bestuur is het voor toehoorders niet mogelijk in te spreken.
Als de commissie het onderwerp ‘ beeldvormend ‘ bespreekt zijn drie werkvormen mogelijk. De werkvorm staat aangegeven bij het onderwerp op de agenda. 1. Een algemene bespreking van het onderwerp. Het geagendeerde onderwerp wordt kort ingeleid en daarna krijgt u de gelegenheid om in 5 minuten uw standpunt toe te lichten. Daarna kunnen de commissieleden vragen stellen. Wilt u uw standpunt toelichten, meldt u dan ten minste 12 uur voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie (schriftelijk / elektronisch), via bestuursondersteuning@dommel.nl. 2. Vragen stellen over het onderwerp. Over het geagendeerde onderwerp waarover u met de commissie wilt spreken stuurt u een schriftelijke bijdrage, via bestuursondersteuning@dommel.nl. Deze moet ten minste 7 dagen voor de vergadering in het bezit zijn van de secretaris van de commissie. Na een korte inleiding van het onderwerp door de voorzitter of een gespreksleider krijgen de commissieleden de gelegenheid om vragen aan u stellen over het onderwerp. 3. Technisch bespreking van het onderwerp. Het geagendeerde onderwerp is specialistisch van aard en de commissieleden worden voor het eerst geconfronteerd met de problematiek en de denkrichtingen voor oplossingen. Leden van het dagelijks bestuur, ambtenaren of externe deskundigen lichten het onderwerp toe. Daarna kunnen de commissieleden vragen stellen. U kunt een dergelijke vergadering bijwonen, maar u kunt niet meepraten.
In een oordeelsvormende vergadering stelt de commissie over een voorstel dat op de agenda staat een advies op aan het dagelijks bestuur. Het voorstel gaat daarna, met het advies van de commissie en de reactie daarop van het dagelijks bestuur, ter besluitvorming naar het algemeen bestuur. U kunt de vergadering van de commissie bijwonen en u kunt ook het woord voeren over een voorstel dat op de agenda staat. Als u het woord wilt voeren, dan dient u zich uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering schriftelijk of elektronisch te melden bij de secretaris van de commissie, via bestuursondersteuning@dommel.nl. De spreektijd van een toehoorder bedraagt maximaal 5 minuten in eerste termijn en maximaal 2 minuten in tweede termijn. In de eerste termijn is er voor toehoorders de gelegenheid gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord te voeren. In tweede termijn is dat maximaal 15 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. Het verzoek het woord te voeren in een oordeelsvormend deel van de commissievergadering dient uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering schriftelijk of elektronisch bij de secretaris van de commissie te worden ingediend, via bestuursondersteuning@dommel.nl, onder vermelding van het punt waarover men het woord wil voeren. De verzoeker meldt in zijn verzoek naast het onderwerp zijn naam, adres en telefoonnummer. Heeft u vragen over de vergaderingen, neem dan contact op via 0411-618618.
Inspreken en meepraten is mogelijk bij commissievergaderingen. Bij vergaderingen van het algemeen bestuur is dit niet mogelijk. U kunt inspreken bij een onderwerp op de agenda. In de agenda staat aangeven of een onderwerp beeldvormend of oordeelsvormend wordt besproken. U kunt zich aanmelden om in te spreken bij een commissievergadering door een e-mail te sturen naar: bestuursondersteuning@dommel.nl. Heeft u vragen over de vergaderingen, neem dan contact op via telefoonnummer 0411-618618.
U kunt zich bij een algemene bespreking tot 12 uur vóór aanvang van de vergadering aanmelden. Als het onderwerp via het stellen van vragen wordt behandeld, dient u uw schriftelijke bijdrage ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de secretaris van de commissie te verzenden, naar bestuursondersteuning@dommel.nl Tips voor inspreken in een oordeelsvormende vergadering: U kunt zich aanmelden tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering, via bestuursondersteuning@dommel.nl. U heeft maximaal vijf minuten spreektijd. Het is daarom belangrijk dat u meteen aangeeft waarover u het woord voert en wat uw mening is. Algemene tips: Geef duidelijk aan als u ook namens anderen spreekt. Gebruik heldere argumenten en noem eventueel alternatieven. Als u uw verhaal ook op papier zet, kunt u dit na afloop bij de commissiesecretaris inleveren. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Spreek in bij de juiste commissie. Kijk voor de onderwerpen die bij de commissie horen op de Kalender van deze site.
Het algemeen bestuur heeft een kaderstellende en controlerende taak. Om deze goed uit te voeren heeft het algemeen bestuur een aantal middelen tot zijn beschikking: - moties (art. 44 Reglement van Orde) - amendementen (art. 42 Reglement van Orde) - initiatiefvoorstel (art. 14 Reglement van Orde) - actualiteit (art. 30 Reglement van Orde) - schriftelijke vragen (art. 58 Reglement van Orde) - mondelinge vragen (art. 59 reglement van Orde)
Het algemeen bestuur bepaalt in hoofdlijnen het beleid en controleert of het dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt het algemeen bestuur over een aantal middelen. Eén van die middelen is het indienen van een motie. Door middel van een motie spreekt het algemeen bestuur een oordeel uit of doet het een wens of een verzoek aan het dagelijks bestuur. De motie moet betrekking hebben op een onderwerp of voorstel dat op dat moment in de vergadering aan de orde is. De behandeling van de motie vindt plaats tegelijk met de beraadslaging over het desbetreffende onderwerp. Naast de indiener van de motie moeten tenminste 2 andere AB-leden de motie steunen.
Het algemeen bestuur bepaalt in hoofdlijnen het beleid en controleert of het dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt het algemeen bestuur over een aantal middelen. Eén van die middelen is de mogelijkheid om een amendement in te dienen. Belangrijke besluiten zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur dient dan een ontwerpbesluit in dat moet worden goedgekeurd door het algemeen bestuur. Bij de behandeling van een ontwerpbesluit kan het algemeen bestuur nog wijzigingen aanbrengen. Dat doet het algemeen bestuur door het indienen van een amendement. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit. Als de meerderheid van het algemeen bestuur voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpvoorstel gewijzigd. Een amendement moet worden ingediend bij de watergraaf (schriftelijk of elektronisch) en moet door 2 andere leden worden gesteund. Het amendement moet zodanig zijn geredigeerd dat het direct kan worden opgenomen in het voorstel waarop het betrekking heeft. Een amendement kan door het lid dat het heeft ingediend voorafgaande aan de beraadslagingen worden toegelicht.
Het algemeen bestuur bepaalt in hoofdlijnen het beleid en controleert of het dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt het algemeen bestuur over een aantal middelen. Eén van die middelen is de mogelijkheid om een initiatiefvoorstel in te dienen. Meestal legt het dagelijks bestuur ontwerpbesluiten aan het algemeen bestuur voor. Een lid van het algemeen bestuur kan echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel. Voordat het algemeen bestuur over het initiatiefvoorstel beslist moet het behandeld worden in een vaste commissie. Een initiatiefvoorstel moet worden ingediend bij het dagelijks bestuur, tenminste 4 weken voor de vergadering van de desbetreffende commissie. Een initiatiefvoorstel moet gesteund worden door tenminste 2 andere leden van het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur bepaalt in hoofdlijnen het beleid en controleert of het dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt het algemeen bestuur over een aantal middelen. Eén van die middelen is de mogelijkheid om een actualiteit in te dienen. Door middel van een actualiteit kan een AB-lid een spoedeisende zaak in het algemeen bestuur aan de orde stellen. Er is sprake van spoedeisendheid wanneer beraadslaging of besluitvorming in een volgende vergadering overbodig of niet meer aan de orde zou zijn. Met uitzondering van uitzonderlijke situaties, wordt een actualiteit uiterlijk drie dagen voor de vergadering van het algemeen bestuur ingediend bij de watergraaf (schriftelijk / elektronisch).
Het algemeen bestuur bepaalt in hoofdlijnen het beleid en controleert of het dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt het algemeen bestuur over een aantal middelen. Zo kan ieder AB-lid aan het dagelijks bestuur en de watergraaf schriftelijk of elektronisch vragen stellen. Langs deze weg kan het algemeen bestuur duidelijkheid proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. Het dagelijks bestuur dan wel de watergraaf beantwoorden de vragen schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 5 weken of mondeling in de eerst volgende vergadering van het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur bepaalt in hoofdlijnen het beleid en controleert of het dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt het algemeen bestuur over een aantal middelen. Zo kan ieder AB-lid vóór het sluiten van de vergadering één of meer vragen stellen aan het dagelijks bestuur of aan de watergraaf. Deze vragen worden zo mogelijk onmiddellijk mondeling of anders vóór of in een volgende vergadering beantwoord.