Vraagbaak

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

 1. De bevolking van Zevenaar vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners.
 2. De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
 3. Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert.

De gemeenteraad van Zevenaar bestaat in totaal uit 27 zetels, verdeeld over 8 fracties: Lokaal Belang (10 zetels), CDA (7 zetels), PvdA (3 zetels), VVD (2 zetels), SP (2 zetels), D66 (1 zetel), Sociaal Zevenaar (1 zetel) en GroenLinks (1 zetel). De burgemeester van Zevenaar is voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt de besluiten voor de gemeente.

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden de dinsdag-, woensdag en donderdagavond commissievergaderingen plaats. Ook is er één keer in de maand een informatieve raadbijeenkomst, die meestal openbaar is. Op de vergaderkalender staat wanneer de vergaderingen plaatsvinden en waarover vergaderd wordt. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

U bent van harte welkom op de vergaderingen van de gemeenteraad. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp of uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? Dan kan u inspreken tijdens een raadscommissie.

Een raadscommissie behandelt onderwerpen inhoudelijk voor besluitvorming in de gemeenteraad. De commissie bereidt de vergaderingen van de raad voor en voert overleg met het college. Publiek kan op agendapunten inspreken en er wordt een rondvraag voor actualiteiten gehouden.

Onderwerpen per commissie:

Commissie Samenleving:

 • Sociaal Domein (Wmo, jeugd, werk & inkomen, arbeidsparticipatie, armoedebeleid)
 • Volksgezondheid
 • Subsidie- en accommodatiebeleid
 • Sport
 • Economie en Werkgelegenheid
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur

Commissie Ruimte:

 • Ruimtelijke Ordening & Openbare ruimte
 • Grondexploitaties & vastgoed
 • Volkshuisvesting
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Milieu, natuur en duurzaamheid
 • Reiniging en afval
 • Cultureel erfgoed en monumenten
 • Recreatie en toerisme

Commissie Middelen

 • Openbare orde, veiligheid, overlast
 • Financiën & belastingen
 • Dienstverlening
 • Burgerparticipatie & communicatie
 • (Intergemeentelijke) samenwerking

De commissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de commissie Ruimte op woensdagavond en de commissie Middelen op donderdagavond. De voorzitter van een raadscommissie is een gemeenteraadslid. In de commissie zitten raadsleden en een aantal door de fracties voorgedragen niet-raadsleden.

U bent van harte welkom op de vergaderingen van de raadscommissies en bij de informatieve bijeenkomsten. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp of uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? Dan kunt u inspreken tijdens een raadscommissie.

De gemeenteraad vindt het belangrijk de inwoners van Zevenaar te betrekken bij het besluitvormingsproces. U bent daarom van harte welkom om de commissie toe te spreken over een bepaald onderwerp. Inspreken mag zowel door inwoners van binnen als buiten de gemeente Zevenaar.

Waarover kan ik inspreken?

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van de commissie staan, of over een onderwerp dat niet op de agenda staat. In principe kunt dus u overal het woord over voeren. Bedenk wel dat veel zaken (zoals beschikkingen, vergunningen, het schoonhouden van de straat) taken van het college van burgemeester en wethouders zijn. U kunt dit natuurlijk altijd nagaan bij de raadsgriffie.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich melden bij de raadsgriffie. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 14.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@zevenaar.nl. U vindt onder het tabje ‘Contact’ meer informatie. De griffie is ook de plek waar u terecht kunt met eventuele vragen.

Voor de vergadering

Wij vragen u om uw inspraaktekst voor de vergadering te mailen naar griffie@zevenaar.nl. Uw inspraaktekst wordt aan de vergaderstukken en het videoverslag toegevoegd. Zo kunnen commissieleden uw inspraak doorlezen en zich voorbereiden. Als u een presentatie in de commissie wilt geven, kan dat. Wij verzoeken u deze voor 17.00 uur bij de griffie aan te leveren. Zo kunnen we de presentatie vooraf nog testen.

Inspreken bij commissievergaderingen tijdens de coronacrisis
Kijk op de homepagina van onze website bij: coronavirus/gemeentelijke dienstverlening/gemeenteraad


https://www.zevenaar.nl/gemeentelijke-dienstverlening-0

De ingekomen stukken zijn post (brief, mededeling, uitnodiging of rapport) én mailberichten die bij de griffie binnenkomen, geadresseerd aan de gemeenteraad. Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan de gemeenteraad van Zevenaar. Deze stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt regelmatig op de agenda van de gemeenteraadsvergadering geplaatst met een advies voor verdere afhandeling.

Petitie

Heeft u kritiek op beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

 1. Met welk beleid u het niet eens bent;
 2. Wat u met de petitie wilt bereiken;
 3. Namens wie u de petitie aanbiedt.

U kunt een petitie aanbieden bij een commissievergadering. Meld uw petitie van tevoren aan bij de raadgriffie en e-mail deze naar griffie@zevenaar.nl.

Burgerinitiatief

Heeft u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels in uw wijk? Of meer sportvoorzieningen in de stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

 1. U bent inwoner van Zevenaar;
 2. U bent minimaal 16 jaar oud;
 3. U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dit geldt niet voor 16- en 17-jarigen);
 4. U heeft minimaal 50 handtekeningen verzameld;
 5. Uw plan is niet al in de gemeenteraad behandeld, mag niet over privézaken gaan en mag niemand schade toebrengen.

Als uw plan op de agenda van de gemeenteraad staat, krijgt u een uitnodiging om uw plan toe te lichten. Wanneer de gemeenteraad een besluit over uw plan heeft genomen, krijgt u daarover een brief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@zevenaar.nl.

De rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Zevenaar. De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Zij neemt in haar adviezen geen standpunt in, maar draagt oplossingen aan.