Vraagbaak

Zoeken in het archief van de gemeenteraad en de raadsstukken? Informatie over de periode 10 november 2005 tot en met 2018 vindt u in ons digitale archief. Dit kunt u via onderstaande link raadplegen. Zoekt u gegevens van vóór 10 november 2005? Bel (0511) 460 509 of 460 932 of mail met de griffie: griffie@t-diel.nl

https://channel.royalcast.com/tytsjerksteradiel/#!/archived
Plannen of ideeën voor uw gemeente? Hebt u, als inwoner of maatschappelijke organisatie van de gemeente Tytsjerksteradiel, plannen of ideeën waarvan u denkt: hier zou de gemeente iets mee moeten doen? Dan kunt u gebruik maken van de regeling BURGERINITIATIEF. Wat is een burgerinitiatief? Wat moet u daarvoor doen? We geven u hieronder alvast wat informatie. Neem zeker ook contact met de griffie van onze gemeente. We zijn u graag van dienst. Waarom een initiatiefvoorstel? De gemeenteraad beslist over veel zaken in uw omgeving waar u direct mee te maken hebt. We noemen een paar voorbeelden: de inrichting van de openbare ruimte: speeltuintjes, groenvoorzieningen, pleintjes, straatverlichting, verkeersmaatregelen, openbare voorzieningen als zwembaden en sportvelden. Misschien hebt u goede ideeën die u aan de gemeenteraad zou willen voorleggen. De gemeenteraad heeft besloten dat de mogelijkheid van een burgerinitiatief er moet zijn voor groepen burgers of maatschappelijke organisaties. Hoe dient u een initiatiefvoorstel in? Als initiatiefnemer moet u inwoner zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel of een maatschappelijke organisatie die werkzaam is binnen de gemeente. Op het betreffende formulier noteert u het plan of idee dat u aan de gemeenteraad wilt voorleggen. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Vervolgens hebt u 50 handtekeningen nodig van mensen die het voorstel ondersteunen. Deze personen moeten ook inwoners van de gemeente zijn. Onderaan de tekst op deze pagina kunt u het formulier downloaden. Het totaalpakket (formulier voor idee of plan en het formulier met de handtekeningen) dient u in bij de burgemeester of de griffier.
De belangrijkste vereisten voor een burgerinitiatief op een rij •De initiatiefnemer is inwoner van de gemeente. •Tenminste 50 handtekeningen. •De gemeenteraad heeft bevoegdheid ten aanzien van het onderwerp. •Het verzoek met de handtekeningen worden op de hiervoor bestemde formulieren ingediend bij de burgemeester of de griffier. Als het ingediende voorstel voldoet aan de vereisten dan wordt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd voor deze raadsvergadering en daar kunt u uw voorstel toelichten.
U kunt op verschillende manieren in contact komen met de raad(sleden). We zetten ze hier voor u op een rijtje. Brief sturen Verstuur uw brief aan de gemeenteraad ter attentie van de griffie. Zo komt uw brief als ingekomen brief op de raadsagenda. Het postadres is: postbus 3, 9250 AA Burgum. Het bezoekadres is: Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum. Mailen / bellen U kunt de raad bereiken via mail en telefoon van de raadsgriffie. Het mailadres is: griffie@t-diel.nl De telefoonnummers zijn: 0511 460 808 (raadsgriffier Onno de Vries) 0511 460 932 (adjunct griffier Anna Dam) 0511 460 509 (griffiemedewerkster Hinke Hoogland) U kunt ook contact met ons opnemen via Twitter: twitter.com/raad_tdiel. Facebook Op Facebook plaatsen we de activiteiten van de raad. U kunt reageren.
In de gemeenteraadsvergaderingen wordt regelmatig gesproken en besloten over verschillende onderwerpen die in Tytsjerksteradiel spelen. Grote projecten, bijvoorbeeld de Sintrale As. Maar ook bestemmingsplannen, voorstellen om te bezuinigen, het horecabeleid, of regelingen op het gebied van zorg en welzijn. Maar: wat wordt er dan precies besloten? Wie zijn de raadsleden? Hoe vertegenwoordigen zij u? Waarom zijn er raadscommissies? Hoe neemt de raad beslissingen? Wat betekent opiniërend vergaderen? En – belangrijk - hoe kunt u, als inwoner, bij de raad uw invloed uitoefenen? We willen u inwijden in de geheimen van de lokale politiek. Daarom bent u van harte welkom bij één van onze introductieprogramma’s. We combineren ze met raadsvergaderingen, die steeds op donderdagavond één keer in de maand worden gehouden. De plaats van samenkomst voor het introductieprogramma is de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. De begintijd is 18.30 uur. Het maximum aantal deelnemers per bijeenkomst is 25. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt u ontvangen door enkele raadsleden en de griffier. Daarna volgt de introductie. Om 19.30 uur is voor u een plekje gereserveerd op de publieke tribune in de raadzaal. Tot de ‘pauze’ (schorsing) volgt u de raadsvergadering. Als afsluiting van het introductieprogramma kunt u in de pauze uw reacties geven en/of overgebleven vragen stellen. Daarna staat het u vrij om óf naar huis te gaan óf het vervolg van de raadsvergadering bij te wonen. Meer informatie over de inhoud van het introductieprogramma en aanmelding kunt u opvragen bij Hinke Hoogland, griffiemedewerkster, telefoon (0511) 460 509 of e-mail griffie@t-diel.nl.
U kunt via de website de namen en emailadressen van de raadsleden vinden en hun op die wijze een bericht sturen. U kunt ook via de griffie een afspraak proberen te maken om in gesprek te komen met de raadsleden en/of de fracties in de gemeenteraad. Bel of mail dan met de raadsgriffie (0511 460 808 / 460 932 / 460 509 of griffie@t-diel.nl)
Er zijn twee manieren waarop u in contact kunt komen met de fracties uit de gemeenteraad. Fractiespreekuur Alle fracties uit de gemeenteraad houden een spreekuur voor inwoners van de gemeente die van gedachten willen wisselen over kwesties die in de raadsvergadering aan de orde komen. Ook algemene en persoonlijke problemen kunnen daar besproken worden. Tenzij anders vermeld, worden de spreekuren gehouden in het gemeentehuis in Burgum. De zeven fracties vergaderen in principe twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering op donderdag om 19.30 uur. Wilt u naar het spreekuur? Neem dan vooraf via e-mail contact op met de raadsgriffie of bel (0511) 460 509 of 460 932. Bellen of mailen Wilt u de partijfractie(s) telefonisch of via de mail benaderen, kijk dan op de pagina Fracties voor de contactgegevens.
De raadsleden vergaderen als fracties meestal op de donderdag twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering. U kunt op die avond in principe vragen of u in gesprek kunt gaan over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. Daarvoor kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. Bel (0511) 460 932 of 460 509 of mail: griffie@t-diel.nl
U kunt inspreken op onderwerpen die op de agenda staan van de betreffende raadsvergadering. Het moment van inspraak is aan het begin van de vergadering zelf, ná de behandeling van het Vragenhalfuurtje. Nadat u hebt ingesproken, wordt het betreffende onderwerp direct door de raad behandeld. Aan het inspreken zijn een aantal regels verbonden, zoals: - insprekers melden zich vooraf aan bij de griffie; - insprekers zijn aanwezig op het moment dat de raadsvergadering begint;. - de aangemelde inspreker krijgt éénmaal, voor maximaal 5 minuten, het woord van de raadsvoorzitter. - de raadsleden kunnen daarna nog aanvullende of verhelderende vragen stellen aan de inspreker. Bel of mail voor meer informatie en aanmelding vooraf altijd met raadsgriffier Onno de Vries (0511 460 808) of de adjunct griffier Anna Dam (0511 460 932) of via: griffie@t-diel.nl
Initiatiefvoorstel Het is de (voorbereidende) taak van het college om aan de raad de nodige voorstellen te doen. Maar raadsleden kunnen ook zelf een voorstel voor een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing doen. Hiervoor is hen het recht van initiatief toegekend. Vragenrecht Met name om de controlerende rol goed in te kunnen vullen, heeft de raad het vragenrecht. Tijdens het vragenhalfuur in elke raadsvergaderingen kunnen mondelinge vragen worden gesteld. Het vragenhalfuur kan benut worden voor actuele kwesties die politiek en/of maatschappelijk interessant zijn. Daarnaast kan elk raadslid aan het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen. Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is in de eerste plaats van informatieve strekking. Door het stellen van schriftelijke vragen kunnen raadsleden laten zien dat een bepaald onderwerp belangrijk voor hen en hun fractie is. De aandacht wordt op deze manier gevestigd op bestuurlijke ontwikkelingen of een bepaald probleem. Het vragenrecht is verder belangrijk voor de ombudsfunctie; raadsleden stellen een vraag op verzoek van een externe partij. Politieke termijnagenda De politieke termijnagenda (of raadsagenda) is een opsomming van politieke thema’s en onderwerpen die de komende raadsperiode op de agenda moeten komen. Dit biedt raadsleden houvast, zonder dat de raadsfracties zich inhoudelijk binden. De politieke termijnagenda wordt direct na de verkiezingen opgesteld en dient tevens als input voor het collegeprogramma.
Raadsleden hebben een aantal instrumenten om hun taken te doen. Zij gebruiken die instrumenten: • om het beleid van het college van burgemeester en wethouders te controleren • om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en • om kaders te stellen voor het beleid. De belangrijkste instrumenten voor de raad zijn moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, schriftelijke vragen en de politieke raadsagenda. U leest hieronder een korte toelichting. Motie Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat op de raadsagenda staat en waarover een besluit wordt genomen. De bedoeling is om de besluitvorming te beïnvloeden. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Met een motie kan een raadslid ook afkeuring over iets uitspreken. Dit wordt een motie van afkeuring, een motie van wantrouwen (tegen één of meer wethouders of het hele college van burgemeester en wethouders) of een motie van treurnis (iets minder erg dan een motie van afkeuring). Als de gemeenteraad een motie aanneemt, is het college er niet aan gebonden die uit te voeren. Het is namelijk geen wijziging van een besluit. Wél is het een door de raad - of een meerderheid daarvan - gedragen politieke uitspraak. Amendement Tijdens een vergadering heeft elk raadslid het recht om wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit. Hiervoor wordt een amendement gebruikt. Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend dat subamendement wordt genoemd. Dit subamendement kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarde van steun door andere raadsleden. Een amendement wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. Amendementen kunnen tot en met de beraadslagingen in de besluitvormende vergadering worden ingediend. De voorzitter van de raad brengt het amendement in stemming. Als de raad het amendement aanneemt, dan voert het college van burgemeester en wethouders het (gewijzigde) besluit uit.
De gemeenteraad vergadert over het algemeen om de vier weken en wel op de donderdag. In 2019 vergadert de gemeenteraad op de volgende data: 24 januari 28 februari 28 maart 25 april 16 mei 20 juni 4 juli 11 juli (kadernota) 19 september 17 oktober 31 oktober (begroting) 21 november 12 december Tenzij anders vermeld, beginnen de vergaderingen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. Ga voor het live volgen van de vergaderingen en de agenda's en de stukken naar het kopje Kalender op deze website.
De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden en zorgt voor de goede vergaderstukken. De raadsgriffie organiseert voor de raad de activiteiten in de samenleving van Tytsjerksteradiel en bevordert de communicatie tussen de raad en de Mienskip. Als u iets wilt weten over een raadsvergadering of een raadsactiviteit, dan belt u de raadsgriffie via telefoon 0511-460 808 / 460 932 of 460 509. Mailen kan ook: griffie@t-diel.nl Ook als u de raad of een deel van de raad wilt uitnodigen voor een bezoek, dan kunt u die vraag bij de raadsgriffie neerleggen. Uit welke personen bestaat de griffie? De raadsgriffier is Onno de Vries. Anna Dam is adjunct-griffier en Hinke Hoogland is griffiemedewerker.