Vraagbaak

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken (op kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend gebied). De invalshoek van de griffie is dus duidelijk die van de raad. Deze heeft met de griffie een aantal eigen medewerkers, waarop een beroep gedaan kan worden. De griffie verzorgt onder meer de informatiestroom naar de raad en de commissies en fungeert als klankbord en adviseur voor raads- en commissieleden (bijvoorbeeld bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders). De raadsgriffier en beide raadsadviseurs hebben de taken met betrekking tot de verschillende commissies als volgt verdeeld: Jos Vervuurt: Commissie Bestuur en Middelen Arno Vestjens: Commissie Burgers en Samenleving Manuela Jenniskens: Commissie Ruimte Raads- en commissieleden mogen voor een ‘verzoek om informatie’ rechtstreeks contact opnemen met bij de gemeente werkzame ambtenaren. Weet men echter niet precies bij wie men moet zijn, dan kan men zich wenden tot de medewerkers van de griffie, die de raads- en commissieleden terzijde staan. De vraag wordt dan door de medewerkers van de griffie beantwoord, zo nodig na contact daarover met medewerkers uit de organisatie. Bij een ‘verzoek om ambtelijke bijstand’ (dit gaat verder dan een verzoek om informatie) wenden raads- en commissieleden zich direct tot de betreffende medewerker van de griffie.
iBabs Wachtwoord aanpassen Om redenen van informatiebeveiliging is het noodzakelijk dat u uw wachtwoord elke 60 dagen wijzigt. Drie dagen voor het verlopen van het wachtwoord krijgt u bij het aanmelden in iBabs een schermmelding daarvan. Als u ingelogd bent via www.ibabs.eu, dan klikt u via uw profiel rechtsboven op de knop Profiel. In het scherm dat dan opent kunt u het wachtwoord aanpassen. Als u dit niet doet, dan wordt u na die 3 dagen via het systeem verplicht uw wachtwoord te wijzigen.   Wachtwoord vergeten? Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u dit zelf opnieuw instellen door bij het inlogscherm van iBabs op de ‘Wachtwoord vergeten?’ optie te klikken. U krijgt dan een vervolgscherm. Daar wordt u gevraagd om de Site (roermond) en uw e-mail adres in te vullen. Als u dat invult en verstuurt, krijgt u een e-mail met instructies. In de email zit een link en deze moet u (binnen 24 uur) openen en dan kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken. Tips: • Zet wekelijks uw iPad uit en weer aan. Dat zorgt ervoor dat app’s minder makkelijk vastlopen en de tablet sneller is en blijft. • Loopt een app vast dan kunt u alleen de betreffende app sluiten door het taakoverzicht (dubbelklik op de thuisknop) te openen en de app te sluiten. Zet daarvoor uw vinger op de tegel van de app en veeg naar boven. Start daarna de app opnieuw door op het icoontje van de app te klikken.
Als je als gebruiker via een app contact maakt met iBabs (via een iPad of Windows 10 PC) dan zou je altijd in moeten kunnen loggen. Als je geen gebruik maakt van een app, maar inlogt via een browser, Internet Explorer, Google chrome, Firefox, dan zal dit altijd moeten gebeuren op het interne Roermond-netwerk. Als je op de iMac via een app inlogt op iBabs, dan is dit ook mogelijk, maar wel alleen via de browser op het interne netwerk van Roermond. Heb je inlogproblemen via een app, dan kun je het beste de app helemaal afsluiten en de app opnieuw opstarten (doe dit dan altijd via het taakoverzicht, of je dit nu op een iPad, PC -Windows 10- of iMac werkt).
Mocht u onverhoopt na het wijzigen van het wachtwoord in de iBabs app helemaal niets meer zien, open het taakoverzicht (dubbelklik op de thuisknop) en sluit de iBabs app. Start deze daarna opnieuw op door op het icoontje van iBabs te klikken
Ja, deze is beschikbaar. De jaarkalender van 2019 met alle vergaderingen van de raad en commissies treft je aan op onderstaande link:

https://www.roermond.nl/4/Roermond/(9861)-Bestuur-en-organisatie/Informatie/Vergaderschema-2019.pdf
In de commissie Bestuur en Middelen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Openbare orde en bestuurszaken, Interne Veiligheid en integrale handhaving, Bestuurlijke en (EU)regionale samenwerking, representatie en externe betrekkingen, financiën, juridische zaken, en kwaliteitszorg, grondzaken en eigendommen, personeel, organisatie en informatievoorziening. Voorzitter: Mijntje van Beers Plaatsvervangend voorzitter: Wilbert Dekker Commissiegriffier: Jos Vervuurt De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Bestuur en Middelen: Sabrina Keuren-de Wit, Tim van Dijk, Joep Niessen, Victor Mostart, Arjan Meuwissen, Kitty Bruinsma, Frans Janssens en Marij Pilz-van Elven.
In de commissie Burgers en Samenleving komen de volgende onderwerpen aan de orde: Maatschappelijke zorg, sociale domein, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid (werknemers), diversiteit, onderwijs en educatie, sport, cultuur, monumenten, erfgoed en archeologie, project Donderberg, wijkontwikkeling en wijkgericht werken. Voorzitter: Dré Peters Plaatsvervangend voorzitter: Jos Tobben Commissiegriffier: Arno Vestjens De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Burgers en Samenleving: Claudia Polman, Marieke Wijnbeld, Bernadette Smeets, Bas Kivit van Haaften, Jos Derckx en Resi Coumans.
In de commissie Ruimte komen de volgende onderwerpen aan de orde: Economische zaken en werkgelegenheid, arbeidsmarktbeleid (werkgevers), volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, hoogwaterbescherming, omgevingsvisie, project N280, duurzaamheid, openbare ruimte en stedelijk beheer, mobiliteit en infrastructuur, project Stationsomgeving, milieu en afval, natuur, landschap en water, Omgevingswet (implementatie). Voorzitter: Marij Cox Plaatsvervangend voorzitter: Vincent Zwijnenberg Commissiegriffier: Manuela Jenniskens-Derks van de Ven. De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Ruimte: Jim Schuman, Danny Danker, Jan-Nick van der Broek, Niek Geraedts, Eric Versteegen, Bart Lickfeld, Jorge Wolters Gergorio, Petra Beeren-Adriaans en Fatih Öztürk
Gebruik hiervoor het e-mailadres griffie@roermond.nl. Wanneer u een brief aan de gemeenteraad stuurt, wordt deze geplaatst op de lijst van 'ingekomen stukken', zo mogelijk voor de eerstvolgende raadsvergadering. Als u een brief wilt sturen over een onderwerp waarvoor het college eigenlijk verantwoordelijk is, bijvoorbeeld over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Dat bespoedigt de afhandeling. Bij twijfel over aan wie u het beste uw brief kunt richten, kunt u contact opnemen met de griffier. Gemeenteraad Roermond, de heer J. Vervuurt, Postbus 900, 6040 AX Roermond. Email: griffie@roermond.nl. Telefoonnummer: 14 0475.