Vraagbaak

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken (op kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend gebied). De invalshoek van de griffie is dus duidelijk die van de raad. Deze heeft met de griffie een aantal eigen medewerkers, waarop een beroep gedaan kan worden. De griffie verzorgt onder meer de informatiestroom naar de raad en de commissies en fungeert als klankbord en adviseur voor raads- en commissieleden (bijvoorbeeld bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders). De raadsgriffier en beide raadsadviseurs hebben de taken met betrekking tot de verschillende commissies als volgt verdeeld: Jos Vervuurt: Commissie Bestuur en Middelen Arno Vestjens: Commissie Burgers en Samenleving Manuela Jenniskens: Commissie Ruimte Raads- en commissieleden mogen voor een ‘verzoek om informatie’ rechtstreeks contact opnemen met bij de gemeente werkzame ambtenaren. Weet men echter niet precies bij wie men moet zijn, dan kan men zich wenden tot de medewerkers van de griffie, die de raads- en commissieleden terzijde staan. De vraag wordt dan door de medewerkers van de griffie beantwoord, zo nodig na contact daarover met medewerkers uit de organisatie. Bij een ‘verzoek om ambtelijke bijstand’ (dit gaat verder dan een verzoek om informatie) wenden raads- en commissieleden zich direct tot de betreffende medewerker van de griffie.
In de commissie Bestuur en Middelen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Openbare orde en bestuurszaken, Interne Veiligheid en integrale handhaving, Bestuurlijke en (EU)regionale samenwerking, representatie en externe betrekkingen, financiën, juridische zaken, en kwaliteitszorg, grondzaken en eigendommen, personeel, organisatie en informatievoorziening. Voorzitter: Mijntje van Beers Plaatsvervangend voorzitter: Wilbert Dekker Commissiegriffier: Jos Vervuurt De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Bestuur en Middelen: Mark Schlicher, Thijs Guffens, Victor Mostart, Arjan Meuwissen, Kitty Bruinsma, Frans Janssens en Marij Pilz-van Elven.
In de commissie Burgers en Samenleving komen de volgende onderwerpen aan de orde: Maatschappelijke zorg, sociale domein, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid (werknemers), diversiteit, onderwijs en educatie, sport, cultuur, monumenten, erfgoed en archeologie, project Donderberg, wijkontwikkeling en wijkgericht werken. Voorzitter: Dré Peters Plaatsvervangend voorzitter: Jos Tobben Commissiegriffier: Arno Vestjens De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Burgers en Samenleving: Kay Beek, Bernadette Smeets, Bas Kivit van Haaften, Rob van Vugt, Jos Derckx en Resi Coumans.
In de commissie Ruimte komen de volgende onderwerpen aan de orde: Economische zaken en werkgelegenheid, arbeidsmarktbeleid (werkgevers), volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, hoogwaterbescherming, omgevingsvisie, project N280, duurzaamheid, openbare ruimte en stedelijk beheer, mobiliteit en infrastructuur, project Stationsomgeving, milieu en afval, natuur, landschap en water, Omgevingswet (implementatie). Voorzitter: Marij Cox Plaatsvervangend voorzitter: Vincent Zwijnenberg Commissiegriffier: Manuela Jenniskens-Derks van de Ven. De raadscommissie wordt gevormd door maximaal 4 raadsleden van de grootste fractie en maximaal drie raadsleden van de overige fracties. Per commissie mag maximaal één niet-raadslid van elke fractie deelnemen. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Ruimte: Jim Schuman, Danny Danker, Joep Niessen, Niek Geraedts, Eric Versteegen, Bart Lickfeld, Jorge Wolters Gergorio en Petra Beeren-Adriaans
Gebruik hiervoor het e-mailadres griffie@roermond.nl. Wanneer u een brief aan de gemeenteraad stuurt, wordt deze geplaatst op de lijst van 'ingekomen stukken', zo mogelijk voor de eerstvolgende raadsvergadering. Als u een brief wilt sturen over een onderwerp waarvoor het college eigenlijk verantwoordelijk is, bijvoorbeeld over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Dat bespoedigt de afhandeling. Bij twijfel over aan wie u het beste uw brief kunt richten, kunt u contact opnemen met de griffier. Gemeenteraad Roermond, de heer J. Vervuurt, Postbus 900, 6040 AX Roermond. Email: griffie@roermond.nl. Telefoonnummer: 14 0475.