Vraagbaak

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken (op kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend gebied). De invalshoek van de griffie is dus duidelijk die van de raad. Deze heeft met de griffie een aantal eigen medewerkers, waarop een beroep gedaan kan worden. De griffie verzorgt onder meer de informatiestroom naar de raad en de commissies en fungeert als klankbord en adviseur voor raads- en commissieleden (bijvoorbeeld bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders). De raadsgriffier en beide raadsadviseurs hebben de taken met betrekking tot de verschillende commissies als volgt verdeeld: Jos Vervuurt: Commissie Bestuur en Middelen Arno Vestjens: Commissie Burgers en Samenleving Manuela Jenniskens: Commissie Ruimte Raads- en commissieleden mogen voor een ‘verzoek om informatie’ rechtstreeks contact opnemen met bij de gemeente werkzame ambtenaren. Weet men echter niet precies bij wie men moet zijn, dan kan men zich wenden tot de medewerkers van de griffie, die de raads- en commissieleden terzijde staan. De vraag wordt dan door de medewerkers van de griffie beantwoord, zo nodig na contact daarover met medewerkers uit de organisatie. Bij een ‘verzoek om ambtelijke bijstand’ (dit gaat verder dan een verzoek om informatie) wenden raads- en commissieleden zich direct tot de betreffende medewerker van de griffie.
In de commissie Bestuur en Middelen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Openbare orde en bestuurszaken, Integrale Veiligheid, Bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, Bestuurlijke en regionale samenwerking, Externe betrekkingen, Dualisme, Overige Zaken, Financiën, Juridische zaken en kwaliteitszorg, Grondzaken en eigendommen, Personeel, organisatie en informatievoorziening. Voorzitter: Plaatsvervangende voorzitter: Portefeuillehouder: Commissiegriffier: Jos Vervuurt De raadscommissie wordt gevormd door alle raadsleden en een aantal niet-raadsleden. De niet-raadsleden worden aangewezen door de diverse fracties in de gemeenteraad. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Bestuur en Middelen:
In de commissie Burgers en Samenleving komen de volgende onderwerpen aan de orde: Maatschappelijke zorg, Decentralisaties (coördinerend), Volksgezondheid, Communicatie, Burgerparticipatie, Wijkbeheer en wijkontwikkeling, Projectwethouder Donderberg, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Sport en sportaccommodaties, Integratie, inburgering, opvang asielzoekers en statushouders, Onderwijs en educatie, Cultuur, Monumenten en archeologie, Innovatie (de nieuwe gemeente en aanjagende rol). Voorzitter: Plaatsvervangende voorzitter: Portefeuillehouders: Commissiegriffier: Arno Vestjens De raadscommissie wordt gevormd door alle raadsleden en een aantal niet-raadsleden. De niet-raadsleden worden aangewezen door de diverse fracties uit de gemeenteraad. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Burgers en Samenleving:
In de commissie Ruimte komen de volgende onderwerpen aan de orde: Economische Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Structuurvisie, Projectwethouder N280, Strategie, Openbare ruimte en stedelijk beheer, Verkeer en infrastructuur, Projectwethouder grote infrastructurele werken, Milieu en afval, Duurzaamheid, Bovenlokaal bestuurlijke handhaving in het kader van verkeer en milieu, Ruimtelijke ordening, Natuur en landschap. Voorzitter: Plaatsvervangende voorzitter: Portefeuillehouders: Commissiegriffier: Manuela Jenniskens-Derks van de Ven De raadscommissie wordt gevormd door alle raadsleden en een aantal niet-raadsleden. De niet-raadsleden worden aangewezen door de diverse fracties uit de gemeenteraad. De volgende niet-raadsleden maken deel uit van de commissie Ruimte:
Gebruik hiervoor het e-mailadres griffie@roermond.nl. Wanneer u een brief aan de gemeenteraad stuurt, wordt deze geplaatst op de lijst van 'ingekomen stukken', zo mogelijk voor de eerstvolgende raadsvergadering. Als u een brief wilt sturen over een onderwerp waarvoor het college eigenlijk verantwoordelijk is, bijvoorbeeld over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Dat bespoedigt de afhandeling. Bij twijfel over aan wie u het beste uw brief kunt richten, kunt u contact opnemen met de griffier. Gemeenteraad Roermond, de heer J. Vervuurt, Postbus 900, 6040 AX Roermond. Email: griffie@roermond.nl. Telefoonnummer: 14 0475.