Vraagbaak

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.
De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De locatie van de vergaderingen is Halte Democratie aan de Havenkade-West 1 in Winschoten. Onder “Kalender” kunt u zien op welke datum en hoe laat de vergaderingen plaatsvinden. Als u op de betreffende link klikt, ziet u aanvullende informatie over de betreffende vergadering, zoals de agenda met bijbehorende stukken (een week voorafgaand aan de vergadering) en de uitzending, die u live of achteraf kunt bekijken. De raadsvergaderingen zijn op maandag. De raadscommissievergadering BMR, (Beheer, Middelen en Ruimte) zijn op maandag. De raadscommissievergadering SWI (Samenleving, Werk en Inkomen) zijn op dinsdag.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Oldambt
Onder “Kalender” kunt u zien op welke datum en hoe laat de vergaderingen plaatsvinden. Als u een vergadering live of achteraf wilt bekijken, klikt u vervolgens op de betreffende link. Daar vindt u ook de agenda met bijbehorende stukken. U kunt de vergadering(en) ook volgen via https://channel.royalcast.com/oldambt

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Oldambt
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de raadsleden. 1. U kunt rechtstreeks contact opnemen met individuele raadsleden, via e-mail of telefoon. De (contact)gegevens vindt u onder “Wie is wie”, bij “Raadsleden”, als u klikt op de naam of de foto van het betreffende raadslid. 2. U kunt de leden van de gemeenteraad aanschrijven via e-mail of per post. Uw e-mail of brief komt niet op de lijst van ingekomen stukken van een raadsvergadering, tenzij een raadslid daarom vraagt. U kunt uw e-mail sturen naar: griffie@gemeente-oldambt.nl en geeft daarbij aan dat de e-mail bestemd is voor de leden van de raad van de gemeente Oldambt. U kunt uw brief sturen naar: De leden van de raad van de gemeente Oldambt Postbus 175 9670 AD Winschoten 3. U kunt de gemeenteraad als geheel aanschrijven. Het verschil met punt 2 is, dat uw e-mail of brief wel wordt opgenomen op de lijst van ingekomen stukken van een raadsvergadering. U kunt uw e-mail sturen naar: info@gemeente-oldambt.nl en geeft daarbij aan dat de e-mail bestemd is voor raad van de gemeente Oldambt. U kunt uw brief sturen naar: De raad van de gemeente Oldambt Postbus 175 9670 AD Winschoten
Wilt u iets inbrengen of onder de aandacht brengen tijdens een raadsvergadering, dan kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Dit is geregeld in het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Oldambt. De belangrijkste bepalingen uit dit reglement zijn: - u kunt alleen inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering; - elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord; - de voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn. Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht? U kunt dit tot één dag voor de vergadering aanvragen bij de raadsgriffier Jelte van der Meer via jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
Wilt u iets inbrengen of onder de aandacht brengen tijdens een commissievergadering, dan kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. Dit is geregeld in de Verordening op de raadscommissies. De belangrijkste bepalingen uit deze Verordening zijn: - u kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de agenda staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren; - voor punten die zowel voor een commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij de commissievergadering; - elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord; - de voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers per vergadering zijn. De commissie kan hier ter vergadering van afwijken. Wilt u gebruikmaken van het inspreekrecht? U kunt dit, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de secretaris van de commissies, mevrouw Heidi Drijfhout, via 0597 - 48 20 14 of griffie@gemeente-oldambt.nl, graag onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De gemeenteraad staat aan het hoofd van een gemeente en wordt door de inwoners gekozen. Deze raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de raad en vertegenwoordigt vaak de gemeente bij openbare gelegenheden. Maar de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad vertegenwoordigt de kiezers, stelt het beleid vast en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit uitvoert volgens afspraak. De raadsvergadering is de plaats voor het openbare politieke debat. In de raad wordt over de politiek relevante zaken van de gemeente gesproken en besloten. De burgemeester zit deze vergadering(en) voor. Onder “Kalender” kunt u zien op welke datum en hoe laat de vergaderingen plaatsvinden. Als u op de betreffende link klikt, ziet u aanvullende informatie over de betreffende vergadering, zoals de agenda met bijbehorende stukken (een week voorafgaand aan de vergadering) en de uitzending, die u live of achteraf kunt bekijken.
Er zijn twee raadscommissies: - BMR (Bestuur, Middelen en Ruimte) en - SWI (Samenleving, Werk en Inkomen) De raadscommissie BMR houdt zich in grote lijnen bezig met financiën, economische zaken en de gebouwde en ongebouwde omgeving. De raadscommissie SWI houdt zich in grote lijnen bezig met openbare orde en maatschappelijke en sociale zaken. Beide commissies vergaderen één keer per maand, twee weken voorafgaand aan een raadsvergadering, De verantwoordelijke leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig om vragen van de commissieleden ter plekke te beantwoorden. Onder “Kalender” kunt u zien op welke datum en hoe laat de vergaderingen plaatsvinden. Als u op de betreffende link klikt, ziet u aanvullende informatie over de betreffende vergadering, zoals de agenda met bijbehorende stukken (een week voorafgaand aan de vergadering) en de uitzending, die u live of achteraf kunt bekijken.
Een opsomming van de nevenactiviteiten van een raadslid vindt u onder "Wie is wie", bij "Raadsleden", als u klikt op de naam of foto van het betreffende raadslid.
De griffie, bestaande uit de raadsgriffier, de raadscommissiegriffier en de griffiemedewerker, adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie maakt een planning van de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.