Vraagbaak

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vinden  de vergaderingen van de gemeenteraad tijdelijk digitaal plaats.

Voor actuele informatie kunt u de "Vergaderingen" op deze website raadplegen.


https://oldambt.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Met ingang van 1 januari 2021 vergadert de gemeenteraad van Oldambt volgens het BOB-model. Dat betekent vergaderen in drie opeenvolgende fasen, namelijk eerst Beeldvorming – daarna Oordeelsvorming – en tot slot Besluitvorming. Afgekort BOB.

Er zijn maandelijks in principe twee verschillende vergaderingen voor de raadscyclus:

Beeldvormende raadsbijeenkomst
Beeldvorming vindt plaats in de beeldvormende raadsbijeenkomst, dat is dus de eerste vergadering. De locatie en de werkvorm van deze bijeenkomst varieert in principe maar zal in verband met de huidige corona situatie voorlopig digitaal georganiseerd worden.

Raadsvergadering
De tweede vergadering van de gemeenteraad is de raadsvergadering waarin oordeelsvorming en besluitvorming plaatsvindt. Deze vergadering vindt in principe altijd plaats in Halte Democratie.

Via de kalender op de site van de gemeenteraad is te zien wanneer de gemeenteraad bijeenkomt voor een beeldvormende raadsbijeenkomst dan wel een raadsvergadering.

Raadsbijeenkomst
Aanvullend op de vergaderingen in de raadscyclus bestaat nog het algemene vergadertype Raadsbijeenkomst. Ook hier varieert de locatie en de werkvorm, waarbij de raad op verschillende manieren informatie op kan halen. Hierbij kan gedacht worden aan themabijeenkomsten of werkbezoeken door de raad. De situatie met betrekking tot corona heeft momenteel natuurlijk wel enorm veel invloed op de locatie en werkvorm. Zodra de situatie zodanig is dat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn gaan raadsleden vaker informatie “ophalen” bij inwoners of deskundigen en zullen zij daarvoor echt de gemeente in gaan.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van een gemeente en wordt door de inwoners gekozen. Deze raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de raad en vertegenwoordigt vaak de gemeente bij openbare gelegenheden. Maar de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de kiezers, stelt het beleid vast en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit uitvoert volgens afspraak.

De raadsvergadering is de plaats voor het openbare politieke debat. In de raad wordt over de politiek relevante zaken van de gemeente gesproken en besloten. De burgemeester zit deze vergadering(en) voor.

Onder “Kalender” kunt u zien op welke datum en hoe laat de vergaderingen plaatsvinden. Als u op de betreffende link klikt, ziet u aanvullende informatie over de betreffende vergadering, zoals de agenda met bijbehorende stukken (een week voorafgaand aan de vergadering) en de uitzending, die u live of achteraf kunt bekijken.


https://oldambt.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Raadsvergadering
De raadsvergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De locatie van de vergaderingen is Halte Democratie aan de Havenkade-West 1 in Winschoten.

Onder “Vergaderingen” kunt u zien op welke datum en hoe laat de vergaderingen plaatsvinden. Als u op de betreffende link klikt, ziet u aanvullende informatie over de betreffende vergadering, zoals de agenda met bijbehorende stukken (een week voorafgaand aan de vergadering) en de uitzending, die u live of achteraf kunt bekijken.

De raadsvergaderingen zijn op maandag.

Beeldvormende raadsbijeenkomst
De invulling van de beeldvormende raadsbijeenkomsten wordt per keer bepaald. Houdt u vooral de "Kalender" in de gaten om te zien hoe en waar de bijeenkomsten worden gehouden. Als u op de betreffende link klikt, vindt u aanvullende informatie over de bijeenkomst.

De beeldvormende raadsbijeenkomsten zijn op maandag.

Raadsbijeenkomst
Aanvullend op de vergaderingen in de raadscyclus bestaat  het algemene vergadertype Raadsbijeenkomst. Ook hier varieert de locatie en de werkvorm, waarbij de raad op verschillende manieren informatie op kan halen. Hierbij kan gedacht worden aan themabijeenkomsten of werkbezoeken door de raad.

Houdt u vooral de "Vergaderingen" in de gaten om te zien hoe en waar de bijeenkomsten worden gehouden. Als u op de betreffende link klikt, vindt u aanvullende informatie over de bijeenkomst.


https://oldambt.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Onder “Vergaderingen” kunt u zien op welke datum en hoe laat de raadsvergaderingen en (beeldvormende) raadsbijeenkomsten plaatsvinden en of ze worden uitgezonden. Als u een vergadering live of achteraf wilt bekijken, klikt u vervolgens op de betreffende link. Daar vindt u ook de agenda met bijbehorende stukken en aanvullende informatie over de betreffende vergadering of (beeldvormende) raadsbijeenkomst.

U kunt de vergadering(en) ook volgen via https://channel.royalcast.com/oldambt


https://oldambt.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de raadsleden.

1. U kunt rechtstreeks contact opnemen met individuele raadsleden, via e-mail of telefoon.
De (contact)gegevens vindt u onder "Wie is wie", bij "Raadsleden", als u klikt op de naam of de foto van het betreffende raadslid.
Het reageren op uw e-mail of telefoontje is aan het betreffende raadslid.

2. U kunt de leden van de gemeenteraad aanschrijven via e-mail of per post.
Uw schrijven wordt dan onder de aandacht gebracht van de leden van de raad.

U kunt uw e-mail sturen naar griffie@gemeente-oldambt.nl en geeft daarbij aan dat de e-mail bestemd is voor de leden van de raad van de gemeente Oldambt.

U kunt uw brief sturen naar:
De leden van de raad van de gemeente Oldambt
Postbus 175
9670 AD  Winschoten

Het reageren op uw e-mail of brief is aan de individuele raadsleden.

3. U kunt de gemeenteraad als bestuursorgaan aanschrijven via e-mail of per post.
In dat geval wordt uw schrijven opgenomen op de lijst ingekomen stukken raad, met een behandeladvies. Houd u er rekening mee dat uw brief veertien dagen voor de raadsvergadering binnen moet zijn. Anders wordt deze geagendeerd voor een volgende raadsvergadering.

U kunt uw e-mail sturen naar info@gemeente-oldambt.nl en geeft daarbij aan dat de e-mail bestemd is voor de raad van de gemeente Oldambt.

U kunt uw brief sturen naar:
De raad van de gemeente Oldambt
Postbus 175
9670 AD  Winschoten

Het reageren op het ingekomen stuk is aan de gemeenteraad bij de behandeling van de ingekomen stukken in de raadsvergadering. Dan wordt besloten of het behandeladvies wordt overgenomen. Hiervan wordt u vervolgens op de hoogte gesteld.

Tijdens een raadsbijeenkomst kunt u met de raadsleden in gesprek komen.

Tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst kunt u uw mening geven over de geagendeerde onderwerpen en daarnaast veelal in gesprek gaan met de raadsleden.

Tijdens een raadsvergadering kunt u uw mening geven over zowel onderwerpen die zijn geagendeerd als over niet-geagendeerde onderwerpen.

Voor het geven van uw mening is per vergadering maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Bij meer dan zes aanmeldingen zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld. Er kan niet meerdere keren (ook niet in verschillende vergaderingen) door één persoon of instantie over hetzelfde onderwerp worden ingesproken.

Op de agenda’s vindt u altijd de meest actuele informatie. Daar staat ook hoe u zich aan kunt melden.

Een opsomming van de nevenactiviteiten van een raadslid vindt u onder "Wie is wie", bij "Raadsleden", als u klikt op de naam of foto van het betreffende raadslid.


https://oldambt.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/8aba0ae6-df90-482d-be93-d51e2cbe6d24

Privacy en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad van Oldambt belangrijk en wordt niet voor niets beschermd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de (openbare) beeldvormende raadsbijeenkomsten kunt u inspreken/meepraten. Door ervoor te kiezen om in het openbaar in te spreken, geven personen impliciet aan dat zij geen bezwaar hebben tegen publicatie van hun bijdrage op de website (zowel in de vorm van geluidsmateriaal als gepubliceerde tekst).
Verder is de raadszaal voorzien van een tweetal borden, waarop aangegeven staat dat tijdens de raadsvergaderingen en beeldvormende raadsbijeenkomsten video-opnamen gemaakt worden en deze live en achteraf te bekijken zijn via het internet. Dit betekent dat bezoekers dus in beeld gebracht worden. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid voor hen om op delen van de publieke tribune plaats te nemen zonder opgenomen te worden.

Privacy en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad van Oldambt belangrijk en wordt niet voor niets beschermd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De vergaderstukken worden op de website van de gemeenteraad geplaatst. Hierbij kunt u denken aan raadsvoorstellen en -besluiten en daarbij horende onderliggende stukken. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over de publicatie op een gesloten deel dat alleen toegankelijk is voor raadsleden, fractieondersteuners en het college van burgemeester en wethouders.

Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing op internet vindbaar. Deze stukken zijn altijd conform de AVG gepubliceerd. Dat betekent dat in de gevallen waarbij anonimiseren nodig is namen, adresgegevens en telefoonnummers verwijderd worden. Voor zover een goed begrip van de tekst van de documenten nodig is, kunnen de gegevens vervangen worden door neutrale termen, zoals ‘de aanvrager’, ‘de belanghebbende’ etc. Dit sluit aan bij de anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak. Deze procedure geldt voor gegevens van inwoners en personen van instellingen en organisaties. De namen van ambtenaren, raadsleden, fractieondersteuners en  collegeleden worden wél gepubliceerd in de stukken

Op de lijst van ingekomen stukken raad wordt aangegeven welke brieven en andere stukken door de raad zijn ontvangen. Deze lijst staat op de agenda van de raadsvergadering, die op de website te vinden is. De stukken zelf worden niet op de website gepubliceerd.

De griffie, bestaande uit de raadsgriffier, de raadsadviseur en de griffiemedewerkers, adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester).

De griffie maakt een planning van de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.


https://oldambt.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/5974dd30-504e-4e23-9e6b-6ec71c507a5f