Vraagbaak

In het archief vindt u alle stukken en geluidsfragmenten van de raads-en raadscommissie tot en met 2017. Deze stukken staan in ons vorige raadsinformatiesysteem. Via onderstaande link kunt u de stukken van de voorgaande jaren raadplegen.

https://noordenveld.archiefweb.eu/?subsite=bestuurnoordenveld#archive
De nieuwsbrief wordt elke week op vrijdag verzonden. In de nieuwsbrief worden de brieven die aan de raad gestuurd zijn opgenomen en de besluitenlijsten van het college. Daarnaast worden de agenda's en de stukken van het presidium, de raads- en commissievergaderingen als deze in het RiS zijn geplaatst opgenomen in de nieuwsbrief. U abonneert zich op de nieuwsbrief via onderstaande link:

http://eepurl.com/dy0TYL
Belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens de behandeling van een agendapunt in de raadscommissie. Hiervoor moet men zich opgeven bij de griffie voor 12:00 uur op de woensdag waarop de vergadering gehouden wordt. U kunt het formulier via onderstaande link invullen of een e-mail sturen naar de griffie (griffie@gemeentenoordenveld.nl) met daarin het onderwerp /punt waarop u wilt inspreken en het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Met ingang van 31 oktober 2018 maakt de raad gebruik van videoverslaglegging. Dit houdt in dat als u wilt inspreken u gefilmd wordt en de film terug te zien is in het raadsinformatiesysteem onder het agendapunt van de vergadering waar u hebt ingesproken. Wilt u niet herkenbaar in beeld dan kunt dat aangeven op het aanmeldformulier.

https://www.gemeentenoordenveld.nl/digitaal_loket/formulieren/aanmelding_spreekrecht_commissievergadering/
De fracties vergaderen op de woensdag in de week voorafgaande aan de raad/commissievergadering in het gemeentehuis. Zij bespreken onder andere de punten die op de agenda van de raad en raadscommissie staan vermeld. Wilt u een fractievergadering bijwonen en/of een onderwerp met de fractie(s) bespreken dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Aanmelden kan door het formulier in te vullen via onderstaande link onder vermelding van; met welke fractie(s) u wilt spreken, welk onderwerp u wilt bespreken en het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Door u aan te melden biedt u de fracties de mogelijkheid zich voor te bereiden op het onderwerp waarover u met de fractie(s) wilt spreken. Indien u dit wenst kunt u op één avond met alle fracties spreken. Het fractieoverleg wordt gehouden in het oude gedeelte van het gemeentehuis te bereiken via de voormalige hoofdingang.

https://www.gemeentenoordenveld.nl/digitaal_loket/formulieren/aanmelden_fractieoverleg
Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement geschiedt doorgaans door een lid van de volksvertegenwoordiging. Dit proces wordt amendering genoemd.
Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen.