Vraagbaak

In het archief vindt u alle stukken en geluidsfragmenten van de raads- en raadscommissie vergaderingen tot en met 2017. Deze stukken staan in ons vorige raadsinformatiesysteem. Via onderstaande link kunt u de stukken van de voorgaande jaren raadplegen. Wilt u de zoekfunctie gebruiken? Deze vindt u aan de linkerzijde van de website waar u op terechtkomt.


https://noordenveld.archiefweb.eu/?subsite=bestuurnoordenveld#archive

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een raadsvoorstel. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Elk raadslid kan een amendement indienen. De raad besluit of het amendement wordt aangenomen of verworpen. Het aangenomen amendement wijzigt het betreffende raadsvoorstel.

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een motie kan voorafgaande aan een raadsvergadering worden ingediend maar ook tijdens de raadsvergadering. De meeste moties worden ingediend over een geagendeerd punt in een besluitvormende vergadering. Een motie over een niet geagendeerd agendapunt wordt een 'motie vreemd aan de orde van de dag" genoemd. Bij de vaststelling van de agenda van de vergadering wordt besloten of de motie tijdens de vergadering aan de orde komt. Elk raadslid kan een motie indienen.

De nieuwsbrief wordt elke week op vrijdag verzonden. In de nieuwsbrief worden de brieven die aan de raad gestuurd zijn opgenomen en de besluitenlijsten van het college. Daarnaast worden de agenda's en de stukken van het presidium, de raads- en commissievergaderingen als deze in het RiS zijn geplaatst opgenomen in de nieuwsbrief.

U abonneert zich op de nieuwsbrief via onderstaande link:


http://eepurl.com/dy0TYL

Ga naar 'overzichten' en klik op 'Spreekrecht'. Hier vindt u de nodige informatie over het spreekrecht.

Ga naar 'Overzichten' en klik op 'Spreken met de raadsfractie(s)'. Hier vindt u de nodige informatie over het in gesprek gaan met de raadsfractie(s).

Heeft u een vraag of een probleem dan kunt u hierover met een raadslid in gesprek. Een half uur voorafgaande aan de oordeelsvormende vergadering van de raad zijn er twee raadsleden in de oude hal van het gemeentehuis aanwezig om met u in gesprek te gaan. Uw vragen/opmerkingen worden genoteerd en doorgegeven aan het college. Het college behandelt de vragen/opmerkingen. U wordt van het resultaat op de hoogte gesteld.

Covid 19: Vanwege het coronavirus vergadert de raad momenteel niet fysiek en wordt de inloop tijdelijk niet georganiseerd.