Vraagbaak

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De Nijmeegse gemeenteraad is gekozen door inwoners van de stad en bestaat uit 39 leden.

De gemeenteraad heeft 3 taken:

 • Vaststellen grote lijnen voor het beleid van de gemeente
 • Controleren of het college van burgemeester en wethouder zijn taken goed uitvoert
 • Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van Nijmegen

De gemeenteraad vergadert bijna elke woensdag met verschillende rondes.

De gemeenteraad vergadert bijna elke woensdag. De vergadercyclus van de raad bestaat uit 3 woensdagavonden. Hieronder worden de verschillende avonden omschreven.

 1. Inspraak en gespreksrondes
  Tijdens deze avond is er gelegenheid om in te spreken. Bewoners en belanghebbenden kunnen in gesprek gaan met de raad over verschillende onderwerpen. De input uit deze gesprekken kan de raad meenemen in het besluitvormingsproces.
  Deze avond is er ook de gelegenheid voor raadsleden tot het stellen van vragen aan het college tijdens het vragenhalfuurtje. En is er ruimte voor toelichtingen en presentaties aan de raad.

De avond start meestal om 18.00 uur.

 1. Gespreksronde
  Een week later staat er weer een gespreksronde gepland. De raad voert gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn dit ook onderwerpen die vorige week bij inspraak aan bod zijn gekomen of waar een technische toelichting over is gegeven. Daarnaast is er ook ruimte voor vergaderingen op locatie of werkbezoeken van de raad bij bijvoorbeeld instellingen of in de wijken en in de stad.
  Bij elk gesprek zit een vertegenwoordiger van de politieke partij die namens zijn of haar partij het woord voert. Dit kan een raadslid zijn of een fractievolger. Is het onderwerp voldoende besproken? Dan schuift het door naar de besluitronde, die de laatste week plaatsvindt, waar de raad een besluit neemt over het onderwerp. Het kan ook voorkomen dat er tijdens de besluitronde eerst nog verder over het onderwerp wordt gedebatteerd.

Deze avond start meestal 18.00 uur.

 1. Besluitronde
  Twee weken later, op woensdagavond, staat de besluitronde centraal. Alle raadsleden komen bijeen in de raadzaal voor een debat over 1 of meerdere onderwerpen. Vervolgens nemen ze ook een besluit over dit onderwerp. Dit zijn voornamelijk onderwerpen die voortkomen uit de eerder gevoerde gesprekken en weken hiervoor.

De besluitronde start om 19.30 uur.

Wilt u in gesprek met de raad over een bepaald onderwerp? Dan kunt u zich opgeven voor de inspraakronde tijdens een Politieke Avond.

De inspraak wordt uitgezonden in beeld en geluid via de website.

Tijdens de inspraak gaat u in gesprek met de raadsleden over een onderwerp naar keuze. U start met een korte pitch (2 minuten) waarin u uw onderwerp, idee of probleem kort toelicht. Vervolgens kunt u hier in een gesprek met de raad over doorpraten. De input van de gesprekken kan de raad meenemen naar de volgende ronde om hier verder met elkaar over door te praten.

U kunt zich aanmelden via griffie@nijmegen.nl, uiterlijk 2 dagen voor de vergadering.
Geef daarbij het volgende door:
-Uw naam en of u namens uzelf of een organisatie spreekt
-Het onderwerp
-Uw emailadres
-Uw telefoonnummer

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht aan van de raad brengen, dan kun u een brief sturen/mailen.
Deze brief kunt u mailen naar griffie@nijmegen.nl of opsturen per post naar:

Gemeente Nijmegen
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad op internet (uw persoonsgegevens worden verborgen). Uw brief wordt als mededeling aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.

Gast van de Raad:
Om kennis te maken met het werk van de raad organiseren we een aantal keer per jaar het programma Gast van de Raad tijdens een politieke avond. Wilt u meer weten over de gemeentepolitieke en kennismaken met de raadsleden?
Geef u dan op voor Gast van de Raad en krijg een kijkje achter de scherme bij de gemeenteraadsvergadering.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@nijmegen.nl

Programma's voor scholen:
Er zijn diverse activiteiten en programma's voor scholieren die meer willen weten over de politiek en gemeentebestuurd. Denk aan een presentatie, debatteren of een bezoek van een raadslid in de klas. Het programma kunnen we aanpassen aan de leeftijd en opleidingsniveau.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@nijmegen.nl

Een petitie is een lijst met handtekeningen van inwoners, die iemand op eigen initiatief kan aanbieden aan het bestuur. Met een petitie kunt u laten zien dat veel mensen het met u eens of oneens zijn over een bepaald onderwerp in de gemeente Nijmegen.

Contact: griffie@nijmegen.nl

Bekijk de raadsagenda's en onderwerpen t/m maart 2018 .


https://nijmegen.notubiz.nl/

Het Presidium bestaat uit 5 raadsleden die het programma van de Politieke Avond beoordelen. De burgemeester is adviseur van het Presidium.

Leden:
●Mark Buck (plaatsvervangend voorzitter van de raad, CDA)
●Cilia Daemen (GroenLinks)
●Rachid El Hafi (D66)
●Maarten Sweep (SP)
●Inge van Dijk (VVD)

Deze commissie is één van de controle-instrumenten van de gemeenteraad en werkt als ‘ogen en oren’ van de gemeenteraad.

De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:
●accountantscontrole
●producten zoals: Perspectiefnota, Stadsbegroting, Voorjaarsnota, Najaarsnota en Stadsrekening
●risicomanagement
●sturing en control
●afstemming van onderzoeken van het college, de accountant en de Rekenkamer

De Auditcommissie bestaat uit de volgende leden:
●Erik van Zanten (voorzitter, VVD)
●Cherelle de Leeuw (GroenLinks)
●Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.nu)
●Marijke Synhaeve (D66)
●Charlotte Brand (PvdA)
●Wendy Grutters (Stadspartij DNF)

Deze commissie volgt alle ontwikkelingen over de grondexploitatie Waalsprong en Waalfront en adviseert de raad hierover.

Leden:
●T.F.A. van Elferen (voorzitter, D66)
●K.A. Lokker (GroenLinks)
●M. Smit (GroenLinks)
●R. El Hafi (D66)
●J.W.H. van Hooft (SP)
●M. Feddema (SP)
●M.C.W. Bakker (VVD)
●D. Walraven (VVD)
●J.T.L.J.A. Broeren (Stadspartij DNF)
●J.A.R. Brom (Stadspartij DNF)
●C.J.M. Brand (PvdA)
●A. Arzbach(PvdA)
●M.T. Buck (CDA)
●D.A.N. van Luik (CDA)
●M.E.C. van Doorn (Partij voor de Dieren)
●E.A.H. Lauret (Partij voor de Dieren)
●J.V.J. van Deurzen (50PLUS)
●A.J. Roes (Gewoon Nijmegen)
●P. Eigenhuijsen (Voor Nijmegen.NU)
●W.J. Reichgelt (50PLUS)

De commissie voor geloofsbrieven adviseert de gemeenteraad over de toelating van nieuwe raadsleden, wethouders en fractievolgers. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven die bewijs leveren voor de integriteit (betrouwbaarheid) van een persoon.

Leden:
●Petra Molenaar (voorzitter, SP)
●Jouke Osinga (GroenLinks)
●Marijke Synhaeve (D66)

De Euregio Rijn-Waal is een gemeenschappelijke regeling. Zo’n 61 Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en organisaties (op vrijwillige basis) zijn lid.

De Euregio heeft onder andere de volgende doelen:
●Het sterker maken van de internationale samenwerking, met name over de grens met Duitsland
●Het verkleinen van (politieke) verschillen
●Het stimuleren van sociale contacten tussen Duitsers en Nederlanders in de grensregio
●Het geven van adviezen aan burgers en organisaties in Nederlands-Duitse zaken
●Het vertegenwoordigen van de belangen van de grensregio’s en hun bewoners.

Leden:
●Jeanine Brummel – Ahlaloum (lid)
●Toon van Gent (lid)
●Theo de Wit (lid)
●Maarten Bakker (plv. lid)
●Joep Bos-Coenraad (plv. lid)


https://www.europaomdehoek.nl/

Als inwoner van Nijmegen kunt u meedenken over het beleid van de gemeente.

Dat kan door aan te geven wat u vindt van een plan of een besluit. Maar ook door het voorstellen van een nieuw idee (burgerinitiatief).
Of door het houden van een volksraadpleging (referendum).
Ook kunt u een klacht indienen of bezwaar maken.

Hieronder treft u een link met meer informatie


https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/gemeenteraad/burgerinitiatief-referendum-klacht-bezwaar-gemeenteraad/