Vraagbaak

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als u wilt inspreken of een vergadering wilt bijwonen. Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van bewoners. Indien u de hele gemeenteraad wilt bereiken kunt u uw email sturen naar griffie@nieuwegein.nl. U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen. Deze informatie vind u via onderstaande link en is ook onder het kopje "wie is wie" te vinden.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Nieuwegein/9bd639e2-284e-4120-8fbb-b4c7e9cfb92d

De gemeenteraad is ook te vinden op Facebook. Volg de pagina Nieuwegeinse Raad en blijf op de hoogte van de agenda's en onderwerpen die er spelen. Ook gaat u hier meer zien van de raadsleden en hun werk.


https://www.facebook.com/NieuwegeinseRaad/

Raadsvergaderingen en Avonden van de Raad zijn sinds eind maart 2020 via livestreams terug te kijken. Een overzicht van al deze avonden is op de volgende link te vinden.


https://www.nieuwegein.nl/livevergaderingen

Een raadslid kan een interpellatie vragen als hij of zij het college ter verantwoording wil roepen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De raad beslist als geheel of hij die toestaat.

Ja, dat kan. De gemeenteraad hoort graag uw mening. Eenmaal per raadscyclus is er een inspraakronde voor inwoners gepland op een Avond van de Raad. Tijdens deze inspraakronde kunt u inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wilt u inspreken? Geeft u dit dan van tevoren op door een mail te sturen aan griffie@nieuwegein.nl of te bellen via 14 030 en dan te vragen naar de griffie. Klik op onderstaande link voor meer informatie.


https://www.nieuwegein.nl/bestuur-en-organisatie/meepraten-en-invloed/inspreken-bij-de-raad/

U kunt tijdens het raad voorbereidende gedeelte meespreken voor alle onderwerpen die op de agenda staan. Bij aanvang van een agendapunt worden inwoners en belangstellenden uitgenodigd aan tafel te komen zitten en deel te nemen aan het gesprek. Meld u dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. U kunt dit laten weten door een mail te sturen aan griffie@nieuwegein.nl of te bellen via 14 030 en dan te vragen naar de griffie. Vermeld hierbij dan uw naam, (mail)adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Klik op onderstaande link voor meer informatie.


https://www.nieuwegein.nl/bestuur-en-organisatie/meepraten-en-invloed/meespreken-bij-onderwerpen-op-de-agenda/

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een partij of een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft de raad met de motie een opdracht mee aan het college van burgemeester en wethouders.

Een amendement is een voorstel om het raadsbesluit aan te passen. Over dit voorstel tot aanpassing wordt tijdens de raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raad voor het amendement? Dan is deze aangenomen en wordt het aangepaste besluit vervolgens tot stemming gebracht.

Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. De taken van het presidium zijn voornamelijk procedureel van aard of hebben betrekking op de organisatie en werkwijze van de raad. Het presidium gaat onder andere over de agendavorming en het houden van vergaderingen.

De ambtenaren bereiden de voorstellen of plannen voor waarover de gemeente besluit. Dat doen ze meestal in opdracht van het college. Dan legt het college dit voor aan de raad om erover te besluiten. Dit gebeurt in de maandelijkse openbare gemeenteraadsvergaderingen. Vaak worden deze onderwerpen eerst voorbesproken. Tijdens de raadsvergadering wordt het voorstel in stemming gebracht. Wanneer de meerderheid van de raad voor stemt is het besluit aangenomen. Bij een minderheid is het besluit verworpen. Meer informatie hierover is te vinden via onderstaande link.


https://www.nieuwegein.nl/bestuur-en-organisatie/meepraten-en-invloed/hoe-werkt-de-gemeente/

Tijdens de Avonden van de Raad en de raadsvergaderingen kunnen wethouders en de burgemeester mondelinge toezeggingen doen. Toezeggingen vragen om een inspanningsverplichting door het college of zijn onderdeel van een besluit. Bekijk hier het overzicht van toezeggingen.


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Nieuwegein/d997af32-a844-4ba3-98d7-60f86e65f870

Vanwege de coronamaatregelen is dit momenteel helaas niet mogelijk. De gemeenteraad vergadert tegenwoordig digitaal. Wel bent u van harte welkom om dit live te volgen. Klikt u via de agenda door naar de juiste vergadering.

Ja, u bent van harte welkom om deze avonden bij te wonen. Zowel de raadsvergaderingen als de Avonden van de Raad zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats op het Stadhuis. U kunt gewoon plaatsnemen op de publieke tribune. Bekijk de actuele agenda op onderstaande link.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Nieuwegein

Om zijn controlerende rol goed uit te oefenen, heeft de gemeenteraad het recht vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid kan schriftelijke vragen indienen over alle onderwerpen die de raad aangaan. Het college moet de schriftelijke vragen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd gemotiveerd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren.