Vraagbaak

Als gevolg van het coronavirus vinden op dit moment alle raadsbijeenkomsten digitaal plaats. U kunt de openbare vergaderingen volgen via youtube. De link naar de youtube uitzending plaatsen wij bij de betreffende agenda. Een overzicht van de vergaderingen vindt u onder het kopje ‘kalender’.

Het blijft mogelijk om als inwoner in te spreken tijdens de meningsvormende en besluitvormende vergaderingen. Bij meningsvormende avonden kunt u over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen inspreken. Bij besluitvormende vergaderingen kunt u alleen inspreken over geagendeerde onderwerpen. Wij vragen u om zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op maandag 12 uur voor de vergadering, te melden bij de griffie via griffie@jouwgemeente.nl. Om de digitale vergaderingen gestructureerd te laten verlopen zijn er 2 mogelijkheden tot inspreken:

U levert uw inspraak per mail aan bij de griffie en wij plaatsen uw bijdrage bij het onderwerp zodat de raadsleden uw schriftelijke inspraak meenemen in de bespreking OF:
U wilt mondeling inspreken. In dat geval testen wij of uw digitale verbinding voldoende is om tijdens de uitzending het woord te krijgen en uw inspraak (maximaal 5 minuten per persoon) te doen. In het geval er meerdere insprekers over hetzelfde onderwerp zijn, neemt de griffie contact met u op om te kijken of het mogelijk is de mondelinge inspraak te bundelen tot één inspraak. Dit doen wij omdat de ervaring leert dat een digitale vergadering erg intensief kan zijn voor de deelnemers en het dus prettig is om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch via 088 75 15 000.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente de gemeenteraad. De raad van Molenlanden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad.

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

 • het vertegenwoordigen van de inwoners
 • het vaststellen van de beleidskaders
 • het controleren van het college.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Molenlanden/c79c023c-3a85-4c80-b788-aacccd2c872f

Er zijn meerdere manieren om invloed op de raad uit te oefenen. U kunt individuele raadsleden aanschrijven (kijk onder 'Wie is wie' voor de contactgegevens), of een brief aan de totale gemeenteraad via de griffie. Daarnaast kunt u inspreken tijdens de meningsvormende avonden en besluitvormende vergaderingen (alleen over geagendeerde onderwerpen) van de raad. Als u meer wilt weten, neem dan contact op met de griffie:

e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Molenlanden/c79c023c-3a85-4c80-b788-aacccd2c872f

U kunt tijdens een meningsvormende avond gebruik maken van het spreekrecht. Als u dit wilt, dan dient u zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering te melden bij de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000). Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd.

Wanneer u de gemeenteraad iets wilt meegeven, dan kunt u het beste inspreken tijdens de meningsvormende avond. Tijdens deze meningsvormende avond zijn de aanwezige raadsleden ook in de gelegenheid om aan u - als inspreker - vragen te stellen.

Tijdens een besluitvormende raadsvergadering kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Er kan niet ingesproken worden:

 • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of open heeft gestaan
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
 • indien een klacht ex. artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

We maken u erop attent dat de openbare meningsvormende avonden en de raadsvergaderingen live worden uitgezonden (audio). Deze uitzendingen worden bewaard en kunnen ook later via de website worden teruggeluisterd.

Een meningsvormende avond is een avond waarop raads- en/of burgerleden met elkaar het debat voeren over onderwerpen die op de agenda van deze avond staan. Veelal gaat het daarbij om voorstellen vanuit het college. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over elk onderwerp (ook al staat het niet op de agenda). Het doel van de avond is om te komen tot een advies (hamerstuk of bespreekstuk) voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. In geval van een bespreekstuk wordt aangegeven op welk (politiek) punt nadere bespreking nog nodig is. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats. Er vindt audioverslaglegging plaats.


https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/94972c70-25b4-4723-a012-c18a36cdb79e

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de gemeenteraad besluiten neemt over onderwerpen die op de agenda van deze avond staan. Veelal gaat het daarbij om voorstellen vanuit de college, die in de regel twee weken eerder op de agenda hebben gestaan van de meningsvormende avond. Daar is een advies gegeven over de behandeling voor het voorstel; is het een hamerstuk of een bespreekstuk tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering vindt audioverslaglegging plaats.


https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/88fd91d1-dad1-4908-85e1-96117d6ff61c

De gemeenteraad van Molenlanden organiseert één keer per maand een gespreksavond over een (actueel) onderwerp. Het doel van deze bijeenkomsten is informatie uit te wisselen met belanghebbenden, direct betrokkenen en deskundigen. De aanwezige raadsleden willen zich zo een beeld vormen van de vragen en gevoelens leven in de samenleving. Tijdens een gespreksavond gaan de deelnemers, onder leiding van de gespreksleider, met elkaar in gesprek over de verschillende aspecten van een idee, plan of ontwikkeling. Er is geen audioverslaglegging.


https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/b860ac83-b4c4-43ae-a016-df0f4d39815a

Van de meningsvormende avonden en besluitvormende raadsvergaderingen worden audioverslagen gemaakt. U kunt tijdens deze avonden live meeluisteren via de website raad.molenlanden.nl. U ziet dan in de keuzebalk bovenaan de pagina een kopje ‘Livestream’ en een tijdklok die terug telt naar de start van de vergadering. Zodra de uitzending is begonnen verschijnt daar een kopje ‘Uitzending’. U klikt hierop om mee te luisteren.

Om terug te luisteren klikt u in de kalender de betreffende vergadering aan. U ziet dan een kopje ‘Uitzending’.


https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/88fd91d1-dad1-4908-85e1-96117d6ff61c

De raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 teruggeluisterd worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunnen beluisterd worden. Aan de linkerkant van de kalender klikt u de categorie aan. Kies vervolgens de vergadering die u wilt beluisteren.
U vindt daarbij ook de stukken van deze vergadering.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden

De vergaderstukken van de raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 ingezien worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de vergaderstukken van de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunt u terugvinden. Aan de linkerkant van de kalender klikt u op 'Inactieve categorieen'. Kies vervolgens wat voor soort vergadering en daarna de datum van de vergadering, waarvan u de stukken wilt inzien.

U vindt bovenaan de vergadering het audioverslag van deze vergadering


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden

Via de website raad.molenlanden.nl komt u in de webomgeving van het bestuur. Onder ‘Overzichten’ vindt u daar de Ingekomen Stukken; de post die naar de raad is verzonden.
U ziet daar per ingekomen stuk een afhandelingsvoorstel en u kunt het stuk aanklikken, om het document zelf in te zien.
De griffier geeft over de afhandeling van de ingekomen stukken een advies aan de raad. In de meeste gevallen zal dit advies ‘ter kennisgeving aannemen‘ of 'afhandeling college' zijn. Dit betekent dat u geen rechtstreekse reactie van de raad op uw brief ontvangt.
Bij het advies 'afhandeling college' bepaalt het college de wijze waarop zij de afhandeling van uw brief oppakt.

Soms ziet u de melding 'niet openbaar'. Hiervoor wordt (soms tijdelijk) gekozen wanneer:

 • de economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen.
 • er vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in voorkomen.
 • de gemeente niet goed meer inspectie, controle en toezicht kan uitoefenen.
 • de privacy van personen in gevaar komt.

Tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen wordt de Lijst Ingekomen Stukken vastgesteld. Dit is een overzicht van de post die de raad heeft ontvangen, met daarbij een afhandelingsvoorstel.


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Molenlanden/4ba8a2af-f3e4-464f-b581-467bece691b1

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heeft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.

Iedere gemeente heeft een burgemeester. Op 13 januari 2020 is de eerste kroonbenoemde burgemeester van Molenlanden benoemd, de heer Theo Segers.

 • De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.
 • Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.
 • De burgemeester zit vaak in landelijke en regionale overleggen en werkgroepen. Daar behartigt hij de belangen van de gemeente.
 • De meeste inwoners kennen de burgemeester vaak van de representatieve rol die hij vervult bij plechtigheden en festiviteiten. Zo heeft hij ook een rol bij het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen.

https://ris2.ibabs.eu/People/Details/Molenlanden/a588e4b0-3603-4001-af59-cb841f5e5683?categoryId=fa141f14-c9af-46f4-bf42-3822da64e71f

Op 29 oktober 2019 zijn de leden van de Rekenkamer benoemd.
De Rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

 • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
 • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
 • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

De Rekenkamer doet onderzoek en brengt advies uit aan de gemeenteraad. Deze resultaten worden openbaar gemaakt. Zodra de Rekenkamer onderzoeken heeft gedaan en afgerond zullen we deze hier publiceren. De Rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma, maar luistert daarbij scherp naar de wensen van de gemeenteraad. De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het gemeentebestuur.
Heeft u vragen over of aan de Rekenkamer?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000).
De griffie ondersteunt de Rekenkamer.
Meer informatie over de leden van de Rekenkamer vindt u d.m.v. onderstaande link:


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Molenlanden/de62ed91-15ca-47a7-9b46-f387f9246c23