Vraagbaak

Iedere gemeente heeft een burgemeester. De gemeente Molenlanden heeft op dit moment een waarnemend burgemeester, de heer Dirk van der Borg, die deze functie bekleedt totdat er waarschijnlijk begin 2020 een kroonbenoemde burgemeester wordt benoemd. - De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. - Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. - De burgemeester zit vaak in landelijke en regionale overleggen en werkgroepen. Daar behartigt hij de belangen van de gemeente. - De meeste inwoners kennen de burgemeester vaak van de representatieve rol die hij vervult bij plechtigheden en festiviteiten. Zo heeft hij ook een rol bij het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen.

https://ris2.ibabs.eu/People/Details/Molenlanden/7c5336bc-5699-465f-a2de-f6225f9aa601?categoryId=fa141f14-c9af-46f4-bf42-3822da64e71f
De Koning benoemt de burgemeester, op voordracht van de minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en na aanbeveling van de gemeenteraad. De benoeming is voor 6 jaar. De burgemeester kan één of meerdere keren voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Vanaf 8 april 2019 is in onze gemeente de procedure gestart om te komen tot een (vaste) kroonbenoemde burgemeester.
Vanaf 8 april 2019 wordt in onze gemeente de procedure gestart om te komen tot een kroonbenoemde (vaste) burgemeester. De eerste stap in de zoektocht naar een geschikte kandidaat is het maken van een profielschets met een opsomming van de kwaliteiten die de burgemeester moet hebben. Inwoners, ondernemers en organisaties uit Molenlanden konden tot en met 21 april een bijdrage leveren aan de profielschets door een korte vragenlijst in te vullen over de gewenste eigenschappen van de kroonbenoemde burgemeester. De uitslag van deze enquête vindt u vanaf 7 mei 12.00 uur d.m.v. onderstaande link. Daarnaast is op 14 mei een gespreksavond gehouden, waarin inwoners, verenigingen en organisaties konden meepraten over de concept-profielschets en de uitslag van de enquête. Heeft u vragen over de enquête of over dit proces? Neem dan contact op met de griffie via griffie@jouwgemeente.nl of 088 75 15 000.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/87748e75-1c32-43b2-9494-4b62521ff664
De uitkomsten van de vragenlijst en van de gespreksavond van 14 mei (zie voor informatie hierover de vraag: Heb ik invloed op de keuze van een nieuwe burgemeester) neemt de gemeenteraad mee in het opstellen van een concept profielschets. Op 12 juni heeft de gemeenteraad in een bijzondere raadsvergadering de profielschets aan de commissaris van de Koning overhandigd en is de sollicitatieprocedure gestart. De kroonbenoemde burgemeester wordt naar verwachting in januari 2020 beëdigd. Bent u benieuwd naar alle stappen in dit proces? Klik dan op onderstaande link voor een infographic.

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/16215/infographichandreikingburgemeester.pdf
Op 12 juni is tijdens een bijzondere raadsvergadering de profielschets aangeboden aan de commissaris van de Koning. U kunt het geluidsbestand terugluisteren van deze vergadering en ook een woordelijk verslag hiervan lezen. Klik daarvoor in de kalender op 12 juni 2019. Daarnaast is er een digitale informatiemap te vinden op onze website, met daarin allerlei informatie over de gemeente Molenlanden. Klik daarvoor op de url hieronder.

https://www.molenlanden.nl/profielschets
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente de gemeenteraad. De raad van Molenlanden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn: - het vertegenwoordigen van de inwoners - het vaststellen van de beleidskaders - het controleren van het college.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Molenlanden/c79c023c-3a85-4c80-b788-aacccd2c872f
Er zijn meerdere manieren om invloed op de raad uit te oefenen. U kunt individuele raadsleden aanschrijven (kijk onder 'Wie is wie' voor de contactgegevens), of een brief aan de totale gemeenteraad via de griffie. Daarnaast kunt u inspreken tijdens de meningsvormende avonden en besluitvormende vergaderingen (alleen over geagendeerde onderwerpen) van de raad. Als u meer wilt weten, neem dan contact op met de griffie: e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Molenlanden/c79c023c-3a85-4c80-b788-aacccd2c872f
U kunt tijdens een meningsvormende avond gebruik maken van het spreekrecht. Als u dit wilt, dan dient u zich uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering te melden bij de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000). Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Wanneer u de gemeenteraad iets wilt meegeven, dan kunt u het beste inspreken tijdens de meningsvormende avond. Tijdens deze meningsvormende avond zijn de aanwezige raadsleden ook in de gelegenheid om aan u - als inspreker - vragen te stellen. Tijdens een besluitvormende raadsvergadering kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Er kan niet ingesproken worden: - over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of open heeft gestaan - over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen - indien een klacht ex. artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Een meningsvormende avond is een avond waarop raads- en/of burgerleden met elkaar het debat voeren over onderwerpen die op de agenda van deze avond staan. Veelal gaat het daarbij om voorstellen vanuit het college. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over elk onderwerp (ook al staat het niet op de agenda). Het doel van de avond is om te komen tot een advies (hamerstuk of bespreekstuk) voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. In geval van een bespreekstuk wordt aangegeven op welk (politiek) punt nadere bespreking nog nodig is. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats. Er vindt audioverslaglegging plaats.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/94972c70-25b4-4723-a012-c18a36cdb79e
Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de gemeenteraad besluiten neemt over onderwerpen die op de agenda van deze avond staan. Veelal gaat het daarbij om voorstellen vanuit de college, die in de regel twee weken eerder op de agenda hebben gestaan van de meningsvormende avond. Daar is een advies gegeven over de behandeling voor het voorstel; is het een hamerstuk of een bespreekstuk tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering vindt audioverslaglegging plaats.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/88fd91d1-dad1-4908-85e1-96117d6ff61c
De gemeenteraad van Molenlanden organiseert één keer per maand een gespreksavond over een (actueel) onderwerp. Het doel van deze bijeenkomsten is informatie uit te wisselen met belanghebbenden, direct betrokkenen en deskundigen. De aanwezige raadsleden willen zich zo een beeld vormen van de vragen en gevoelens leven in de samenleving. Tijdens een gespreksavond gaan de deelnemers, onder leiding van de gespreksleider, met elkaar in gesprek over de verschillende aspecten van een idee, plan of ontwikkeling. Er is geen audioverslaglegging.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/b860ac83-b4c4-43ae-a016-df0f4d39815a
Van de meningsvormende avonden en besluitvormende raadsvergaderingen worden audioverslagen gemaakt. U kunt tijdens deze avonden live meeluisteren via de website raad.molenlanden.nl. U ziet dan in de keuzebalk bovenaan de pagina een kopje ‘Livestream’ en een tijdklok die terug telt naar de start van de vergadering. Zodra de uitzending is begonnen verschijnt daar een kopje ‘Uitzending’. U klikt hierop om mee te luisteren. Om terug te luisteren klikt u in de kalender de betreffende vergadering aan. U ziet dan een kopje ‘Uitzending’.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/88fd91d1-dad1-4908-85e1-96117d6ff61c
De raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 teruggeluisterd worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunnen beluisterd worden. Aan de linkerkant van de kalender klikt u de categorie aan. Kies vervolgens de vergadering die u wilt beluisteren. U vindt daarbij ook de stukken van deze vergadering.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden
De vergaderstukken van de raadsvergaderingen van Giessenlanden en Molenwaard en de informatieavonden van Giessenlanden kunnen tot 2014 ingezien worden: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden. Ook de vergaderstukken van de gezamenlijke raadsvergaderingen Giessenlanden-Molenwaard (gehouden vanaf mei 2017 t/m december 2018) kunt u terugvinden. Aan de linkerkant van de kalender klikt u op 'Inactieve categorieen'. Kies vervolgens wat voor soort vergadering en daarna de datum van de vergadering, waarvan u de stukken wilt inzien. U vindt bovenaan de vergadering het audioverslag van deze vergadering

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Molenlanden
Via de website raad.molenlanden.nl komt u in de webomgeving van het bestuur. Onder ‘Overzichten’ vindt u daar de Ingekomen Stukken; de post die naar de raad is verzonden. U ziet daar per ingekomen stuk een afhandelingsvoorstel en u kunt het stuk aanklikken, om het document zelf in te zien. De griffier geeft over de afhandeling van de ingekomen stukken een advies aan de raad. In de meeste gevallen zal dit advies ‘ter kennisgeving aannemen‘ of 'afhandeling college' zijn. Dit betekent dat u geen rechtstreekse reactie van de raad op uw brief ontvangt. Bij het advies 'afhandeling college' bepaalt het college de wijze waarop zij de afhandeling van uw brief oppakt. Soms ziet u de melding 'niet openbaar'. Hiervoor wordt (soms tijdelijk) gekozen wanneer: - de economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen. - er vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in voorkomen. - de gemeente niet goed meer inspectie, controle en toezicht kan uitoefenen. - de privacy van personen in gevaar komt. Tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen wordt de Lijst Ingekomen Stukken vastgesteld. Dit is een overzicht van de post die de raad heeft ontvangen, met daarbij een afhandelingsvoorstel.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Molenlanden/4ba8a2af-f3e4-464f-b581-467bece691b1
De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heeft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.