Vraagbaak

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente de gemeenteraad. De raad van Molenlanden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad.
Er zijn meerdere manieren om invloed op de raad uit te oefenen. U kunt individuele raadsleden aanschrijven (kijk onder 'Wie is wie' voor de contactgegevens), of een brief aan de totale gemeenteraad via de griffie. Daarnaast kunt u inspreken tijdens de meningsvormende avonden van de raad. Als u meer wilt weten, neem dan contact op met de griffie: e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000
U kunt tijdens een meningsvormende avond inspreken over onderwerpen die tot het taakveld van de gemeente behoren. Als u dit wilt, dan dient u zich uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering te melden bij de griffie (e-mail: griffie@jouwgemeente.nl of telefonisch 088 75 15 000). Iedere inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Er kan niet ingesproken worden: - over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of open heeft gestaan - over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen - indien een klacht ex. artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.