Vraagbaak

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De leden van de raad worden gekozen door inwoners. In Loon op Zand hebben we 19 raadsleden. De gemeenteraad heeft 3 taken: -Vaststellen grote lijnen voor het beleid van de gemeente -Controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert -Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Loon op Zand Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid zoals de raad dat vaststelt. Kortom: het college vormt het dagelijks bestuur, de gemeenteraad bepaalt de richting en controleert. De voorzitter van de raad is de burgemeester.
Tijdens de opiniërende ronde kunt u uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt. U kunt inspreken over alle onderwerpen met uitzondering van benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht had kunnen indienen. Wanneer u tijdens de opiniërende ronde gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218.
Met het burgerinitiatief geeft de gemeenteraad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. U hebt als inwoner van de gemeente Loon op Zand van 14 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf voorstellen te ontwikkelen en deze aan de gemeenteraad voor te leggen. Het kan daarbij gaan om plannen voor uw wijk of buurt, maar u kunt ook voorstellen doen die voor de hele gemeente gelden. Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin in uw buurt of wilt u verkeersdrempels in uw wijk? Of wilt u juist dat de verkeersdrempels verdwijnen? Dien dan een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad. Denkt u aan een burgerinitiatief? De griffie denkt graag met u mee! Neem dan ook contact op met de griffier op 0416 289218.
De gemeenteraad neemt beslissingen die effect hebben op uw woon- en leefomgeving. Om tot een verantwoorde keuze te komen, willen de raad en het college graag uw mening horen. Aan de start van belangrijke beleidsprocessen, organiseert de raad beeldvormende avonden. Op deze bijeenkomsten kan de raad samen met inwoners, bedrijven en verenigingen praten over deze onderwerpen. Dat betekent dat u ook mee kan praten over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Uw mening kan dan worden meegenomen in het raadsvoorstel. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor deze bijeenkomsten, als u met de raad ergens over in gesprek wil.
Bij opiniërende bijeenkomsten wordt niet uitdrukkelijk naar de mening van inwoners, bedrijven en verenigingen gevraagd, maar zullen de raadsfracties veelal met elkaar informatie en standpunten uitwisselen. Inwoners hebben hier wel spreekrecht. Elke raadscyclus wordt afgesloten met een officiële raadsvergadering.
Tijdens de raadsvergaderingen neemt de gemeenteraad de besluiten. Deze besluiten worden voorbereid tijdens de beeldvormende en opiniërende rondes.
Een van de partijen die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taken is de rekenkamercommissie. De gemeente Loon op Zand heeft samen met Dongen en Goirle een rekenkamercommissie. Deze commissie wordt gevormd door vier leden, die onafhankelijk zijn. Zij doen onderzoek naar belangrijke onderwerpen en adviseren de raad daarover. Meer informatie hierover vindt u via de link hieronder.

http://www.loonopzand.nl/rekenkamercommissie