Vraagbaak

Ga voor de raadsagenda’s en vergaderstukken t/m 2018 naar


https://leeuwarden.notubiz.nl/

Ga voor de B&W agenda’s en vergaderstukken t/m 2018 naar


https://leeuwarden.archiefweb.eu/?subsite=leeuwardenris#archive
 • Brief aan de raad
 • Gesprek met raadslid
 • Inspreken tijdens Open Podium
 • Burgerinitiatief
 • Raadgevend referendum
 • Digitaal burgerpanel
 • Wob verzoek

U kunt een brief aan de raad schrijven om een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht te brengen. De brief komt ter kennisname op de openbare lijst met ingekomen stukken. Als de raad de brief voor kennisgeving aanneemt ontvangt u geen verdere reactie. Raadsleden kunnen vragen over de brief willen stellen of deze in de raad willen bespreken. Daarvan krijgt u dan bericht.

De brief kunt u versturen aan de raad via de raadsgriffie: griffie@leeuwarden.nl


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Leeuwarden/fa9d6289-5150-4317-9d3e-a054d84d2665

Als u een onderwerp met één of meerdere raadsleden wilt bespreken kunt u om een gesprek vragen. Dat kan door een brief of een e-mail te sturen aan de gemeenteraad van Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden of mail: griffie@leeuwarden.nl

In uw uitnodiging zet u in elk geval het onderwerp en welk raadslid of raadsleden u wilt uitnodigen.

In het Open Podium is gelegenheid om in te spreken. Daarvoor gelden een aantal spelregels:

 1. Bij aanvang van de behandeling van het agendapunt geeft de voorzitter de inspreker(s) het woord.

 2. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 3. U krijgt maximaal 3 minuten het woord.

 4. U mag het woord voeren nadat de voorzitter u het woord heeft gegeven.

 5. U kunt niet inspreken over een besluit van het gemeentebestuur waartegen een bezwaar- en/of beroepschrift is ingediend of de rechter om een uitspraak is gevraagd, en de uitspraak nog niet onherroepelijk is geworden of benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen

 6. U meldt zich vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan.

Inwoners kunnen een onderwerp aanmelden voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het moet hierbij gaan over nieuwe onderwerpen die de raad niet zelf aan de orde brengt of die al een tijd niet aan de orde zijn geweest. Inwoners kunnen vragen om een onderwerp op de agenda te zetten zonder dat zij een concreet voorstel hebben uitgewerkt. Een voorwaarde voor een burgerinitiatief is dat u kunt aantonen dat het onderwerp door minimaal 25 andere inwoners gesteund wordt. De griffie kan u meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van het initiatief.

Het raadgevend referendum is een door de bevolking aangevraagd referendum. Vaak gaat dit over een onderwerp waar de gemeenteraad nog een besluit over moet nemen.

Belangrijkste voorwaarden:

• er zijn 300 handtekeningen van kiesgerechtigde inwoners van Leeuwarden nodig die een aanvraag ondersteunen.

• Met deze handtekeningen wordt een 'inleidend verzoek' bij de gemeente Leeuwarden ingediend

• Als de gemeenteraad akkoord is, moeten ten minste 3.000 kiesgerechtigde inwoners van Leeuwarden binnen zes weken aangeven dat zij het verzoek om een referendum ondersteunen.

Meer informatie is te lezen in de Referendumverordening.

U beantwoordt ongeveer vijf keer per jaar via e-mail vragen over actuele onderwerpen in de gemeente Leeuwarden. Net als enkele honderden andere inwoners van de gemeente. Alle antwoorden bij elkaar leveren informatie over de mening van de inwoners en over wat er in de stad speelt. Die informatie gebruikt de gemeente Leeuwarden om problemen gerichter op te lossen of beleid beter vorm te geven.

Voorwaarden
•U bent minimaal 18 jaar oud.
•U woont in de gemeente Leeuwarden.
•U hebt de vrije keuze om deel te nemen aan een panelonderzoek.
•U kunt zich elk moment afmelden.
•Wij gebruiken uw gegevens anoniem en uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.

Aanmelden voor Digitaal Burgerpanel
Bel 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur en do. van 08.30 - 19.30 uur).

Het is mogelijk bij het opvragen van informatie een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een Wob verzoek moet schriftelijk ingediend worden.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. De raad beslist over het beleid en neemt alle andere beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

 1. hoofdlijnen beleid bepalen: de gemeenteraad buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de gemeente en haar inwoners van belang zijn.

 2. inwoners vertegenwoordigen: door contact met de inwoners van de gemeente Leeuwarden te onderhouden weten raadsleden wat er speelt en leeft in de stad en de dorpen. Zij nemen de belangen van de inwoners mee bij het nemen van besluiten.

 3. dagelijks bestuur controleren: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en haar bestuurstaken goed vervult.

Maar hoe werkt de gemeenteraad en wat is nu eigenlijk het verschil tussen een gemeenteraadslid en een wethouder? Dat ziet u in deze korte film;


https://www.youtube.com/watch?v=_OONnHWuocI&version=3

De fracties in de gemeenteraad kunnen fractieassistenten aanstellen. Een fractieassistent ondersteund de raadsleden bij het werk voor de gemeenteraad. Fractieassistenten kunnen tijdens de bijeenkomsten van het Open Podium meepraten in het Open Podium en de Politieke Dialoog. Zij mogen het woord niet voeren bij een besluitvormende vergadering en niet stemmen bij de besluitvorming. De fractieassistenten zijn net als raadsleden officieel geïnstalleerd en hebben de eed of belofte afgelegd. Wie de fractieassistenten zijn leest u in het overzicht fracties op deze pagina. De fractieassistenten doen melding van nevenfuncties


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Leeuwarden/5c4e71db-aa8f-4444-8229-a8d0025183cb

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de fracties, de voorzitter, de door de raad ingestelde commissies en het presidium. Daarnaast levert de griffie een bijdrage aan een goede publieke verantwoording en het betrekken van de inwoners van de gemeente bij de plan- en beleidsvoorbereiding.

De griffier drs. F. (Frans) van der Heide is hoofd van de griffie. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en is dus ook manager van de griffiemedewerkers.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Leeuwarden/1a01eb08-193a-4641-bf14-e8d15527412a

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt. Zij onderzoekt of het gemeentebestuur: doelmatig is (kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld), doeltreffend is (bereikt de gemeente haar doelen) en rechtmatig is ( houdt de gemeente zich aan de wettelijke regels). De rekenkamer bestaat uit de leden dr. J.M. Roebroek (voorzitter), M.M.L. Domenie Msc (lid), Ir. H.A. Lokhorst (plv lid) en mw. J.E. Rijpma (ambtelijk secretaris).


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Leeuwarden/5fa66712-49ce-4e4b-9331-87531d2c9d35
 • Politiek Podium
  De vergadering van de gemeenteraad van Leeuwarden heet Politiek Podium. De raad wil samen met inwoners problemen aanpakken, initiatieven ondersteunen en de politiek met inwoners van de gemeente Leeuwarden verbinden. Er is iedere week ruim gelegenheid om mee te doen. Woensdagavond is de vaste avond voor de vergadering van de gemeenteraad. De avond begint om 19.30 uur en is in het Stadhuis aan het Hofplein 38.

 • Open Podium
  In het Open Podium is er tijd voor inwoners, ondernemers, organisaties, instellingen en overige belanghebbenden. Er is gelegenheid om in te spreken op onderwerpen die op de agenda van de politieke dialoog staan met als doel de gemeenteraad te informeren zodat ieders inbreng meegewogen kan worden. Wilt u spreektijd? Meld u dan vooraf aan bij de griffie. Dat kan tot op de dag van de vergadering uiterlijk 12.00 uur. Zelf een onderwerp aandragen of uw organisatie/instelling presenteren kan ook. Neem daarvoor contact op met de griffie om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. (let op ivm AVG : openbare vergaderingen worden uitgezonden)

 • Politiek Dialoog
  Na de pauze is de beurt aan de raadsleden. Het ritme is derde week een besluitvormende bijeenkomst is. Bij de meningsvormende/oordeelsvormende bijeenkomst bespreekt de raad onderwerpen onderling en/of kunnen zij vragen stellen aan het college. Aan het eind van de dialoog wordt een conclusie getrokken: het onderwerp gaat door als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering óf de raad wil het onderwerp nog een keer bespreken voordat het definitieve besluit wordt genomen. Het gaat dan verder als bespreekpunt naar de besluitvormende vergadering.

 • Besluitvormende vergadering
  Hier neemt de raad besluiten over de voorstellen van het college. De raad kan het voorgestelde besluit nog (op onderdelen) aanpassen. Hij heeft de mogelijkheid om een amendement of motie in te dienen. Nadat de besluiten zijn genomen gaat het college aan de slag met het uitvoeren ervan.

De gemeenteraad van Leeuwarden vergadert iedere week. Het overzicht met agenda's, vergaderstukken en besluiten van deze vergaderingen zijn voor iedereen openbaar en via deze website in te zien.


https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Leeuwarden

Alle bestuurlijke informatie is openbaar, behalve wanneer de economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen; er vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in voorkomen; de gemeente niet goed meer inspectie, controle en toezicht kan uitoefenen of de privacy van personen in gevaar komt.

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.

 • Kinderraad
  De kinderraad is een jaarlijks terugkerend feest voor kinderen uit groep 7 van basisscholen uit de gemeente. Zes groepen bereiden op school een voorstel voor dat ze op de dag van de kinderraad presenteren en waarover ze met elkaar debatteren. De kinderraad kiest het beste voorstel dat ook echt wordt uitgevoerd voor maximaal vijfduizend euro. Meedoen aan de kinderraad? Vraag informatie bij de griffie door een mail te sturen aan miriam.heida@leeuwarden.nl.

 • PolitX
  PolitX is een project van de gemeenteraad van Leeuwarden voor MBO-studenten. Het project heeft als doel de politiek voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar tastbaar te maken door te laten zien wat je met politiek allemaal kunt bereiken en hoe politieke besluiten tot stand komen. Jongeren leren hoe de democratie en de politiek werkt. En hoe ze daar invloed op uit kunnen oefenen. Er is gekozen voor deze doelgroep omdat de jongeren net mogen stemmen of dat binnen twee jaar kunnen doen.

 • Schoolbezoek
  Regelmatig bezoeken groepen leerlingen van scholen in de gemeente Leeuwarden het Stadhuis. In overleg wordt een programma samengesteld dat kan bestaan uit een bezoek aan de raadzaal met een verhaal over de lokale politiek en democratie door een raadslid. Het komt ook voor dat leerlingen op school les in politiek en debatteren krijgen en dit in de ‘echte’ raadszaal in praktijk willen brengen. Lijkt het je leuk om een keer een bezoek aan ons te brengen? Neem contact op met Prodemos in Den Haag; 070 757 02 00.

Tijdens de vergadering van de kinderraad wordt een nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester gekozen. Dat is ieder jaar iemand anders. De kinderburgemeester is een heel jaar lang de ambassadeur van de kinderraad en van alle kinderen in de gemeente Leeuwarden. Hij of zij bezoekt verschillende evenementen. Dat doet hij alleen of samen met de burgemeester of een wethouder. Zoals de intocht van Sinterklaas en de kranslegging tijdens de dodenherdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei. De loco-kinderburgemeester vervangt de kinderburgemeester als deze niet aanwezig kan zijn bij een evenement.

Kinderen uit de gemeente Leeuwarden kunnen met hun vragen terecht bij de kinderburgemeester via het mailadres; kinderburgemeester@leeuwarden.nl

Sienna van Borkulo van de Willem Alexanderschool is de kinderburgemeester van Leeuwarden.

Mees Kamminga van de Koningin Wilhelminschool (fontein) is loco-kinderburgemeester.

 • Moties
 • Schriftelijke vragen
 • Toezeggingen
 • Amendement
 • Initiatiefvoorstel
 • Interpellatie
 • Onderzoek
 • Raadplegend referendum

Een motie is een reactie op een voorstel van het college in de vorm van een korte schriftelijke verklaring met een oordeel, wens of verzoek. Bekijk de ingediende moties.


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Leeuwarden/9b70c37a-ba3a-4e89-9819-5872863d18a2

Schriftelijke vragen kunnen raadsleden c.q. fracties indienen bij het college. Deze kunnen gaan over alle onderwerpen die de raad aangaan. Bekijk de ingediende schriftelijke vragen en antwoorden


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Leeuwarden/395313cd-7b70-4f2a-bc0e-af3c88289495

Tijdens een bijeenkomst van het Politiek Podium kunnen wethouders of de burgemeester een toezegging aan de raad doen. Bekijk hier het overzicht van toezeggingen.


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Leeuwarden/dbe8b29f-23c4-4b24-bcb0-abbbc0ee737e

Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Een amendement wordt bij meerderheid aangenomen of verworpen. Bekijk de ingediende amendementen.


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Leeuwarden/b228350e-18c8-4bd8-9b72-f1a54d5cd89d

Raadsleden kunnen een initiatiefvoorstel doen als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren zoals nieuw beleid of aanpassing van een verordening. Bekijk de ingediende initiatiefvoorstellen.


https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Leeuwarden/5ee0dcf5-d257-427f-8a5e-e524428983d0

Een raadslid kan een interpellatie vragen als hij of zij het college ter verantwoording wil roepen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De raad beslist als geheel of hij die toestaat

Een raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Dat gaat alleen door als een meerderheid van de gemeenteraad ervoor stemt.

De gemeenteraad kan ook zelf een referendum uitschrijven. Dat heet een raadplegend referendum. Dit doet de gemeenteraad wanneer zij de mening van de burger wil weten met betrekking tot een te nemen besluit.