Vraagbaak

De raad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De besluiten van de raad worden voorbereid in de oordeelvormende raad. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen in de besluitvormende raad. Neem voor meer informatie contact op met gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

De oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. Voor de data en tijdstippen van de raadsvergaderingen kunt u de vergaderkalender raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

De orde in de oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen van de raad zijn geregeld in het Reglement van Orde. Hierin staan bijvoorbeeld bepalingen over de totstandkoming van de agenda en de wijze waarop over voorstellen wordt gestemd. Neem voor meer informatie contact op met gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:
• inspreken bij de oordeelvormende vergadering;
• een brief aan de raad sturen;
• een burgerinitiatief indienen;
• een referendum aanvragen.
Neem voor meer informatie contact op met gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

U kunt tijdens de oordeelvormende vergadering van de raad inspreken op een agendapunt. U mag dan maximaal 5 minuten spreken. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 48 uur voor de start van de vergadering contact op met gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

Als u een probleem of vraagstuk onder de aandacht van de raad wil brengen, kunt u een brief aan de raad schrijven. Uw brief wordt dan opgenomen op de lijst van ingekomen stukken. Tijdens de vergadering van de raad wordt dan een voorstel over de behandelng van uw brief gedaan. Dit betekent niet altijd dat de raad uitgebreid op de brief ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college van burgemeester en wethouders de brief verder behandelt. De brief kunt u sturen naar gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

Heeft u een nieuw idee of initiatief voor de gemeente? Iedere kiesgerechtigde mag een onderwerp of voorstel aanmelden voor de agenda van de raadsvergadering. Het moet hierbij gaan om zaken die de gemeenteraad niet zelf aan de orde brengt of die al een tijd niet aan de orde zijn geweest. Een voorwaarde voor een burgerinitiatief is dat u een omschrijving en een toelichting geeft. Verder is vereist dat het burgerinitiatief door minstens 50 andere kiesgerechtigden wordt gesteund. Neem voor meer informatie contact op met gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

Als kiesgerechtigde kunt u het initiatief nemen om een raadplegend referendum aan te vragen bij de raad. Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum en welke procedure nodig is? Neem voor meer informatie contact op met gemeente@landgraaf.nl t.a.v. de griffie.

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie zoals brieven worden in de openbaarheid behandeld. De raad heeft op grond van de Gemeentewet de wettelijke plicht om deze informatie ter inzage te leggen. Dat is nodig voor de vervulling van de democratische taak van de raad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in de openbaarheid kan komen. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden, moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk worden geanonimiseerd.

De agendastukken kunt u vinden bij de vergaderdatum van de raad in de kalender. Voor de raad relevante wet- en regelgeving is opgenomen in Overzichten Raadsbibliotheek op deze webpagina. Andere door de raad of het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beleidsstukken of verordeningen kunt u vinden op www.landgraaf.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-publicaties_42219/.