Vraagbaak

Wilt u invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:
Inspreken in een raadsvergadering op een van de agendapunten.
Inspreken in een commissievergadering
Een brief aan de raad sturen
Direct contact opnemen met een raadslid of fractie
Een burgerinitiatief starten


https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Harderwijk/320ff619-d73b-4182-88eb-8b38081bd597

Tijdens raadsvergaderingen kunt u, voor alle onderwerpen die op de agenda staan tijdens het onderdeel 'Spreekrecht inwoners' inspreken. Vervolgens kunnen de raadsleden vragen stellen aan de insprekers.
Meer informatie of wilt u zich aanmelden voor uw spreekrecht. Neem contact op met de griffie.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Harderwijk

Ook tijdens commissievergaderingen kunt u meespreken voor alle onderwerpen die op de agenda staan. Bij het algemeen inspreekrecht kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie.
Meer informatie of wilt u zich aanmelden voor uw spreekrecht. Neem contact op met de griffie. griffie@harderwijk.nl.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Harderwijk

U kunt uw mening ook aan de raad geven via een brief. De raad bepaalt hoe uw brief verder behandeld moet worden: als het een onderwerp is waarover het college van B&W gaat, wordt uw brief doorgezonden naar het college ter afhandeling. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden in een raadscommissie. Uiteraard krijgt u bericht over de afhandeling van uw brief.


https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Harderwijk

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met een van de politieke fracties of rechtstreeks contact opnemen met een raadslid.


https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Harderwijk/bc151c73-07fb-487e-8bea-f312beb991c4

Een burgerinitiatief is een idee, plan of onderwerp dat u als inwoner van Harderwijk op de agenda van een raadsvergadering kunt plaatsen. Voor de raad is het burgerinitiatief een prima manier om gebruik te maken van uw creativiteit en van uw kennis van uw eigen leefomgeving. Het burgerinitiatief is vooral nuttig voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad er ten onrechte geen aandacht aan besteedt, of voor ideeën waar nog niemand eerder aan heeft gedacht en die volgens u een verrijking voor Harderwijk en/of Hierden kunnen betekenen. De griffie kan u meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van uw initiatief.


http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harderwijk/84326/84326_1.html

De gemeenteraad stelt de kaders waarbinnen het college van B&W mag werken (naast wetgeving en verordeningen). De raad stelt inhoudelijke en financiële kaders en geeft met de kaders aan wat zij verwacht van het college in termen van doelen en activiteiten (wat wil de gemeente doen en bereiken). Jaarlijks sluit zij hiervoor een contract met B&W – de begroting-.


https://www.harderwijk.nl/organisatie/financiele-situatie_3247/

Privacybeleid gemeenteraad Harderwijk
Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht. (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wat betekent dat in de communicatie met de gemeenteraad van Harderwijk voor u?

Raadszaal
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergadering worden ook live via internet en (lokale) televisie uitgezonden en de opnames van het beeld en geluid worden bewaard om terug te kijken en te luisteren. Iedereen die bij een openbare vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie aanwezig is kan dus te zien en te horen zijn op de beeldregistraties.

Gebruik van contactgegevens alleen met uw toestemming
Graag willen wij belanghebbenden of geïnteresseerden in een onderwerp, dat geagendeerd is voor een vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie, informeren en soms ook uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn en daar eventueel aan deel te nemen. Het zelfde geldt voor andere bijeenkomst van de gemeenteraad met inwoners.

Voor de communicatie met inwoners gebruiken wij gegevens als e-mailadres, woonadres en / of telefoonnummer. Alleen met uw toestemming maken wij gebruik van uw contactgegevens en alleen voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en uit te nodigen. U kunt de toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u dit doet, verwijderen wij uw gegevens.


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-159416.html

Op 15, 16 en 17 maart 2021 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Meer informatie:


https://harderwijk.nl/verkiezingen