Vraagbaak

Beleid in drie stappen Nieuw beleid bedenkt de raad in drie stappen; beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Bij iedere stap hoort een vergadering. De stem van de inwoners heeft de meeste invloed als deze al bij de beeldvorming wordt ingebracht. Daar is nadrukkelijk ruimte voor. Beeldvorming op de derde dinsdag van de maand De grotere beleidsonderwerpen worden op de derde dinsdag samen met inwoners en ambtenaren besproken en van meerdere kanten belicht. Er is veel ruimte voor meedenkende inwoners. Tijdens een beeldvormende bijeenkomst komen 2 tot 4 onderwerpen aan bod. Er worden meerdere onderwerpen tegelijkertijd besproken in aparte ruimtes volgens een vooraf vastgestelde agenda. Oordeelsvorming op eerste en tweede dinsdag van de maand Als alle informatie vanuit verschillende invalshoeken beschikbaar is, denken raadsleden na over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Tijdens de commissievergaderingen Samenleving, Bestuur en Middelen en Grondgebied vormen ze een oordeel. Per onderwerp ligt er een voorstel. Voor onderwerpen die niet tijdens een beeldvormende bijeenkomst aan bod komen, is het mogelijk formeel in te spreken. De spreektijd is 5 minuten. Besluit op vierde dinsdag van de maand Tijdens de raadsvergadering wordt het besluit genomen. Kwam de commissie tot een eensluidende opinie? Dan staat een voorstel als hamerstuk op de raadsagenda. Bleven er discussiepunten? Dan wordt het voorstel in de raad besproken en wordt er waarschijnlijk gestemd over het voorstel.
Benader de griffie voor je vragen over raadsbijeenkomsten en als je wil inspreken tijdens deze vergaderingen. De gemeenteraad wordt bij zijn werkzaamheden geadviseerd en ondersteund door de griffie. Telefoonnummer: (0345) 58 65 81 E-mail: griffie@geldermalsen.nl Samenstelling De griffie bestaat uit Max Vermeulen (griffier) Conny Smeekes (commissiegriffier/plaatsvervangend griffier) Elisabeth Nijdam (griffie medewerker). Taken van de griffie De griffie is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, de fracties, de commissies, de denktanks en individuele raadsleden. De griffie werkt in overeenstemming met de wensen van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft aangegeven waarde te hechten aan een procesgerichte ondersteuning. De griffie adviseert de raad gevraagd en ongevraagd over alles wat samenhangt met een goed verloop van het besluitvormingsproces. Daarnaast werkt de griffie aan een grotere betrokkenheid en inbreng van de burgers bij het werk van de raad. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie een raadslid professioneel adviseren en bijstaan. De griffie bevordert de uitvoering van de afgesproken werkwijze van de gemeenteraad. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffie intensief samen met de burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsambtenaren. Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Als een inwoner of organisatie contact met de raad, raadsleden en/of fracties zoekt, wil meepraten tijdens een beeldvormende bijeenkomst, wil inspreken bij een commissievergadering, een burgerinitiatief wil indienen, kan deze terecht bij de griffie voor advies en ondersteuning.
Beleid in drie stappen Nieuw beleid bedenkt de raad in drie stappen; beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Bij iedere stap hoort een vergadering. De stem van de inwoners heeft de meeste invloed als deze al bij de beeldvorming wordt ingebracht. Daar is nadrukkelijk ruimte voor. Beeldvorming op de derde dinsdag van de maand De grotere beleidsonderwerpen worden op de derde dinsdag samen met inwoners en ambtenaren besproken en van meerdere kanten belicht. Er is veel ruimte voor meedenkende inwoners. Tijdens een beeldvormende bijeenkomst komen 2 tot 4 onderwerpen aan bod. Er worden meerdere onderwerpen tegelijkertijd besproken in aparte ruimtes volgens een vooraf vastgestelde agenda. Oordeelsvorming op eerste en tweede dinsdag van de maand Als alle informatie vanuit verschillende invalshoeken beschikbaar is, denken raadsleden na over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Tijdens de commissievergaderingen Samenleving, Bestuur en Middelen en Grondgebied vormen ze een oordeel. Per onderwerp ligt er een voorstel. Voor onderwerpen die niet tijdens een beeldvormende bijeenkomst aan bod komen, is het mogelijk formeel in te spreken. De spreektijd is 5 minuten. Besluit op vierde dinsdag van de maand Tijdens de raadsvergadering wordt het besluit genomen. Kwam de commissie tot een eensluidende opinie? Dan staat een voorstel als hamerstuk op de raadsagenda. Bleven er discussiepunten? Dan wordt het voorstel in de raad besproken en wordt er waarschijnlijk gestemd over het voorstel.
De drie hoofdtaken van de raad 1.Als volksvertegenwoordiging de signalen vanuit de inwoners meenemen in debatten en de besluitvorming. 2.Besluiten nemen over belangrijke zaken die vaak de hele gemeente betreffen. 3.Controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doet. Een gemeente besturen betekent keuzes maken. De gemeenteraad bepaalt bij die keuzes de grote lijnen van het beleid: de kaders. De kaders zijn de richtlijnen van de raad voor het college van burgemeester en wethouders over wat er zeker wel moet gebeuren en wat beslist niet. De raad controleert het beleid zoals het college dat uitvoert. Worden afspraken nagekomen, wordt er verantwoord met de financiën omgegaan, wordt er voldoende naar de inwoners geluisterd enzovoort. De raad kan het college vragen tussentijds verslag te doen over de uitvoering van een project of beleidsprogramma. Het college legt ook met bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoording af aan de raad over de financiën en de stand van zaken van plannen en voornemens.
Hoe wordt een verzoek afgehandeld? 1.De gemeenteraad bespreekt uw verzoek in zijn vergadering. 2.Voldoet het verzoek aan alle voorwaarden dan zet de raad het onderwerp op de agenda voor de volgende vergadering. 3.Als uw verzoek op de agenda komt te staan, ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor die vergadering. 4.Tijdens de vergadering kunt u (of uw plaatsvervanger) uw verzoek toe lichten. 5.De raad bespreekt het onderwerp in twee fases. Als eerste licht u uw verzoek toe en reageert de raad op uw verzoek. Daarna krijgt u de gelegenheid om te reageren op vragen van de raad en volgt verdere bespreking door de raad. Tot slot neemt de raad een besluit. Afhankelijk van het onderwerp en de bespreking ervan kan de raad bijvoorbeeld besluiten om het college van burgemeester en wethouders te vragen om een voorstel uit te werken en dat weer aan de raad voor te leggen. 6.Voldoet uw verzoek niet aan de voorwaarden? Dan wordt u geïnformeerd. Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@geldermalsen.nl of telefoonnummer (0345) – 58 65 81
Wat zijn de voorwaarden aan een verzoek? De raad is verplicht om de onderwerpen die door burgers worden aangedragen op de agenda te zetten en te behandelen. Dit kan alleen als het verzoek aan voorwaarden voldoet: 1.Het onderwerp valt onder de bevoegdheid van de raad horen. De raad kan bijvoorbeeld niets zeggen over landelijke wetgeving, zoals de Algemene Bijstandswet. Op het moment dat het verzoek niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad hoort, maar tot die van het college van burgemeester en wethouders, stuurt de raad uw verzoek door naar het college ter verdere afhandeling. De raad gaat dus niet op de stoel van het college zitten. 2.Het kan niet gaan over onderwerpen waarbij burgers al andere mogelijkheden hebben. U kunt geen klachten over het gedrag van het gemeentebestuur op de agenda laten zetten omdat de gemeente hiervoor een klachtenregeling kent. Besluiten van het gemeentebestuur waarvoor een wettelijke bezwarenprocedure is geregeld komen ook niet in aanmerking. Bezwaren worden behandeld door de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften. 3.Onderwerpen waar de zittende gemeenteraad al een besluit over nam, kunnen niet door burgers voor een heroverweging aangedragen worden. Wel is het mogelijk om een onderwerp aan te dragen waarover een vorige raad een besluit heeft genomen. 4.U kunt geen vragen over het beleid van de gemeente stellen, wel kunt u de raad vragen om te praten over wijziging van het beleid Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@geldermalsen.nl of telefoonnummer (0345) – 58 65 81
Wie kunnen een verzoek indienen? Vindt u dat de gemeenteraad meer aandacht moet hebben voor de verkeersproblemen in uw buurt of wijk of meer zou moeten doen aan hulpverlening voor ouderen? Dan kunt u met een burgerinitiatief uw probleem of uitdaging op de agenda van de gemeenteraad zetten. De raad voerde deze mogelijkheid in om de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek te vergroten. Met een ‘Burgerinitiatief’ krijgt u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda van de gemeenteraad. U kunt een verzoek bij de raad indienen als u op de dag dat u het verzoek indient: 1.minimaal 12 jaar bent; 2.geregistreerd staat als inwoner van de gemeente Geldermalsen; 3.afkomstig bent uit Nederland of een ander land van de Europese Unie. Indien u uit een niet-Europees land komt, moet u tenminste vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Deze voorwaarden gelden ook voor mensen die uw verzoek willen ondersteunen. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@geldermalsen.nl of telefoonnummer (0345) – 58 65 81
Hoe stel ik een verzoek op? Als u een onderwerp op de agenda van de raad wilt plaatsen, kunt u hiervoor een verzoek indienen met dit formulier (pdf). Op het aanvraagformulier vult u uw eigen gegevens en die van een (eventuele) plaatsvervanger in (naam, adres, geboortedatum). Deze gegevens zijn nodig om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet om een verzoek in te dienen. Verder vult u in over welk onderwerp de raad het volgens u zou moeten hebben en licht u toe waarom u dat nodig vindt. U dient het onderwerp goed toe te lichten. De raad moet zich immers op de bespreking ervan kunnen voorbereiden. Als het onderwerp te algemeen is (bijvoorbeeld verkeersproblemen) en u niet duidelijk aangeeft waarom u vindt dat de raad het moet bespreken, wordt het voor de raad moeilijk om uw verzoek goed te bespreken. De griffie kan u adviseren bij het opstellen van een burgerinitiatief. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente Geldermalsen. Daarom wil de raad weten of een verzoek steun heeft onder een deel van die inwoners. Daarom moet u bij uw verzoek ook de handtekeningen overleggen van 50 inwoners van de gemeente Geldermalsen. Hier is een speciaal formulier voor. De mensen die uw voorstel ondersteunen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als degene die het voorstel indient. Iedere ondertekenaar moet zijn naam, adres, geboortedatum en handtekening op het formulier invullen. Deze gegevens zijn nodig om te controleren of de ondersteuners aan de voorwaarden voldoen. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@geldermalsen.nl of telefoonnummer (0345) – 58 65 81
Waar dien ik een verzoek in? Uw verzoek moet volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk twee weken voor de eerstvolgende raadsvergadering binnen zijn bij de voorzitter van de gemeenteraad, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. U kunt het ook persoonlijk in het gemeentehuis afgeven bij de griffier, de heer M. Vermeulen Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@geldermalsen.nl of telefoonnummer (0345) – 58 65 81