Vraagbaak

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Buren en vertegenwoordigt alle inwoners. De inwoners bepalen elke vier jaar wie er in de raad komt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen. Met steun van de ambtelijke organisatie (de medewerkers van de gemeente) doen burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen aan de raad en voeren zij het beleid uit. De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoert.

Dit filmpje laat zien wat de gemeenteraad doet:


https://www.youtube.com/watch?v=DXtm2UYMzzE

De Burense gemeenteraad bestaat uit acht fracties (politieke partijen).

Coalitie
De partijen Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA hebben een samenwerkingsverband gesloten: de coalitie. In het coalitieakkoord 'Daadkrachtig en kerngericht' staan hun plannen voor de gemeente. De wethouders zijn: P.A.J.M. (André) van den Hurk en K.A. (Karl) Maier (Gemeentebelangen Buren), J.P. (Pieter) Neven (PCG) en H.N.G. (Niko) Wiendels (CDA).

Oppositie
De partijen die niet in de coalitie zitten hoeven het niet altijd eens te zijn met de plannen. Ze voeren oppositie. Partijen die nu in de oppositie zitten zijn: VVD, Partij voor de Dieren, D66, PvdA en Mevrouw Van Dam.

U vindt het coalitieakkoord onder overzichten - beleid en financiën.

Voordat de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering een besluit neemt over een onderwerp, gaat daar een traject aan vooraf. Dit gebeurt aan de hand van een vergaderstructuur. De gemeenteraad bepaalt samen met de agendacommissie wat er wanneer op de agenda komt.

Informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomsten zijn bedoeld als platform voor het college van burgemeester en wethouders en de organisatie om informatie over te dragen aan de gemeenteraad.

Voorbespreking
De voorbespreking is bedoeld om over een onderwerp informatie uit te wisselen en de fracties de mogelijkheid te geven zich een oordeel te vormen. In de voorbespreking kunnen inwoners inspreken over een onderwerp op de agenda. Inspreken over een ander item is ook mogelijk.

Gemeenteraad
Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering. Het aanvangstijdstip van de raadsvergadering is 19.30 uur. Informatie-uitwisseling tussen college en raad en de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen maken deel uit van de agenda.

Kwaliteitscommissie
De kwaliteitscommissie is ingesteld door de gemeenteraad en bestaat uit raadsleden. Deze commissie voert afstemmingsoverleg met de accountant en met ambtenaren. De kwaliteitscommissie ziet erop toe dat de officiële stukken van de gemeente van goede kwaliteit zijn en de juiste informatie bevatten.

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad op basis van onderzoek, waarvoor zij gedurende het hele jaar mogelijke onderwerpen verzamelt. Dit doet de commissie door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. Maar de commissie vraagt ook aan raadsfracties en raadsleden om suggesties te doen voor onderzoek.

U vindt de rapporten van de rekenkamer onder overzichten - rekenkamerrapporten.

Contact met raads- en burgerleden
Via de contactgegevens onder 'wie is wie' kunt u raads- en burgerleden rechtstreeks benaderen.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens openbare informatiebijeenkomsten kunt u in gesprek gaan met de raadsleden over bepaalde onderwerpen. Als organisatie kunt u ook gezamenlijk met de raad een bijeenkomst organiseren. Daarnaast behoort een werkbezoek van de raad aan uw organisatie tot de mogelijkheden.

Spreekrecht
Tijdens de voorbespreking kunt u inspreken over een bepaald agendapunt. U kunt ook een onderwerp naar voren brengen dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u dit uiterlijk op de dag van de bijeenkomst melden bij de griffier.

Burgerinitiatief
U kunt een burgerinitiatief indienen en daarmee een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Het gaat dan om een voorstel dat de raad zelf niet snel op de agenda zet of een voorstel dat al enige tijd niet aan de orde is geweest.
Voor het behandelen van een initiatief geldt de volgende regel:

  1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester.
  2. Het verzoek bevat ten minste:
    • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;
    • de motivering van het burgerinitiatiefvoorstel;
    • de achternaam, de voornaam, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger en;
    • aantoonbare steun voor het initiatief van minimaal vijftig inwoners van Buren door middel van het toevoegen van een lijst met voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekening van initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u bij de griffie terecht.

De gemeenteraad van Buren heeft een eigen ondersteunende afdeling: de raadsgriffie. Een belangrijke taak van de griffie is het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraadsleden in brede zin. De griffie is de verbindende schakel tussen de raad, het college en de werkorganisatie. De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad, de agendacommissie, kwaliteitscommissie en de rekenkamercommissie en diverse werkgroepen.

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. De raad stelt de kadernota jaarlijks in juli vast.

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. De begroting is onderverdeeld in programma’s, zoals ‘veiligheid’ en ‘onderwijs’ en heet daarom programmabegroting. Hierin staat per programma wat de plannen zijn en hoeveel geld die plannen kosten. De raad stelt de begroting jaarlijks in november vast.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad via tweemaandelijkse rapportages over het verloop van de uitvoering van de begroting.

In de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Deze stukken laten zien wat er in werkelijkheid van de begrote bedragen terecht is gekomen. Hiermee legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

U vindt alle stukken onder overzichten - beleid en financiën.

Elke twee jaar worden de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente uitgenodigd voor Democracity. Met een interactief rollenspel maken de kinderen kennis met democratische besluitvorming. De kinderen bouwen een samen een stad in de Raadzaal van het gemeentehuis. Democracity is de opvolger van de Jeugdgemeenteraad.

Gemeenten kunnen met andere overheidsorganisaties samenwerken op een bepaald gebied. Zo'n samenwerkingsverband wordt een gemeenschappelijke regeling genoemd. Hieronder staat een overzicht van gemeenschappelijke regelingen waaraan gemeente Buren deelneemt.

Regio Rivierenland
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht Gelderse gemeenten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit kunnen leveren en mogelijk lagere kosten hebben. www.regiorivierenland.nl

GGD Gelderland-Zuid
In de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) Gelderland-Zuid werken veertien gemeenten samen aan het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden. www.ggdgelderlandzuid.nl

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
In de VRGZ werken veertien gemeenten samen aan een veilige regio, waarin inwoners kunnen rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. www.vrgz.nl

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum dat historische informatie verzamelt en toegankelijk maakt voor iedereen. www.regionaalarchiefrivierenland.nl

Uit®waarde
Uit®waarde ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt de toeristische en dagrecreatieve infrastructuur in het Rivierengebied. www.uitrwaarde.nl

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
ODR verzorgt voor tien overheidsorganisaties de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. www.odrivierenland.nl

Werkzaak Rivierenland
Werkzaak is de verbindende schakel tussen werkzoekenden en werkgevers in Rivierenland. Werkzaak regelt de sociale werkvoorziening voor gemeente Buren. www.werkzaakrivierenland.nl

Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)
Avri verzorgt voor acht gemeenten de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen. Ook beheren zij een deel van de openbare ruimte, zoals het groen, de wegen, riolering en begraafplaatsen. www.avri.nl

Ja. Van de voorbesprekingen en raadsvergaderingen worden opnames gemaakt, zodat de vergaderingen achteraf terug te kijken zijn. Ook worden de voorbesprekingen en raadsvergaderingen live uitgezonden via deze website. Bij aanvang van de vergadering wordt aangekondigd dat er opnames gemaakt worden.