Vraagbaak

Wit u uw mening over een onderwerp geven? Dat kan! Als inspreker kunt u tijdens de commissievergaderingen inspreken.

Het inspreken werkt tijdelijk anders
In deze coronatijd is het niet mogelijk de vergaderingen te laten plaatsvinden in het gemeentehuis. Daarom werkt het inspreken bij een vergadering nu net even anders.

U kunt uw bijdrage schriftelijk sturen aan de griffie (griffie@bronckhorst.nl). Uw bijdrage wordt gezien als inspraakreactie en zal worden toegevoegd aan de onderliggende stukken. De commissieleden nemen daardoor vooraf kennis van uw bijdrage. Als zij vragen hebben over uw inbreng, neemt de griffie contact met u op met de vraag of u wilt deelnemen aan de digitale vergadering.

Is het voor u niet wenselijk uw reactie schriftelijk te geven, neemt u dan contact op met de griffie. Samen bespreekt u dan de mogelijkheid tot inspreken in de digitale vergadering.

Inspreken kan niet over:

  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur (bijvoorbeeld het agendapunt 'actieve informatie')
  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of heeft gelopen
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een klacht tegen het gemeentebestuur of een ambtenaar (hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht)
  • de ingekomen stukken.

Het is niet mogelijk om in te spreken tijdens de raadsvergadering.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 48 uur voor de vergadering. Voor meer informatie over en aanmelden voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of via e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De taken van de gemeenteraad zijn het bepalen van de hoofdlijnen van beleid, het vertegenwoordigen van de inwoners en het controleren van het dagelijks bestuur.

Bepalen hoofdlijnen beleid
De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het gemeentelijke beleid. De raad buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de gemeente of inwoners van belang zijn. Ook stelt de raad de gemeentebegroting en verordeningen (soort gemeentelijke wetten) vast.

Inwoners vertegenwoordigen
De raad vertegenwoordigt de inwoners. Om deze taak goed te kunnen vervullen, willen de raadsleden in contact staan met de inwoners en organisaties. Zo kunnen zij de belangen van inwoners goed afwegen bij het nemen van besluiten. Iedere partij in de raad doet dit natuurlijk vanuit haar eigen politieke visie.

Controleren dagelijks bestuur
De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid en haar bestuurszaken goed uitvoert.

Voordat een voorstel in de raad komt, is er al heel wat aan vooraf gegaan. Zo bereidt het college van burgemeester en wethouders een groot aantal van de voorstellen eerst voor. Daarna kunnen ze aan de orde komen in de (openbare) commissievergaderingen. En pas daarna in de raadsvergadering.

De leden van de commissievergaderingen bestaan uit raadsleden en commissieleden. Commissieleden zijn geen raadslid, maar worden door de politieke partijen afgevaardigd naar de commissies. De voorzitter van een commissie is een raadslid.

Tijdens deze vergaderingen wisselen politieke partijen informatie uit en vormen zij zich een beeld van de voorstellen die op de agenda staan. Soms zijn ook deskundigen, inwoners en wethouders aanwezig om mee te denken. Over het algemeen worden onderwerpen daarna in de eerstvolgende raadsvergadering voor besluitvorming aangeboden.

De commissievergaderingen zijn op de tweede donderdag van de maand, twee weken voor de raadsvergadering, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar.

Over het inspreken bij commissievergaderingen zijn spelregels opgesteld.

De agendacommissie van de gemeenteraad bestaat uit de voorzitters van de fracties, de voorzitters van de commissies, de burgemeester (voorzitter) en de griffier (verslag).

De agendacommissie heeft tot taak de agenda voor de raadsvergadering en de raadscommissies voor te bereiden en de behartiging van alle andere zaken die betrekking hebben op de organisatorische en procedurele aangelegenheden van de raad.

De vergaderingen van de agendacommissie zijn iedere 2e donderdag van de maand en zijn openbaar toegankelijk.

Alle openbare vergaderingen van de raad en de commissies worden ook live uitgezonden. Live meekijken kan via onderstaande link.


https://channel.royalcast.com/bronckhorst

Natuurlijk bent u altijd welkom tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies. Wilt u echter een kijkje nemen achter de schermen, dan ontvangen wij u graag als speciale gast. De vergaderstukken kunt u (vooraf) vinden via de kalender.

U krijgt uitleg over het werk van de gemeenteraad en informatie over de onderwerpen die de raad tijdens de vergadering behandelt. Voorafgaand aan de vergadering maakt u kort kennis met de leden van de gemeenteraad en het college. Vervolgens maakt u de gemeenteraadsvergadering mee vanaf een speciaal voor u gereserveerde plaats op de publieke tribune.

Een keer in de twee maanden nodigt de raad een bepaalde doelgroep uit, vaak passend bij een onderwerp op de agenda, om als speciale gast aanwezig te zijn. U kunt zichzelf ook aanmelden. Neem daarvoor contact op met de griffie. De contactgegevens zijn te vinden via de pagina contact.

Om zijn taken goed uit te voeren heeft de raad een aantal instrumenten. Naast de amendementen, moties en schriftelijke vragen (deze vindt u op de pagina 'Overzichten') heeft de raad ook nog onderstaande instrumenten.

Initiatiefvoorstel
Ieder raadslid kan een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit heet een initiatiefvoorstel. Bijvoorbeeld voor nieuw beleid of aanpassing van een verordening. Als een meerderheid van de raad het voorstel steunt, moet het college van b en w het uitvoeren.

Recht van interpellatie
Een raadslid kan in de raadsvergadering vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De raad beslist als geheel of hij deze interpellatie toestaat. Een raadslid moet een verzoek tot interpellatie uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter indienen.

Recht van inlichtingen
Als een raadslid achtergrondinformatie over een onderwerp wil hebben, kan hij het college schriftelijk om toelichting vragen. Het college geeft hierop antwoord in de volgende raadsvergadering.

Budgetrecht
De gemeenteraad gaat over het geld, het zogenoemde budgetrecht. Zo stelt de raad de gemeentebegroting en de jaarrekening vast. In de begroting staat wat de raad in Bronckhorst op diverse terreinen wil bereiken en hoeveel geld de raad daarvoor beschikbaar stelt. De uitvoering wordt gedaan door het college van b en w.

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie voert, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoek uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

Recht van onderzoek
Elk raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Het onderzoek gaat alleen door als een meerderheid van de raad er voor stemt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissie, waarvan de leden door de raad worden benoemd.

Ja dat kan! Via onderstaande URL kunt kiezen of u alle raadsleden of alle fractieleden wilt mailen.


https://www.bronckhorst.nl/home/contact-met-de-gemeenteraad_45393/

De vergaderingen van de raad zijn terug te vinden via onderstaande link.


https://channel.royalcast.com/bronckhorst/#!/archived

De vergaderingen van vóór 2014 zijn te vinden via onderstaande link:


https://bronckhorst.raadsinformatie.nl/