Vraagbaak

De coalitieverklaring van CDA, Bladel Transparant en de Vrije Hapertse Partij.


https://www.bladel.nl/bestuur-en-organisatie/coalitieverklaring_43872

Het raadsprogramma bevat de speerpunten van beleid voor de zittingsperiode 2018-2022.


https://www.bladel.nl/bestuur-en-organisatie/raadsprogramma-2018-2022_43869/

Over onderwerpen die op de agenda van de commissie- of raadsvergadering staan is spreekrecht mogelijk.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht of als u meer informatie wilt over het spreekrecht, kunt u contact opnemen met de Raadsgriffier, de heer Jelle van der Wiel, tel. 0497 36 16 52, e-mail: gemeenteraad@bladel.nl.

Algemene spelregels:

  • Mensen die willen inspreken, vragen (minimaal 24 uur voorafgaand aan de vergadering) telefonisch of via gemeenteraad@bladel.nl spreekrecht aan met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en agendapunt waarop men wil inspreken.
  • Iedere inspreker meldt zich voorafgaand aan de vergadering bij de griffier.
  • Bij aanvang van het agendapunt krijgt de inspreker het woord en maximaal 5 minuten spreektijd.
  • Nadat er is ingesproken, krijgen raads-/commissieleden de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen aan de inspreker.

Er kan geen spreekrecht worden aangevraagd:

  1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  2. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  3. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  4. over ingekomen stukken.

Kiesgerechtigde inwoners kunnen (onder bepaalde voorwaarden) onderwerpen aandragen voor raadsvergaderingen. De raad moet het onderwerp vervolgens behandelen. Hierdoor hebben inwoners de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda.

Niet alle onderwerpen kunnen door burgers worden voorgedragen voor de raadsagenda. De volgende zaken komen niet in aanmerking:

• een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
• een vraag over het gemeentelijk beleid;
• een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur;
• een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur;
• een onderwerp waarover korter dan één kalenderjaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

Na indiening van het verzoek beslist de raad in de eerstvolgende vergadering of het voorstel aan alle voorwaarden voldoet (mits het verzoek minstens twee weken vóór de dag van die vergadering is ingediend).
Als de raad het verzoek afwijst omdat het valt onder de uitzonderingen, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders.

Als de raad het verzoek toewijst, wordt het voorstel besproken in de eerstvolgende vergadering van de raad. De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor die vergadering. De verzoeker of zijn plaatsvervanger kan tijdens de vergadering zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling toelichten. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt aan de verzoeker en gepubliceerd in de Kempenaer en op de website.


https://www.bladel.nl/bestuur-en-organisatie/burgerinitiatief_43866

In maart 2002 is de wet Dualisering gemeentebestuur in werking getreden. Het doel van het dualisme is de lokale politiek dichter bij de burger te brengen. Zo wordt bijvoorbeeld door de begroting de transparantie van het bestuur vergroot. In de begroting staan namelijk meetbare resultaten. De burger kan zien waar de lokale bestuurders zich mee bezighouden en welke resultaten zij boeken. Dualistisch werken leidt tot andere rollen voor de raad en het college van burgemeester en wethouders: het college regeert en de raad controleert. De raad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen. Het college is belast met het bestuur en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer en het kabinet in de landelijke politiek.

Raadsleden kunnen het college om inlichtingen vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Een verzoek om interpellatie moet minimaal 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad worden ingediend. Het onderwerp en de vragen die daarover gesteld worden, moeten duidelijk worden omschreven.

De voorzitter brengt de raadsleden en de wethouders op de hoogte van het verzoek. In de betreffende raadsvergadering wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie wordt gehouden.

Voor meer informatie over het indienen of beginnen van een petitie, kunt u terecht op www.petities.nl.


http://www.petities.nl

De raadsvergadering kan voorafgegaan worden door een vragenuur voor raadsleden. Dat begint om 19.30 uur en is openbaar. De raadsleden kunnen dan de portefeuillehouders vragen stellen over allerlei zaken, uitgezonderd de onderwerpen die op de agenda staan van de raadsvergadering van die avond. Als een raadslid tijdens het vragenuur vragen wil stellen, moet dat tenminste 24 uur van tevoren worden gemeld bij de voorzitter van de gemeenteraad. Als er geen vragen worden ingediend voor het vragenuur, begint de raadsvergadering om 19.30 uur.