Vraagbaak

Wilt u uw mening kwijt over een onderwerp dat speelt in uw wijk? Heeft u een goed idee waarmee u samen met de raad aan de slag wilt? Wilt u de raadsleden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst of werkbezoek aan uw wijk of organisatie? Dan kunt u via de mailgroepen _**raadsleden@arnhem.nl**_ en **_fractievolgers@arnhem.nl_** de raadsleden en fractievolgers informeren of uitnodigen. Dit is de informele manier om contact op te nemen met de raadsleden. _Disclaimer_ _Raadsleden en fractievolgers sturen mails die zij ontvangen op hun mailadres van de gemeenteraad soms automatisch door naar hun privéadres. Hierdoor valt de vertrouwelijkheid van deze mails niet binnen de waarborgen van gemeente Arnhem._ _\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-_ Wilt u echter inspreken bij een informatief agenda-onderwerp? Of is er een probleem dat u voor wilt leggen aan de raad? Bent u van plan een burgerinitiatief op te zetten of wilt u een petitie aanbieden aan de raad? Neem in deze gevallen contact op met de griffie. Zij helpen u graag verder, ook wanneer u vragen heeft over de raad en de Politieke Avond. Contactgegevens Telefoon: (026) 3773851 E-mailadres: griffie@arnhem.nl Bezoekadres: Koningstraat 38, Arnhem Postadres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem
Meireces: week 18 en week 19 (25 april t.m. 10 mei 2020) Aanvang zomerreces: week 29 (vanaf 11 juli 2020)
Als inwoner van Arnhem heeft u grote invloed op de gemeenteraad. In de eerste plaats natuurlijk in het stemhokje als u stemt op de kandidaat van uw voorkeur. Spreekrecht Wilt u inspreken over onderwerpen die u of aan het hart gaan en die niet geagendeerd zijn of worden tijdens een Politieke Avond? Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Neemt u dan contact op met de griffie via **griffie@arnhem.nl** of via (**026) 377 3851**. Een raadsadviseur informeert u over de voorwaarden van het inspreken en bekijkt samen met u of u kunt komen inspreken of dat het onderwerp op een andere wijze onder de aandacht gebracht kan/moet worden van de gemeenteraad. Burgerinitiatief Wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgerinitiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt. U moet dan wel de handtekeningen van minimaal 100 inwoners van 16 jaar of ouder hebben die uw idee steunen. De griffie kan u vertellen hoe u een burgerinitiatief kunt indienen. Brief schrijven U kunt een brief schrijven als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen. Richt uw brief dan aan: De gemeenteraad van de gemeente Arnhem Postbus 9029 6800 EL Arnhem Wanneer u een brief schrijft aan de gemeenteraad wordt deze openbaar gepubliceerd in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) bij het overzicht Ingekomen Stukken. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan en uw brief kan onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Wel worden adres, handtekening en burgerservicenummer onherkenbaar gemaakt. Een e-petitie starten of steunen Op de website petities.nl kunt u gemakkelijk een petitie starten of steunen over iets wat u wilt of juist niet wilt.
De vergaderingen van de Politieke Avond, het Presidium, de Agendacommissie en de Auditcommissie zijn openbaar tenzij anders vermeld. De data van de vergaderingen staan in de kalender. De agenda van de vergaderingen wordt gepubliceerd als deze is bepaald c.q. vastgesteld. Voor een Politieke Avond gebeurt dit over het algemeen op de vrijdag in de week voorafgaand aan de vergadering. Kalender (door links te klikken op de specifieke vergadering vind u de vergaderdata 2019/2020)

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Arnhem
In Nederland bestaat het gemeentebestuur uit de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. In 2002 zijn er belangrijke veranderingen doorgevoerd in de gemeentepolitiek. Tot die tijd waren wethouders lid van de gemeenteraad. Maar sinds de Wet Dualisering Gemeentebestuur zijn de taken tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders strikter gescheiden. De gemeenteraad beslist over de grote lijnen van het beleid. Het college voert die besluiten uit. De raad controleert of het college de besluiten goed uitvoert en of het de stad goed bestuurt. De manier van werken in de gemeente lijkt erg op hoe het landelijk gaat: de regering bestuurt het land en de Tweede Kamer controleert dat werk. Begroting De gemeenteraad heeft het voor het zeggen: de raad legt de kaders vast waarbinnen het college moet werken. En als de gemeenteraad niet tevreden is over de uitvoering, kan ze in het uiterste geval een wethouder, of het hele college 'naar huis sturen'. De jaarlijkse begroting is erg belangrijk. Daarin schrijft het college welke plannen het wil uitvoeren en hoe die worden betaald. De gemeenteraad kan de begroting goed- of afkeuren en op onderdelen wijzigen. Aan het eind van het jaar controleert de raad de uitvoering aan de hand van de jaarrekening. Ondersteuning Om de onafhankelijke positie te garanderen, krijgen burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie ondersteuning. De ambtenaren van de verschillende gemeentelijke diensten werken voor burgemeester en wethouders. De griffie doet dat voor de gemeenteraad.
Wilt u uw mening kwijt over een onderwerp dat speelt in uw wijk? Heeft u een goed idee waarmee u samen met de raad aan de slag wilt? Wilt u de raadsleden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst of werkbezoek aan uw wijk of organisatie? Dan kunt u via de mailgroepen raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl de raadsleden en fractievolgers informeren of uitnodigen. _Disclaimer_ _Raadsleden en fractievolgers sturen mails die zij ontvangen op hun mailadres van de gemeenteraad soms automatisch door naar hun privéadres. Hierdoor valt de vertrouwelijkheid van deze mails niet binnen de waarborgen van gemeente Arnhem._
Om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen (raadsinstrumenten) die zijn opgenomen in het Reglement van Orde voor de Politieke Avond.. Mondelinge vragen Schriftelijke vragen Motie Motie vreemd aan de agenda Amendement Initiatiefvoorstel Interpellatieverzoek Debatverzoek Het instellen van een onderzoek Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Arnhem 2018

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Arnhem/CVDR611362/CVDR611362_1.html
Ieder raadslid of fractievolger kan mondeling een vraag stellen aan het college tijdens de rondvraag. Daar mogen alleen vragen gesteld worden over onderwerpen die niet op de agenda staan. De vraag moet kort en helder geformuleerd zijn, één onderwerp betreffen, en mag uit maximaal drie deelvragen bestaan. Vragen dienen ten minste twee dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering worden ingediend. In de praktijk is maandagmiddag 12.00 uur de uiterlijke termijn van indiening. In uitzonderlijke gevallen van spoed en/of actualiteit kan de voorzitter op verzoek een kortere termijn toepassen.
Raadsleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan de burgemeester of aan het college over onderwerpen die behoren tot het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit gaat buiten de vergaderingen om. De beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen vier weken, nadat de vragen zijn ingediend.
Raadsleden kunnen de raad voorstellen een motie aan te nemen. Door middel van een motie spreekt de raad een wens, verzoek of oordeel uit. Over de motie wordt gestemd door de gemeenteraad, waarmee de motie wordt aangenomen of verworpen. Neemt de raad een motie aan, dan hoeft het college die nog niet uit te voeren. De motie wordt betrokken bij de beraadslagingen, en kan tot en met de beraadslagingen in de besluitvormende vergadering worden ingediend.
Raadsleden kunnen ook een motie indienen over een onderwerp dat niet op de betreffende raadsagenda staat. De Motie vreemd aan de agenda dient ten minste twee dagen voorafgaand aan een raadsvergadering worden ingediend. In de praktijk is maandagmiddag 12.00 uur de uiterlijke termijn van indiening.
Ieder raadslid heeft het recht om tijdens een vergadering wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit. Dat kan via het indienen van een amendement. Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend dat subamendement wordt genoemd. Dit subamendement kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarde van steun door andere raadsleden. Een amendement wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad (meestal de burgemeester). Amendementen kunnen tot en met de beraadslagingen in de besluitvormende vergadering worden ingediend. Over het amendement wordt gestemd door de gemeente-raad waarmee het amendement wordt aangenomen of verworpen. Neemt de raad een amendement aan, dan voert hetcollege het (gewijzigde) besluit uit.
Behalve het college kunnen ook raadsleden met een voorstel komen. Dit initiatiefvoorstel moet schriftelijk worden ingediend. De Procedurecommissie beslist over agendering. Het voorstel wordt zo spoedig mogelijk behandeld in één van de raadskamers ter voorbereiding op besluitvorming in de raad.
Het komt wel voor dat er actuele gebeurtenissen zijn waarover men direct in de raadsvergadering met het college wil spreken. Er is bijvoorbeeld een gekraakt gebouw ontruimd door de politie en het vermoeden bestaat dat de politie haar boekje te buiten is gegaan. Als er kort daarop een raadsvergadering is, kunnen raadsleden voorstellen om een dergelijke kwestie direct aan de orde te stellen. Het is in veel gemeenten goed democratisch gebruik dat een interpellatie altijd wordt toegestaan door de meerderheid, ook al zou men op voorhand de conclusies die een minderheid van de raad wil trekken, niet willen aanvaarden. Het interpellatierecht ligt in het verlengde van het mondelinge vragenrecht. Het gaat om een recht van een volksvertegenwoordiger om tijdens een vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen. Daarvoor is verlof van de volksvertegenwoordiging nodig. Omdat het eerste lid zowel voor de wethouders als voor de burgemeester geldt, kan het tweede lid vervallen. Een zwaarder instrument is het recht tot interpellatie. De raad gaat in debat met het college. Moties zijn toegestaan. Een verzoek moet ten minste twee dagen voorafgaand aan een raadsvergadering worden ingediend. In de praktijk is maandagmiddag 12.00 uur de uiterlijke termijn van indiening.
Vanaf 1 december 2016 beschikt de raad over een nieuw raadsinstrument: het debatverzoek. Een debatverzoek kan worden ingediend als men een raadsdebat wil voeren over een onderwerp dat niet in de vorm van een raadsvoorstel of anderszins - bijvoorbeeld door middel van een interpellatieverzoek - op de agenda van de raadsvergadering komt. Er gelden enkele spelregels: Het verzoek wordt niet eerder geagendeerd dan 10 dagen nadat het is ingediend. Dit geeft iedereen de mogelijkheid het debat voor te bereiden; Het verzoek moet gesteund worden door minimaal 8 raadsleden; Het Dagelijks Bestuur bepaalt wanneer een debatverzoek op de agenda wordt geplaatst en binnen de agenda op welke plaats; De beraadslagingen naar aanleiding van een debatverzoek verlopen op de reguliere wijze; dat wil zeggen in twee termijnen waarbij in de spreekvolgorde de fracties die een motie willen indienen als eerste spreken.
Elk raadslid kan een voorstel tot onderzoek doen. De raad beslist of het onderzoek wel of niet uitgevoerd wordt. Centraal staat of het college fouten heeft gemaakt. De raad controleert zo het college. Begin 2008 gaf de raad de opdracht tot het 'Raadsonderzoek Arnhem-Vitesse'. Sinds het dualisme heeft de raad ook recht van onderzoek. Als men daartoe overgaat, stelt men een commissie in om dit onderzoek uit te voeren. Deze commissie is vergelijkbaar met een parlementaire onderzoekscommissie van de tweede kamer. De raad kan op voorstel van één of meerdere raadsleden een onderzoek naar het door college of de burgemeester gevoerde beleid instellen. Er moet een meerderheid van de raad zijn die het instellen van het onderzoek steunt. De raad stelt uit de eigen gelederen een zeskoppige onderzoekscommissie samen met een voorzitter en een vicevoorzitter. Ze organiseert openbare hoorzittingen waar de commissie getuigen en specialisten in het openbaar verhoort. Ook worden betrokkenen en specialisten opgeroepen schriftelijk te reageren. Aan het eind van het onderzoek wordt een eindverslag aangeboden aan de raad en het college van B&W. Dan beslist de raad op basis van de uitkomsten welke consequenties dit heeft.
De Wet dualisering gemeentebestuur introduceert voor gemeenteraden de mogelijkheid om een raadsonderzoek te houden naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur. Een raadsonderzoek kan omschreven worden als een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek onderwerp van lokaal belang. Door het onderzoek kan de raad bepaalde onderdelen van bestuur beter controleren. Een raadsonderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissie, die de beschikking heeft over enkele wettelijke bevoegdheden om haar onderzoekstaak uit te voeren. Een raadsonderzoek wordt allereerst ingesteld om zoveel mogelijk informatie te vergaren. Op basis hiervan kan de raad een oordeel geven over het optreden van het college of de burgemeester bij een bepaalde kwestie. De aanleiding tot een gemeentelijk onderzoek zal vaak zijn gelegen in het gevoel bij de raad dat het college of de burgemeester onvoldoende, onjuiste of helemaal geen informatie heeft verstrekt over een specifiek bestuurlijke kwestie. De beslissing om een raadsonderzoek in te stellen is in hoge mate van politieke aard. Een zwaardere vorm van raadsonderzoek is de raadsenquête. Dan kan de raad ook ambtenaren en betrokkenen als getuigen oproepen.
De gemeente Arnhem is per 1 januari 2011 wettelijk verplicht om op www.overheid.nl haar regelgeving te publiceren.

https://www.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving_uitgeb
Wilt u inspreken over onderwerpen die u of aan het hart gaan en die niet geagendeerd zijn of worden tijdens een Politieke Avond? Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Neemt u dan contact op met de griffie via **griffie@arnhem.nl** of via **(026) 377 3851**. Een raadsadviseur van de griffie informeert u over de voorwaarden van het inspreken en bekijkt samen met u of u kunt komen inspreken of dat het onderwerp op een andere wijze onder de aandacht gebracht kan/moet worden van de gemeenteraad.
Wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgerinitiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt. U moet dan wel de handtekeningen van minimaal 100 inwoners van 16 jaar of ouder hebben die uw idee steunen. De griffie kan u vertellen hoe u een burgerinitiatief kunt indienen. Verordening Burgerinitiatief en Burgeragendering 2019

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Arnhem/CVDR624345/CVDR624345_1.html
In de kalender worden bijeenkomsten gemeld waarvoor gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om uitnodigingen, het is niet gegarandeerd dat er bij deze bijeenkomsten ook raadsleden aanwezig zijn. Kalender - catergorie Uitnodigingen

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Arnhem
**++Twitter++** Via @arnhemraad kunt u nieuwsberichten over de raad via Twitter volgen. Alle twitterende raadsleden kunt u volgen via de Arnhemse Politiek. Zelf meepraten tijden de Politieke Maandag? Gebruik dan #raad026. **++Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs)++** De gemeenteraad van Arnhem publiceert alle openbare agenda’s en vergaderstukken in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs). Klik hiervoor op de tap "Kalender". **++Uitzendingen++** De vergaderingen van de gemeenteraad worden via de website live uitgezonden. De vergaderingen kunnen ook achteraf, in zijn geheel of op onderwerp of spreker, teruggekeken worden. Klik hiervoor op de tap "Uitzendingen" **++Nieuws++** U kunt zich inschrijven voor ArnhemMail, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Arnhem. **++ArnhemMail++**

https://www.arnhem.nl/actueel/aanmelden_arnhemmail
Een actueel overzicht van vergaderstukken inclusief besluitenlijst college B&W. Tevens archief vanaf het jaar 2000.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/0c6b1c8d-4718-4490-804f-fa7664f6b267