Vraagbaak

Sinds 2019 is het mogelijk om als inwoner van Arnhem een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De gemeenteraad moet er dan over spreken. Zo’n burgeragendering of agenderingsverzoek kan worden gedaan door iedere Arnhemmer van 12 jaar en ouder.
Een agenderingsverzoek kan schriftelijk en digitaal worden ingediend.
De spelregels:

 • In het agenderingsverzoek beschrijft u het onderwerp;
 • Beschrijf waarom u dit onderwerp wilt agenderen;
 • Beschrijf wat de gemeenteraad er volgens u mee zou moeten doen;
 • Voeg uw eigen naam, adresgegevens, geboortedatum en handtekening toe;
 • Vind minimaal 49 andere inwoners van Arnhem van 12 jaar of ouder die uw agenderingsverzoek steunen en willen ondertekenen met hun naam, adres, geboortedatum en handtekening.;
 • Scan deze gegevens in en mail dit naar griffie@arnhem.nl met de vraag om dit door te sturen aan de voorzitter van de Agendacommissie.
 • Of stuur het per post naar  Griffie Gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Een agenderingsverzoek kan ook digitaal worden gedaan via de website www.petities.nl met de knop ‘Start een petitie’.
Na indienen van het verzoek krijgt u zo snel mogelijk een reactie. Als een verzoek aan alle eisen voldoet en het op de agenda wordt gezet, dan mag de indiener het verzoek in de gemeenteraad komen toelichten. Ook mag de indiener bij de vergadering(en) over het  agenderingsverzoek aanwezig zijn - voor zover de coronamaatregelen dit toestaan.

Heeft u nog vragen? Bel dan 026 - 3773851

Link Initiatiefvoorstel fracties D66, Arnhem Centraal en GroenLinks: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/3d9f7b75-89db-4019-9706-418daba49eae

De gemeenteraadsleden van de gemeente Arnhem kunt u via raadsleden@arnhem.nl een mail of een uitnodiging sturen. De fractievolgers zijn via fractievolgers@arnhem.nl bereikbaar.
Disclaimer - Raadsleden en fractievolgers sturen mails die zij ontvangen op hun mailadres van de gemeenteraad soms automatisch door naar hun privéadres. Hierdoor valt de vertrouwelijkheid van deze mails niet binnen de waarborgen van gemeente Arnhem.

Als inwoner van Arnhem heeft u grote invloed op de gemeenteraad. In de eerste plaats natuurlijk in het stemhokje als u stemt op de kandidaat van uw voorkeur.

Spreekrecht: wilt u inspreken over onderwerpen die u aan het hart gaan en die niet geagendeerd zijn of worden tijdens een Politieke Avond? Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@arnhem.nl of via (026) 377 3851. Een raadsadviseur informeert u over de voorwaarden van het inspreken en bekijkt samen met u of u kunt komen inspreken of dat het onderwerp op een andere wijze onder de aandacht gebracht kan/moet worden van de gemeenteraad.

Brief schrijven/mail sturen: u kunt een brief schrijven of mail sturen als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen. Richt uw brief aan de gemeenteraad van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. De mail kan verstuurd worden aan raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl.
Wanneer u een brief of mail stuurt aan de gemeenteraad kan deze openbaar gepubliceerd worden in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) bij het overzicht Ingekomen Stukken. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan en uw brief kan onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Wel worden adres, handtekening en burgerservicenummer onherkenbaar gemaakt.

Burgerinitiatief: wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgerinitiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt. U moet dan wel de handtekeningen van minimaal 100 inwoners van 16 jaar of ouder hebben die uw idee steunen. De griffie (026 - 377 3851) kan u vertellen hoe u een burgerinitiatief kunt indienen.

Een e-petitie starten of steunen: op de website petities.nl kunt u gemakkelijk een petitie starten of steunen over iets wat u wilt of juist niet wilt.

Informele manier om contact op te nemen met de raadsleden: wilt u uw mening kwijt over een onderwerp dat speelt in uw wijk? Heeft u een goed idee waarmee u samen met de raad aan de slag wilt? Wilt u de raadsleden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst of werkbezoek aan uw wijk of organisatie? Dan kunt u via de mailgroepen raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl de raadsleden en fractievolgers informeren of uitnodigen.

In de kalender op de website worden bijeenkomsten gemeld waarvoor gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om uitnodigingen, het is niet gegarandeerd dat er bij deze bijeenkomsten ook raadsleden aanwezig zijn. Link Kalender - catergorie Uitnodigingen: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Arnhem (link kopiëren en plakken in de browser).
Disclaimer - Raadsleden en fractievolgers sturen mails die zij ontvangen op hun mailadres van de gemeenteraad soms automatisch door naar hun privéadres. Hierdoor valt de vertrouwelijkheid van deze mails niet binnen de waarborgen van gemeente Arnhem.

Formele manier om contact op te nemen met de raadsleden: wilt u inspreken bij een informatief agenda-onderwerp? Of is er een probleem dat u voor wilt leggen aan de raad? Bent u van plan een burgerinitiatief op te zetten of wilt u een petitie aanbieden aan de raad? Neem in deze gevallen contact op met de griffie. Zij helpen u graag verder, ook wanneer u vragen heeft over de raad en de Politieke Avond. Contactgegevens - Telefoon: (026) 377 3851 - E-mailadres: griffie@arnhem.nl - Bezoekadres: Koningstraat 38, Arnhem - Postadres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem

Twitter - Via @arnhemraad kunt u nieuwsberichten over de raad via Twitter volgen. Alle twitterende raadsleden kunt u volgen via de Arnhemse Politiek. Zelf meepraten tijdens de Politieke Avond? Gebruik dan #raad026.

Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) - De gemeenteraad van Arnhem publiceert alle openbare agenda’s en vergaderstukken in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs). Klik hiervoor op de tap "Kalender". (Link: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Arnhem (link kopiëren en plakken in browser)

Uitzendingen - De vergaderingen van de gemeenteraad worden via de website live uitgezonden. De vergaderingen kunnen ook achteraf, in zijn geheel of op onderwerp of spreker, teruggekeken worden. Klik hiervoor op de tap "Uitzendingen" (Link: https://arnhem.notubiz.nl/ (link kopiëren en plakken in browser)

Nieuws - U kunt zich inschrijven voor ArnhemMail, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Arnhem. Link ArnhemMail: https://www.arnhem.nl/actueel/aanmelden_arnhemmail. (link kopiëren en plakken in browser)

De vergaderingen van de Politieke Avond, het Presidium, de Agendacommissie en de Auditcommissie zijn openbaar tenzij anders vermeld. De data van de vergaderingen staan in de kalender. De agenda van de vergaderingen wordt gepubliceerd als deze is bepaald c.q. vastgesteld. Voor een Politieke Avond gebeurt dit over het algemeen op de vrijdag in de week voorafgaand aan de vergadering.

Link Kalender - door links te klikken op de specifieke vergadering vind u de vergaderdatahttps://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Arnhem (link kopiëren en plakken in de browser).

Link Vergaderschema's: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/f4be0bb2-04aa-4010-99fd-c67432608dd1 (link kopiëren en plakken in de browser).

Zomerreces: 11 juli 2020 t.m. 23 augustus 2020

 • Herfstreces: 17 oktober 2020 t.m. 25 oktober 2020
 • Kerstreces: 19 december 2020 t.m. 3 januari 2021
 • Carnaval/voorjaarsreces: 13 februari 2021 t.m. 21 februari 2021
 • Meireces: 24 april 2021 t.m. 9 mei 2021
 • Zomerreces: vanaf 24 juli 2021

Een actueel overzicht van vergaderstukken inclusief besluitenlijst college B&W. Tevens archief vanaf het jaar 2000.

Link "Besluiten college B&W: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/0c6b1c8d-4718-4490-804f-fa7664f6b267 (link kopiëren en plakken in de browser)

Wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgerinitiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt. U moet dan wel de handtekeningen van minimaal 100 inwoners van 16 jaar of ouder hebben die uw idee steunen. De griffie kan u vertellen hoe u een burgerinitiatief kunt indienen.

Link "Verordening Burgerinitiatief en Burgeragendering 2019" : https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Arnhem/CVDR624345/CVDR624345_1.html (link kopiëren en plakken in de browser)

De gemeente Arnhem is per 1 januari 2011 wettelijk verplicht om op www.overheid.nl haar regelgeving te publiceren.

Link overheid.nl: https://www.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving_uitgeb (link kopiëren en plakken in browser).