Vraagbaak

Het eerste onderdeel van de uitzending van een raadsvergadering is het “Damster Voorafje”, een politiek programma. Raadsleden, collegeleden, maar ook aanwezige burgers worden door journalisten van het Dagblad van het Noorden, De Eemslander en Havenstad FM aan de tand gevoeld over actuele politieke onderwerpen. Dat kunnen lokale kwesties zijn, maar ook regionale en zelfs landelijke politieke actualiteiten.

Zowel in de raadsvergadering als in de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U kunt het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Er is geen spreekrecht mogelijk over besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter mogelijk is of is geweest, benoemingen van personen en zaken waarover een klacht kan of kon worden ingediend.

In de raadsvergadering is er spreekrecht aan het begin van de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord; in totaal duurt het inspreken niet langer dan een half uur. Zijn er veel insprekers dan wordt de spreektijd ingekort. Als er wordt ingesproken over een onderwerp op de agenda, dan wordt dat onderwerp in de agenda naar voren gehaald. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dat minimaal 24 uur vóór de raadsvergadering aan de griffier melden.

In de raadscommissie kunt u aan het begin van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan. Ook hier krijgt een spreker maximaal 5 minuten het woord. Over een onderwerp dat wel op de agenda van de commissie staat, kunt u meepraten als dat onderwerp aan de orde is. De voorzitter van de commissie geeft aan hoe en wanneer u uw inbreng kunt leveren.

Als een onderwerp zowel op de commissieagenda als op de raadsagenda staat, kunt u het beste in de commissie inspreken. Immers: dan bent u er vroeg bij, want de standpunten liggen nog niet vast en er is veel meer ruimte om mee te praten.

Het doel van een motie is het benadrukken van het belang van een bepaald thema en/of het college van B&W aanzetten tot een handeling. Het is geen bindend instrument.

Een motie wordt schriftelijk ingediend door één of meerdere raadsleden/fracties. Staat het onderwerp niet op de agenda dan spreken we van een "motie vreemd aan de orde".

De raad vergadert in de regel iedere 3e donderdag van de maand (niet in de zomervakantie). De raadsvergadering begint om 19.30 uur.
Raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via internet.

Tien dagen voorafgaand aan de raadsvergadering wordt doorgaans op maandagavond vanaf 19.30 uur een commissievergadering gehouden. Alle raadsleden zijn lid van de commissie.

Vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie zijn openbaar: iedereen mag plaatsnemen op de publieke tribune in het Raadhuis aan de Wijkstraat 36.

Het bestuur van de gemeenteraad heet het presidium. Hierin zitten alle fractievoorzitters en de burgemeester. Het presidium heeft onder andere als taken het voorlopig vaststellen van de agenda’s van de raadsvergaderingen, de commissievergaderingen, de langetermijnagenda van de raad en het regelen van huishoudelijke zaken rond raads- en commissievergaderingen.

De raadscommissievergaderingen hebben een brede informatieve functie en vormen ook een podium om te overleggen met burgers. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder meer raadsvoorstellen informatief behandeld. Verder worden andere onderwerpen geagendeerd die voor de raad van belang zijn. Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders en oriënterend discussiëren. Maar ook ú kunt meepraten, zodat u in een vroeg stadium uw mening kunt geven en de raadsleden uw mening ook echt kunnen meewegen in de latere besluitvorming.
Lees verder bij "Spreekrecht".

De raadsvergaderingen kunt u live, met beeld en geluid, volgen via de website. Ook kunt u na afloop de videoverslagen raadplegen. Ze zijn te doorzoeken op datum, agendapunt en sprekersnaam.
Website: www.appingedam.nl/gemeenteraad.

Mocht het live volgen van de raadsvergadering via bovenstaande link niet lukken, dan zijn de video's ook bereikbaar via www.appingedam.nl/webcast.

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van Appingedam. Als hoogste orgaan van de gemeente stelt de raad de hoofdlijnen van het beleid vast en bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven.
De zetels in de gemeenteraad zijn verdeeld over verschillende fracties (politieke partijen). Elke fractie heeft een fractieassistent die de fractie ondersteunt. Incidenteel kan een fractieassistent een raadslid in een commissie of werkgroep vervangen.